Buradasınız

Kitabın Teknolojik Değişimi

Technological Change of Book

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
The book has been a device - information conveyer - that should be taken into consideration in two perspectives whatever it is written on papyrus, parchment, wood or metal layers as rolls or bound. Book is defined as a work, formed by binding written or printed pages, presenting a subject in a particular order. These two elements forming book are its content and physical structure. The content expresses the subject / theme, that is the purpose of the book, and it conveys the informative, instructive, guiding and critical things. The “book” concept, no matter what its type and concept is, has been inculcated into our minds in the process between Rig Veda dated 3000-3700 years ago, in which the first holy texts of Hinduism take place, and the present electronic books. “Book” refers the same action and form no matter in which language and wherever it is said. Technology changing/facilitating the lives of individuals in every field in the last 30 years make may changes for book having a long history. However, this change aims at accessing, producing/writing books, making use of them and making them more joyous rather than concepts and components of it. Several academic and social studies have been carried out on e-book theme in the fields such as education, electronic sources, libraries, information services, reading habits and communication in the last 10 years. In this study, the differentiation in the book concept of individuals in daily life thanks to the e-book technology -with basic elements author, publisher and reader- is evaluated in the context of visual and print media examples from a different point of view.
Abstract (Original Language): 
Kitap ilk sayfalarından hatta satırlarından başlayarak papirüs, parşömen tahta veya metal tabakalar üzerine yazılmış, rulo halinde ya da ciltlenmiş olsun iki yönüyle ele alınması gereken bir araç -bilgi taşıyıcısı- olmuştur. Kitap, yazılmış ya da basılmış yaprakların bir araya getirilmesinden oluşan ve bir konuyu belirli bir düzen içinde sunan yapıt olarak tanımlanmaktadır. Kitabı oluşturan bu iki unsur, onun içeriği ve fiziksel yapısıdır. İçerik, anlatılmak istenen konuyu/temayı yani kitabın amacını ifade eder, bilgilendirici, öğretici, yol gösterici, eleştirici olanı aktarır. Bilinen en eski el yazması kitapların günümüzden yaklaşık 3000-3700 yıl öncesine tarihlenen ve Hinduizm’in ilk kutsal metinlerinin yer aldığı Rig Veda1dan günümüzün elektronik kitaplarına kadar geçen süreç içerisinde her ne biçimde ve içerikte olsun “kitap” kavramı zihinlerimizde yer etmiştir. Dünyanın neresinde olursa olsun hangi dil ile söylenirse söylensin “kitap” her zaman aynı fiili ve formu ifade etmektedir. Günlük yaşantımızın son 30 yılında hemen her alanda bireylerin yaşantısını değiştiren/kolaylaştıran teknoloji, uzun bir geçmişe sahip olan kitap için de pek çok değişimi ortaya koymuştur. Ancak bu değişim kavramlardan ve kitabın bileşenlerinden çok ona erişimi, onu üretmeyi/yazmayı ve ondan faydalanmayı daha keyifli kılmayı amaçlamaktadır. E-kitap ile ilgili son 10 yıl içerisinde başta eğitim olmak üzere, elektronik kaynaklar, kütüphaneler, bilgi hizmetleri, okuma alışkanlığı, iletişim gibi alanlarda çok sayıda akademik ve sosyal çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmada e-kitap teknolojisi, temel bileşenleri olan yazar, yayıncı ve okuyucu ile beraber gündelik yaşamda bireylerin kitap anlayışındaki farklılaşma, görsel ve yazılı basın örnekleri2 bağlamında farklı bir bakış açısı ile değerlendirilecektir.

REFERENCES

References: 

