Buradasınız

YAŞAM BOYU ÖĞRENME İLE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ AÇISINDAN TÜRKİYE’NİN AVRUPA BİRLİĞİ’NDEKİ KONUMU

TURKEY’S POSITION IN THE EUROPEAN COMMUNITY IN TERMS OF LIFELONG LEARNING AND INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
In this study first, we aimed to emphasize the roles of lifelong learning (LLL) and information and communication technologies (ICT) in the path of creating a knowledge society and building a knowledge economy. Then by mentioning the common efforts of European Community Members in this path, we tried to analyse the achievements of Turkey and 25 EU Members in the years of 2006, 2007 and 2008 with k-means cluster analysis which is one of the multivariate statistical methods and the results were supported with discriminant analysis. At the end of our study we saw that, Sweeden, Finland and Denmark were more successful, but Turkey was positioned in the lowest cluster with some EU Members such as Bulgaria and Rumania without creating any difference.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada öncelikle, bilgi toplumu olma ve bilgi ekonomisi oluşturma yolunda yaşam boyu öğrenme ile bilgi ve iletişim teknolojilerinin önemi ele alınmıştır. Daha sonra Avrupa Birliği’nin (AB) bu yoldaki ortak çabaları da göz önüne alınarak, 25 AB üyesi ile Türkiye’nin 2006, 2007 ve 2008 yıllarında bu amaca ulaşmadaki başarı düzeyleri çok değişkenli istatistiksel yöntemlerden biri olan k-ortalamalar kümeleme analizi ile incelenmiş ve elde edilen sonuçlar diskriminant analizi ile desteklenmiştir. Bu analizler sonucunda, bilgi ekonomisi oluşturma ve bilgi toplumu olma yolunda İsveç, Finlandiya ve Danimarka’nın daha başarılı olduğu, buna karşılık Türkiye’nin Bulgaristan Romanya gibi bazı AB üyesi ülkelerle en alt kümede yer aldığı ve bir farklılık yaratamadığı gözlemlenmiştir.
113-126

REFERENCES

References: 

