Buradasınız

Tıp Akademisyenlerinin Kanıta Dayalı Bilgi Gereksinimleri ve Bilgi Arama Davranışları

The Evidence Based Information Needs and Information Seeking Behaviours of Medical Faculty

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Today, it has become meaningless for physicians to decide diagnoses and therapeutics of diseases based only on experiences, it has elicited that the decisions should be backed up. Especially Evidence Based Medicine (EBM) practices replacing traditional medical practices require that diseases are supported with qualified and current researches in a systematic approach during the diagnosis and therapeutic processes in order to make correct decisions. Correspondingly, user studies on evidence based information needs and information seeking behaviours of the people working in medical sciences improve. This research aims to present evidence based information needs and information seeking behaviour features of medical academics and to specify similarities and differences between titles. In this research, carried out on a sample of 183 academics of 1053 academics working in Hacettepe University Faculty of Medicine, description method is used; questionnaire is used as data collection technique. As a result of the research, it is seen that there are similarities and differences between titles in evidence based information need and information seeking behaviour features. It is also stated that usage of evidence based resources differ by titles and medical academics need to be trained on EBM.
Abstract (Original Language): 
Günümüzde hekimlerin sadece deneyimlerine dayanarak hastalıkların tanı ve tedavisine yönelik karar vermeleri anlamını yitirmiş, kararların kanıtla desteklenmesi gereği ortaya çıkmıştır. Özellikle geleneksel tıp uygulamalarının yerini alan “Kanıta Dayalı Tıp” (KDT) uygulamaları, hastalıkların tanı ve tedavi süreçlerinde, doğru kararların verilebilmesi için sistemli bir yaklaşımla nitelikli ve güncel araştırmalarla desteklenmesini gerektirmiştir. Bu gelişmelere paralel olarak, tıp ve sağlık bilimlerinde çalışanların kanıta dayalı bilgiye yönelik gereksinimleri ve bilgi arama davranışları üzerine kullanıcı çalışmaları yoğunlaşmıştır. Bu araştırmada tıp akademisyenlerinin kanıta dayalı bilgi gereksinimlerinin ve bilgi arama davranışı özelliklerinin ortaya konulması ve bu konuda unvanlar arasında benzerlik ve farklılıkların belirlenmesi amaçlanmıştır. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde görev yapan toplam 1053 akademisyen içerisinden seçilen 183 kişilik örneklem üzerine yürütülen bu çalışmada, yöntem olarak betimleme kullanılmış, veri toplama tekniği olarak ise anketten yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda tıp akademisyenlerinin kanıta dayalı bilgi gereksinimleri ve bilgi arama davranışları ile kaynak kullanımlarında unvanların etkisi ve KDT konusunda eğitime gereksinimleri olduğu saptanmıştır.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

Açıkel, C. (2009). Meta-analiz ve kanıta dayalı tıptaki yeri. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 19(2), 164-
172.
Akgöz, S., Ercan, İ. ve Kan, İ. (2004). Meta-analizi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 30(2), 107-
112.
Alkan, N. (2005). Dizgesel derlemelerin kanıta dayalı tıp uygulamasındaki önemi ve dizgesel
derleme üretme sürecinde kütüphanecilerin rolü. M.E. Küçük (Yay. Haz.). Prof. Dr. Nilüfer
Tuncer’e Armağan içinde (ss.42-71). Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği.
Babaoğlu, M. Ö., Yaşar, Ü., Dost, T. ve Kayaalp, S. O. (2009). Kanıta dayalı tıp: Kavramlar, örnekler ve
görüşler. Türkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences, 29(5), 1298-1305.
Bates, M. J. (1996). Learning about the information seeking of interdisciplinary scholars and
students. Library Trends, 45(2), 155-164.
Booth, A. (2000). Selecting appropriate sources. A. Booth ve G. Walton (Ed.). Managing knowledge
in health services içinde (s.207-221). London: Library Association Publishing.
