Buradasınız

REKLAM ORTAMI OLARAK SOSYAL PAYLAŞIM SİTELERİ VE BİR ARAŞTIRMA

SOCIAL NETWORKING SITES AS A ADVERTISING ENVIRONMENTS AND A RESEARCH

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
In recent years, millions of internet users use social thematic web sites and their numbers increase rapidly day by day. It is very important how to use effectively these social surroundings that have some facilities to supply huge opportunities in terms of marketing. In this study, the importance of the social networking sites as an advertising media are presented and attitudes of these sites' members about advertisements in these environments are investigated. A research are made under this study. In this context to make an interview with 564 people who are members of social networking sites as to use face to face interview method. Results of the research are analyzed with in the frame of the attitudes to advertisements in social networking which can be a new sphere of influence
Abstract (Original Language): 
Son yıllarda milyonlarca internet kullanıcısı sosyal içerikli web sitelerini kullanmakta ve bu sayı her geçen gün hızla artmaktadır. Pazarlama açısından büyük fırsatlar sunabilme olanağına sahip bu sosyal ortamların etkin bir şekilde nasıl kullanılabileceği önemlidir. Bu çalışmada, reklam ortamı olarak sosyal paylaşım sitelerinin önemi ortaya konulmuş ve bu ortamlarda yayınlanan reklamlarla ilgili site üyelerinin tutumları irdelenmiştir. Araştırma, sosyal paylaşım sitelerine üye olan 564 kişi ile yüzyüze anket yöntemi kullanılarak yapılmıştır. Araştırmadan ortaya çıkan sonuçlar, yeni bir etki alanı olabilecek sosyal paylaşım sitelerindeki reklamlara karşı tutumlar çerçevesinde analiz edilmiştir.
108-115

REFERENCES

References: 

Altunışık, Remzi ve diğerleri (2007), Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, 5.Baskı: Sakarya Yayıncılık, 2007.
Bolotaeva, Victoria ve Teuta Cata (2009), “Marketing Opportunities with Social Networks”, Journal of Internet Social Networking and Virtual Communities.
Büyüköztürk, Şeref (2008), Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı, 9.Baskı: Pegem Akademi, 2008.
Clemons, Eric K. (2009), “The Complex Problem of Monetizing Virtual Electronic Social Networks”, Decision Support Systems, 48. ss.46-56.
Fogel, Joshua ve Elham Nehmad (2009), “Internet Social Network Communities: Risk Taking, Trust, and Privacy Concers”, Computers in Human Behavior, 25, ss.153-160.
İslamoğlu, A. Hamdi (2003), Bilimsel Araştırma Yöntemleri, 2.Baskı, İstanbul: Beta Yayınları, 2003.
Jager, Wander (2007), “The Four P’s in Social Simulation, a Perspective on how Marketing could Benefit from the use of Social Simulaton”, Journal of Business Research, 60, ss.868-875.
Jerving, Jim (2009), “Networking as a Marketing Tool”, Marketing&Business Development, January, ss.1-25.
Kim, Won, Ok-Ran Jeong ve Sang-Won Lee (2010), “On Social Web Sites”, Information Systems, 35. ss.215-236.
Kirschner, Paul A. ve Aryn C.Karpinski (2010), “Facebook and Academic Performance”, Computers in Human Behavior, ss.1-9.
Lewis, Kevin, Jason Kaufman, Marco Gonzalez, Andreas Wimmer ve Nicholas Christakis (2008), “Tastes, Ties, and Time: A New Social Network Dataset Using Facebook.com”, Social Networks, 30. ss.330-342.
Li, Charlene (2007), “How Consumers Use Social Networks”, For Interactive Marketing Professionals, June 21, ss.1-11.
Morgan, M.Elizabeth, Chareen Snelsan, Patt Elison-Bowers (2010), “Image and Video Disclosure of Substance Use on Social Media Websites”, Computers in Human Behavior, ss.1-7.
Owen, Robert ve Patrica Humphrey, “The structure of Online Marketing Communication channels”, Journal of Management and Marketing Research, ss.1-10.
Pempek, A.Tiffany, Yevdokiya A.Yermolayeva ve Sandra L.Calvert (2009), “College Students’ Social Networking Experiences on Facebook”, Journal of Applied Developmental Psycholoy, 30. ss.227-238.
Waters, Richard D., Emily Burnett, Anna Lamm ve Jessica Lucas (2009), “Engaging Stakeholders through Social Networking: How Nonprofit Organizations are Using Facebook”, Public Relations Review, 35, ss.102-106.
Y.y. (January -2008), “Leveraging Social Networking Sites in Marketing Communications”, Marketing Leadership Council, ss.1-14.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com