Akgün, Mehlika. Görme engelliler için sesli kitap. Cumhuriyet (2 Ocak 2008).
Britannica artık basılmayacak. Hürriyet (14 Mart 2012).
Carnns, Ann. BUCKS: E-books from the library. The New York Times (11 Ağustos 2012).
Cin Ali İnteraktif Eğitim CD’si. (2008). Ankara: Artım Yayınları.
Cullotta, Karen Ann. Libraries see opening as bookstores close. The New York Times (27 Aralık 2012).
Demirel, Raşit. (2011). Zenginleştirilmiş e-kitap uygulaması. 11th International Educational
Technology Conference-IETC 25-27 May 2011 Proceedings Book (Volume II), İstanbul içinde
(2148-2151). İstanbul.
Dünyanın ilk kitapsız kütüphanesi açılıyor. NTVMSNBC.com (15 Ocak 2013).
Elektronik kitap ödünç verilebilecek. Hürriyet (26 Aralık 2012).
Ergu, Elif. “Dijital yayıncılık kitap reklamlarını artıracak”. Vatan (4 Temmuz 2010).
Ewing, Jack. Hands on Bavarian count presides over a pencil-making empire. The New York Times
(3 Aralık 2013).
Flood, Alison. Stephen King writes ebook horror story for new Kindle. The Gurdian (10 Şubat 2009).
İstatistikler ‘okumuyoruz’ algısını çürüttü. Milliyet (26 Nisan 2013).
Işık, Ayşe Derya. (2013). Elektronik kitapların eğitimde kullanılabilirliği”. Bartın Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Dergisi, 2 (2), 395-411.
Karahasan, Neşe ve Batu Kınıkoğlu. Elektronik kitapları sosyolojik ve hukuksal açıdan okumak.
Cumhuriyet Bilim Teknoloji (22 Şubat 2013).
Kurulgan, Mesut ve Metin Argan. (2006). Yeni kitap seçiminde etkili olan biçimsel faktörlerin
okuyucu perspektifinde değerlendirilmesi. Bilgi Dünyası, 7 (2), 230-249.
Kültür İstatistikleri. (2013). 20.12.2013 tarihinde www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1086
adresinden erişilmiştir.
188
BİLGİ DÜNYASI, 2014, 15 (1) 176-188 Hakan ANAMERIÇ
Malik, Shiv. Kindle ebook sales have overtaken Amazon print sales, says book seller. The Guardian
(6 August 2012).
Millar, Kate. (2012). Despite slow start, ebooks gain ground in Europe. 20.12.2013 tarihinde http://
www.mnn.com/green-tech/gadgets-electronics/stories/despite-slow-start-eb...
in-europe adresinden erişildi.
Millar, Kate. (2011). Ekitap korsanlığı artıyor. 20.12.2013 tarihinde http://www.turkyaybir.org.tr/
haberler/e-kitap-korsanligi-artiyor/234 adresinden erişildi.
Miller, Claire Cain. Ebooks top hardcovers at Amazon, The New York Times (7 Temmuz 2010).
Önder, Işık. (2011). Yeni yüzyılın kitabı elektronik kitap. Ankara: Orient Yayınları.
Öngöz, Sakine ve Adnan Baki. (2010). “E-Book Usage of Graduate Students Studying Educational
Sciences in Turkey”. Turkish Online Journal of Distance Education – TOJDE, 11 (1), 198-212.
Öztürk, Ergün ve Işılnur Can. (2013). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin elektronik kitap okumaya
ilişkin görüşleri. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 17 (1, Nisan), 137-153.
Richtel, Matt ve Julie Bosman. For their children, mant e-book fans insist on paper. The New York
Times (20 Kasım 2011).
Rosenbloom, Stephanie. Would you sing my Kindle? The New York Times (13 Nisan 2011).
Rukancı, Fatih. (2011). Elektronik kitaplar neleri değiştirebilir?. Geçmişten Geleceğe Kitabın
Serüveni 44. Kütüphane Haftası 4 Nisan 2008, Ankara Bildiriler içinde (63-74). Hazl: B. Zeynep
Önen. Ankara: VEKAM.
Sırt, Timur. Elektronik kitaplar canlanıyor. Sabah (3 Kasım 2013).
Streitfeld, David (a). Out of print, maybe, but not out of mind. The New York Times (1 Aralık 2013).
Streitfeld, David (b). Teachers knows if you’ve done the e-learning. The New York Times (13 Nisan
2013).
Stross, Randall. (2011). Publishers vs. libraries: An e-book tug of war. The New York Times (24 Aralık
2011).
Tosun, Nilgün. (2014). A study on reading printed books or e-book: reasons for student – teachers
preferences. Turkish Online Journal of Educational Technology, 13 (1), 21-28.
Yelçe, Ayşegül Domaniç. Görme engelliler e-kitap uygulamasının yaygınlaşmasını istiyorlar.
Hürriyet (15 Nisan 2013).
Yelçe, Ayşegül Domaniç. Kitapların tanrıçaları. Hürriyet (25 Mart 2012).

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com