Bowden, C. (1971). A survey of information sources used by psychiatrists. Bulletin of the Medical
Library Association, 59, 603-608.
Bryant, S. L. (2000). The information needs and information seeking behaviour of family doctors: A
selective literature review. Health Libraries Review, 17, 83-90.
Chambliss, M. L. ve Conley, J. (1996). Answering clinical questions. The Journal of Family Practice,
43, 140-144.
Cook, D. J. , Mulrow, C. D. ve Haynes, R. B. (1997). Systematic reviews: Synthesis of best evidence for
clinical decisions. Annals of Internal Medicine, 126(5), 376-380.
Çakır, B. (t.y.). Tıbbi araştırma teknikleri: Temel özellikler, yarar ve kısıtlılılar, olası hata kaynakları. 12
Kasım 2010 tarihinde http://www.tfd-kfcg.org/newsletter/200903/tfd_kfcg_200903.html
adresinden erişildi.
DaRosa, D. A., Mast, T. A., Dawson-Saunders, B., Mazur, J., Ramsey, D. E. ve Folse, J. R. (1983). A study
of the information-seeking skills of medical students and physician faculty. Journal of Medical
Education, 58(1), 45-50.
Davies, K. (2007). The information-seeking behaviour of doctors: a review of the evidence. Health
Information and Libraries Journal, 24, 78-94.
Dawes, M. ve Sampson, U. (2003). Knowledge management in clinical practice: A systematic review
of information seeking behavior in physicians. International Journal of Medical Informatics,
71(1), 9-15.
Demirkan, A. , Ekici, Y., Uçar, K. ve Başkan, S. (2000). Kanıta dayalı tıp. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Mecmuası, 53(4), 221-225.
Doğan, S. C. (2007). Tıp akademisyenlerinin elektronik veri tabanı ve elektronik dergi kullanımları:
Hacettepe Üniversitesi örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi,
Ankara.
Dökmeci, İ. (2006). Tıp terimleri sözlüğü. İstanbul: Medikal Yayıncılık.
60
BİLGİ DÜNYASI, 2013, 14 (1) 37-61 Eda KÖSE UYSAL ve Nazan ÖZENÇ UÇAK
Dökmeci, İ. (2007). Tıp terimleri cep sözlüğü. İstanbul: Medikal Yayıncılık.
Elayyan, R. M. (1988). The use of information by physicians. International Library Review, 20(2),
247 – 265.
Eldredge, J. D. (2000). Evidence-based librarianship: An overview. Bulletin of the Medical Library
Association, 88(4), 289-302. 20 Mart 2010 tarihinde http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
articles/PMC35250/pdf/i0025-7338-088-04-0289.pdf adresinden erişildi.
Ergun, T. (2004). Kanıta dayalı tıp. TÜRKDERM, 38(1), 16-21.
Glasziou, P. ve Del Mar, C. (2007). Evidence-based practice: Bridging the gap between health care
research and practice. Oxford: Blackwell Publishing.
Goodman, C. (1993). Literature searching and evidence interpretation for assessing health care
practices. Stockholm: The Swedish Council on Technology Assessment in Health Care.
Green, M. L. ve Ruff, T. R. (2005). Why do residents fail to answer their clinical questions? A
qualitative study of barriers to practicing evidence-based medicine. Academic Medicine, 80(2),
176-182.
Guyatt, G. H. (1991). Evidence-based medicine. ACP Journal Club, 114(özel sayı 2), A16.
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hekimlik Uygulamaları.(2004). 10 Aralık 2010 tarihinde http://
www.medinfo.hacettepe.edu.tr/iyihekim.html adresinden erişildi.
Haug, J. D. (1997). Physicians’ preferences for information sources: A meta-analytic study. Bulletin
of the Medical Library Association, 85(3), 223-232.
Herner, S. (1958). The information-gathering habits of American medical scientists. Proceedings of
the International Conference on Scientific Information içinde (s.277-285). Washington: National
Research Council.
