Buradasınız

BİLGİ ÇAĞINDA DEĞİŞEN SOSYAL HAREKETLER: SANAL EYLEMLER

CHANGING SOCIAL MOVEMENTS IN INFORMATION AGE: ONLINE MOVEMENTS

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
The purpose of the present study is to show that the social changes which have seen from industrial society to information society, affect on the social movement’s type and character. Contribution of the technological improves, the production structure’s conversion has been observed; the information workers of the technology added to the blue-collar workers of the middle-class, with the fee stratification. In this context, the affect of technology is on the place, actors, and topics of the social movements in the structure of the middle-class are analyzed. The internet is in the every area of our lives with personal computers and the communication has never been so fast, cheap and free. The findings reveal the internet a center which includes production and distribution services as well as using as a socialization platform. By its interactive nature, the social reactions have the opportunity to be moved from streets to the virtual world by virtual actions on the internet. Virtual movements are a reflection of the social movement on the virtual world and also the movements are the product of the information society. The virtual actions increase the global awareness of the inconveniences and provide a backdrop for individual participations with removing limitation of the place and the time. Also, the independency against to the authority, being capable to the re-shape and despite the physical defects of the body; they are comprehensive. First of all, the study will address to mode of production on information society. Secondly, the transformation of the information society will examine in terms of using internet. Finally, the samples the virtual movements will discuss in the context of actors, issues and the place which the social movements has become.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, Sanayi Toplumundan Bilgi Toplumuna yaşanan toplumsal değişimlerin sosyal hareketlerin tür ve niteliğine etkisini göstermektir. Teknolojik ilerlemelerin katkısıyla üretimin yapısında dönüşüm yaşandığı görülmüş; ücret tabakalaşmasıyla orta sınıfın mavi yakalı işçilerine, teknoloji ve hizmet sektörünün beyaz yakalı bilgi işçileri de eklenmiştir. Bu bağlamda orta sınıfın yapısı içinde sosyal hareketlerin gerçekleştiği yerde, aktörlerinde ve konularında teknolojinin etkisi incelenmektedir. Kişisel bilgisayar kullanımıyla internet hayatımızın her alanına girmiş; iletişim hiç bu kadar hızlı, ucuz ve özgür olmamıştır. Çalışmada elde edilen bulgular; internet üretim, dağıtım ve hizmet merkezi olmasının yanı sıra aynı zamanda bir sosyalleşme platformu olarak da kullanıldığını göstermektedir. İnteraktif doğası tepkilerin gösterilmesine fırsat vermekte bu sayede sosyal hareketler sokaklardan sanal dünyaya, sanal eylemler vasıtasıyla taşınabilmektedir. Sanal eylemler, sosyal hareketlerin sanal dünyadaki yansıması olup bilgi toplumunun bir ürünüdür. Zaman ve mekân sınırlamasını ortadan kaldırarak kişilerin katılımını sağlamakta ve rahatsızlığın küresel bilinirliğini de arttırmaktadır. Sanal hareketler otoriteler karşısında belli bir bağımsızlığa sahip oluşu, yeniden şekil alabilen yapısı ve fiziksel kusurların katılımı etkilemiyor olmasıyla kapsayıcıdır. Toplum yapıları üretim koşullarından etkilendiğinden öncelikle bilgi toplumunun dinamiklerine kısaca değinilecektir. Sosyal hareketler, teknolojik gelişmeler ve internetin kullanımındaki artış ile bilgi toplumunda yaşadığı değişim ve dönüşüm incelenerek sanal hareketlerin aktörleri, meydana geldiği alan ve konuları örnekler vasıtasıyla tartışılacaktır.
131-141

REFERENCES

References: 

Aktan, Can ve Tunç, Mehtap, “Bilgi Toplumunun Doğuşu ve Gelişimi,” Yeni Türkiye Dergisi, Ocak-Şubat 1998, ss.118-134.
Bennett, W. Lance (2005), “Social Movements beyond Borders: Understanding Two Eras of Transnational Activism”, Donatella Della Porta & Sidney Tarrow (eds.), Transnational Protest and Global Activism, içinde, Rowman & Littlefield Publishers Inc., Lanham,
Bozkurt, Veysel (1997), Enformasyon Toplumu ve Türkiye, İstanbul, Sistem Yayınları.
Della Porta, Donatella ve Tarrow, Sidney (2005), “Transnational Process And Social Activism: An Introduction”, Donatella Della Porta & Sidney Tarrow (eds.), Transnational Protest and Global Activism, içinde Rowman & Littlefield Publishers Inc., Lanham,
Della Porta, Donatella (1995), Social Movements, Political Violence and the State: A Comparative Analysis of Italy and Germany, Cambridge, Cambridge University Press.
Drucker, Peter F. (1994), Yeni Gerçekler (Çev. Birtane Karanakçı), Ankara, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Genel Yayın No: 315; Tarih Dizisi: 25.
Erkan, Hüsnü (1993), Bilgi Toplumu ve Ekonomik Gelişme, Ankara, Türkiye İş Bankası Yayınları, Genel Yayın No:326, Bilim Dizisi:8, 2.Baskı.
Hançerlioğlu, Orhan (1977), Düşünce Tarihi, İstanbul, Remzi Kitapevi, Üçüncü Baskı.
Hançerlioğlu, Orhan (1986), Ekonomi Sözlüğü, Büyük Fikir Kitapları Dizisi: 15, İstanbul Remzi Kitapevi, Altıncı basım.
Kazgan, Gülten (2002), Küreselleşme ve Ulus Devlet, İstanbul, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
Kazgan, Gülten (1981), Üçüncü Dalga Uygarlığı ve Türkiye, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
Kiesler, Sara (1986), "Thinking Ahead: The Hidden Message in Computer Networks", Harward Business, Volume 64, No:1, January-February 1986, aktaran Communication for Future, Critical Connections, Office of Technology Assessment, OTA-CIT-490, Washington D.C., U.S.Goverment Printig Office U.S.A. 1990.
Masuda, Y. (1990), Managing in the Information Society, Basil, Blackwall, Cambridge.
Tarrow, Sidney (1998), Power in Movement, Social Movements and Contentious Politics, Cambridge University Press, Cambridge.
Tarrow, Sidney ve Doug McAdam (2003) “Scale Shift in Transnational Contention”. Paper Presented to the International Conference on Transnational Contention, Villa Serbelloni, Bellagio, July.
Tilly, Charles (2008), Toplumsal Hareketler, (Çev.Orhan Düz), İstanbul, Babil Yayınları
Toffler, Alvin (1981), Üçüncü Dalga, (Çev: Ali Seden), İstanbul, Altın Kitaplar.
Toffler, Alvin (Tarihsiz), Dünyayı Nasıl Bir Gelecek Bekliyor? (Ç. M. Çiftkaya), İstanbul, İz Yayınları.
Toffler, Alvin ve Toffler, Heidi (1996), Yeni Bir Uygarlık Yaratmak – Üçüncü Dalganın Politikası, (Çev: Zülfü Dicleli), İstanbul, İnkilap Kitabevi.
Williams, Frederick, (1991), "The New Telecommunications”, Infrastructure for the Information Age içinde The Free Press, New York, U.S.A.
Yılmaz, Aytekin (2001), Çağdaş Siyasal Akımlar: Modern Demokraside Yeni Arayışlar, Ankara, Vadi Yayınları.
Gazeteler
Radikal, 17 Nisan 2000.
Radikal, 19 Nisan 2000.
Radikal, 21 Nisan 2001.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com