Akbaş, O., Özdemir, S. M., (2002). Avrupa Birliğinde Yaşam Boyu Öğrenme, Milli Eğitim Dergisi, Sayı:155–
156.
Akkoyunlu, B., Kurbanoğlu, S., (2002). Bilgi Okuyazarlığı, TBD Bilişim-Bilişim Kültürü Dergisi, Sayı:83,
s.20–40
Beycioğlu, K., Konan, N., (2008). Yaşam Boyu Öğrenme ve Avrupa Eğitim Politikaları, Elektronik Sosyal
Bilimler Dergisi, Bahar-2008, C.7, S.24, (369-382), ISSN:1304-0278
http://www.e-sosder.org/dergi/24369-382.pdf (erişim tarihi:07.Mayıs.2010)
Charlier, J. E. & Croché, S. (2005). How European integration is eroding national control over education
planning and policy. European Education, 37 (4), 7–21.
Dalhman, C., Xue, L., Gürüz, K., (2002). Lifelong Learning and the Knowledge Economy, Summary of the
Global Conference on Lilelong Learning, Stuttgart, Germany, October 9–10,
http://siterecources.worldbank.org/EDUCATION/Recources/278200–1099079877269/547664–
1099079984605/lifelong_KE.pdf (erişim tarihi: 06.Mayıs.2010)
Edwards, R. & Boreham, N. (2003). ‘The centre cannot hold’: complexity, and difference in European Union
policy towards learning society. Journal of Education Policy, 18 (4), 407- 421.
Elgström, O., Bjurulf, B., Johansson, J. and Sannerstedt, A. (2001) ‘Coalitions in European Union
negotiations’, Scandinavian Political Studies 24(2): 111–28.
European Commission, Eurostat (erişim tarihi: 03.05.2010)
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_da...
Erkan, H., (2009). Türkiye’nin Stratejik Önceliği: AB ya da Bilgi Toplumu, Mayıs, Sayı:13, 1–19.
Green, A., (2006). Models of Lifelong Learning and the ‘Knowledge Society’, Compare: A Journal of
Comparative and International Education, 36:3, 307–325.
Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi / 2010 Cilt: V Sayı: II
126
Göksan, T. S., Uzundurukan, S., Keskin, S. N., (2009). Yaşam BoyuÖğrenme ve Avrupa Birliği’nin Yaşam
Boyu Öğrenme Programları, 1. İnşaat Mühendisliği Eğitimi Sempozyumu, Antalya, s.143–151
http://www.imoantalya.org.tr/imo_antalya_semp2009/files/14.pdf (erişim tarihi: 07.Mayıs.2010)
Gündoğan, N., (2003). Avrupa Birliği’ne Üye Ülkelerde Bir İstihdam Politikası Aracı Olarak Yaşam Boyu
Öğrenme ve Bazı Örnek Program ve Uygulamalar, Kamu-İş İş Hukuku ve İktisat Dergisi, Cilt:7, Sayı:2,
s. 299–312
Grimm, L. G., Yarnold, P. R., (2000). Reading and Understanding More Multivariate Statistics, American
Psychological Association, Washington, DC, ISBN 1–55798–698–3, s.173–174
Kagia, R., (2002). Lifelong Learning and the Knowledge Economy, Summary of the Global Conference on
Lilelong Learning, Stuttgart, Germany, October 9–10,
http://siterecources.worldbank.org/EDUCATION/Recources/278200–1099079877269/547664–
1099079984605/lifelong_KE.pdf (erişim tarihi: 06.Mayıs.2010)
Kalaycı, Ş., (2008). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Asil Yayın Dağıtım LTD.ŞTİ. 3.
Baskı, ISBN 975–9091–14–3, s.217–219, 335, 350–369
Klecka, W. R., (1980). Discriminant Analysis, London, Sage Publications.
Lachenbruch, P. A.,(1975). Zero-mean difference discrimination and the absolute linear discriminant function,
Biometrika.1975; 62: 397–401
http://www.stat.ncsu.edu/library/mimeo.archive/ISMS_1975_971.pdf (erişim tarihi:06.Ağustos.2010)
Linden, T., Patrinos, H. A., (2003). Lifelong Learning in the Global Knowledge Economy: Challenges for
Developing Countries, TechKnowLogia, Profiles in Development, Education the World Bank, January-
March, 77–80
http://www.techknowlogia.org/TKL_Articles/PDF/476.pdf (erişim tarihi:07. Mayıs.2010)
Mattila, M. and Lane, J.-E. (2001) ‘Voting in the EU Council of Ministers: will enlargement change the
unanimity pattern?’, European Union Politics 2(1): 31–52.
Özdamar, K., (2004). Paket Programlar İle İstatistiksel Veri Analizi (Çok Değişkenli Analizler) 2,Yenilenmiş 5.
Baskı, Kaan Kitabevi, ISBN:975–6787–11–2, s.99, 279–351
Polat, C., Odabaş, H., (2008). Bilgi Toplumunda Yaşam Boyu Öğrenmenin Anahtarı: Bilgi Okuryazarlığı,
Küreselleşme, Demokratikleşme ve Türkiye Uluslar arası Sempozyumu, Akdeniz Üniversitesi, Antalya,
s. 143–151.
Selck, T. J., Kuipers, S., (2005). Shared Hesitance, Joint Success: Denmark, Finland, and Sweden in the
European Union Policy Process, Journal of the European Public Policy, 12: 1, 157–176
Tatlıdil, H., (2002). Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz, Ankara, Akademi Matbaası, s.329
Turan, S., (2005). Öğrenen Toplumlara Doğru Avrupa Birliği Eğitim Politikalarında Yaşam Boyu Öğrenme,
Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, Cilt:5, No:1, Güz 2005, s.87–98.
Turanlı, M., Özden, Ü.H., Türedi, S., (2006). Avrupa Birliği’ne Aday ve Üye Ülkelerin Ekonomik
Benzerliklerinin Kümeleme Analiziyle İncelenmesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler
Dergisi, Yıl:5, Sayı:9, Bahar 2006/1, s.95–108.
Tuschling, A. & Engemann, C. (2006). From education to lifelong learning: the emerging regime of learning in
the European Union. Educational Philosophy and Theory, 38 (4), 451–469.
Yıldız, Z., (1989). Banka Müşterilerinin Demografik ve Sosyo-Ekonomik Özellikler Bakımından
Gruplandırılmasında Kümeleme Çözümlemesi ve Bir Uygulama, Anadolu Üniversitesi Fen Bilimleri
Enstitüsü, İstatistik Anabilim Dalı, Uygulamalı İstatistik Bilim Dalında Yüksek Lisans Tezi, Danışman:
Yrd.Doç.Dr. Ahmet Özmen, Şubat 1989, s.39.
Withnall, A. (2006). Exploring influences on later life learning. International Journal of Lifelong Education, 25
(1), 29–49.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com