McAlister, F. A., Graham, I., Karr, G. W. ve Laupacis, A. (1999). Evidence based medicine and the
practicing clinician. Journal of General Internal Medicine, 14(4), 236-242.
McKibbon, K. A. (1998). Evidence-based practice. Bulletin of the Medical Library Association, 86(3),
396-401. 20 Mart 2010 tarihinde http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC226388/pdf/
mlab00092-0108.pdf adresinden erişildi.
Miles, A., Polychronis, A. ve Grey, J. E. (2006). The evidence based health care debate 2006. Where
we are now? Journal of Evaluation in Clinical Practice, 12(3), 239-247.
Montori, V. M., Tabini, C. C., ve Ebbert, J. O. (2002). A qualitative assessment of 1st-year internal
medicine residents’ perceptions of evidence-based clinical decision making. Teaching and
Learning in Medicine, 14, 114-118.
Osiobe, S. A. (1985). Use of information resources by health professionals: A review of the literature.
Social Science and Medicine, 21(9), 965-973.
Premsmit, P. (1990). Information needs of academic medical scientists at Chulalongkorn University.
Bulletin of the Medical Library Association, 78(4), 383-387. 10 Mart 2010 tarihinde http://www.
ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC225442/pdf/mlab00125-0065.pdf adresinden erişildi.
Rosenberg, W. M. ve Sackett, D. L. (1996). On the need for evidence-based medicine. Therapie,
51(3), 212-217.
61
Tıp Akademisyenlerinin Kanıta Dayalı Bilgi ... BİLGİ DÜNYASI, 2013, 14 (1) 37-61
Sackett, D. L. ve Rosenberg, W. M. (1995). The need for evidence-based medicine. Journal of the
Royal Society of Medicine, 88, 620-624.
Sackett, D. L., Rosenberg, W. M., Gray, J. A., Haynes, R. B. ve Richardson, W. S. (1996). Evidence based
medicine: What it is and what it isn’t. British Medical Journal, 312(7023), 71-72.
Sackett, D. L ve Richardson, W. L. (1997). Evidence Based Medicine. London: Curchill-Livingstone.
Sackett, D. L., Straus, S. E., Richardson, W.S., Rosenberg, W. ve Haynes, R.B. (2000). Evidence-based
medicine: How to practice and teach EBM. Edinburgh: Churchill Livingstone.
Scherrer, C. ve Dorsch, J. L. (1999). The envolving role of the librarian in evidence-based medicine.
Bulletin of the Medical Library Association, 87(3), 322-328.
Sincan, M. (2003). Kanıta dayalı tıp ve tıp kütüphaneciliği. Bilgi Dünyası, 4(1), 64-72.
Strasser, T. (1978). The information needs of practicing physicians in Northeastern New York State.
Bulletin of the Medical Library Association, 62(2), 200-209.
Straus, S. E, Richardson, W. S., Glasziou, P. ve Haynes, R. B. (2005). Evidence-based medicine: How to
practice and teach EBM. Edinburgh: Churchill Livingstone.
Sümbüloğlu, K. ve Akdağ, B. (2010). Kanıta dayalı tıp. Ankara: Sistem.
Thompson, M. L. (1997). Characteristics of information resources preferred by primarycare
physicians. Bulletin of the Medical Library Association, 85(2),187-192.
Van Der Weyden, M. B (1999). Databases and evidence based medicine in general practice. The
Medical Journal of Australia, 170(2), 52-53.
Wallace, R. L. (2007). ETSU medical residents’ clinical information behaviours, skills, training and
resourse use. Yayımlanmamış Doktora Tezi, East Tennessee Üniversitesi, Johnson.
Zawawi, S. ve Majid, S. (2001). The Information needs an seeking behaviour of the IMR biomedical
scientists. Malaysian Journal of Library and Information Science, 5(1), 25-41.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com