Buradasınız

APEC ÜLKELERİ VE TÜRKİYE’NİN BİLGİ TOPLUMU KRİTERLERİ AÇISINDAN İSTATİSTİKSEL ANALİZİ VE BAZI TESPİTLER

STATISTICAL ANALYZE OF APEC COUNTRIES AND TURKEY IN TERMS OF KNOWLEDGE SOCIETY INDICATORS AND SOME FINDINGS

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
In this study six variables were used which are related about knowledge society and calculated by World Bank. These variables are Knowledge Economy Index (KEI), Knowledge Index (KI), Economic Intensive and Institutional Regime, Innovation System, Education and Human Resources, Knowledge and Communication Technologies. Study includes twenty APEC countries and Turkey. As a method, hierarchical cluster analysis was used. Probability of correct classification was evaluated by discriminant analyze. For the year 2012 world ranking for information society indicators index, Turkey rank is 69. According to the results of the study China, Mexico, Malaysia, Peru, Russian Federation and Thailand are in the same cluster with Turkey. In addition, Australia, New Zealand, Canada, Taiwan, USA, Japan, Korea Republic, creating another cluster, Hong Kong, Singapore and Chile, which also cluster in each other, Indonesia, Philippines, Vietnam, Guinea is in another cluster. APEC includes countries which have different levels in terms of indicators of information society
Abstract (Original Language): 
Çalışmada Bilgi toplumu ile ilgili Dünya Bankası tarafından hesaplanan altı değişken kullanılmıştır. Bu değişkenler Bilgi Ekonomisi İndeksi (KEI), Bilgi İndeksi (KI), Ekonomik Teşvik ve Kurumsal Rejim, İnovasyon Sistemi, Eğitim ve Beşeri Kaynaklar, Bilgi ve İletişim Teknolojileri (ICT)’dir. Çalışma yirmi APEC ülkesi ve Türkiye’yi kapsamaktadır. Yöntem olarak hiyerarşik kümeleme analizi kullanılmıştır. Ayırma analizi ile doğru sınıflandırma olasılığı değerlendirilmiştir. Türkiye 2012 yılı için dünyada bilgi toplumu göstergeleri indeksi sıralamasında 69. sıradadır. Çalışmanın sonuçlarına göre, bu sıralama ile Çin, Meksika, Malezya, Peru, Rusya Federasyonu ve Tayland ile aynı kümede yer almaktadır. Bunun dışında Avustralya, Yeni Zelanda, Kanada, Tayvan, ABD, Japonya, Kore Cumhuriyeti bir küme oluştururken, Hong Kong, Singapur ve Şili; bir başka kümeyi, Endonezya, Filipinler, Vietnam, Gine ise başka bir kümeyi oluşturmaktadır. APEC bilgi toplumu göstergeleri bakımından farklı seviyelerdeki ülkeleri bir arada bulundurmaktadır.
103-113

REFERENCES

References: 

Adaçay, Funda Rana (2007), “Bilgi Ekonomisine İlişkin Temel Göstergeler Açısından Avrupa Birliği ve
Türkiye’nin Karşılaştırılması”, Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 19: 185-204
Atik, Hayriye ve Kıvanç Halil Arıç (2009), “Bilgi Toplumu ve Avrupa Birliği: İstatistiksel Bir Analiz”, 7.
Bilgi,Ekonomi ve Yönetimi Kongresi Bildirileri, 30-31 Ekim, 2009. Yalova, Bildiriler Kitabı, ss.722-732.
Başar, Halit (2007), “Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC)”, Uluslararası Ekonomik Sorunlar Dergisi, Sayı:
XXIV, İnternet Adresi: http://www.mfa.gov.tr/asya-pasifik-ekonomik-isbirligi-_apec_-.tr.mfa, Erişim
Tarihi: 11.08.2012.
Bedford, Denise (2012), “Expanding the Definition and Measurement of Knowledge Economy-Integrating
Triple Bottom Line Factors into Knowledge Economy Index Models and Methodologies”, Proceedings
of the European Conference on Intellectual Capital: 67-74.
Debnath, Sajit Chandra (2010), “Knowledge Economy Approach”, International Journal of the Humanities,
8(4): 215-236.
Dura, Cihan ve Hayriye Atik (2002), Bilgi Toplumu Bilgi Ekonomisi ve Türkiye, 1. Basım, Literatür Yayıncılık,
İstanbul.
Haq, Staff (2003), “Interview with Hans-Dieter Evers Knowledge Society and the Modernization of Southeast
Asia”, Harvard Asia Quarterly, 7(1): 38-42
Lu, Yuan; Eric W. K. Tsang & Mike W. Peng (2008), “Knowledge management and innovation strategyin the
Asia Pacific: Toward an institution-based view”, Asia Pacific J. Manage, 25: 361–374
The Journal of Knowledge Economy & Knowledge Management / Volume: VIII SPRING
Tüm hakları BEYDER’e aittir 114 All rights reserved by The JKEM
Nakip, Mahir (2006), Pazarlama Araştırmaları-Teknikler ve (SPSS Destekli) Uygulamalar, 2. Basım, Seçkin
Yayıncılık, Ankara.
Nguyen, Tuan V. & Ly T. Pham (2011), “Scientific Output and Its Relationship to Knowledge Economy: An
Analysis of ASEAN Countries”, Scientometrics, 89: 107-117.
Oktay, Erkan ve Selahattin Kaynak (2007), “Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkelerinin Bilgi Ekonomisi Gidi ve
Çıktı Değişkenleri Arasındaki Kanonik İlişkinin Araştırılması”, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Dergisi,10(2): 419-440.
Özdamar, Kazım, (1999), Paket Programlar İle İstatistiksel Veri Analizi-2 (Çok Değişkenli Analiz) SPSS-MINITAB, 2. Baskı, Kaan Kitapevi, Eskişehir.
Raguž, Mirjana Jeleč; Nikola Raguž & Verica Budimir (2008), “Comparative Analyses of the Knowledge Based
Economy Development In Croatia and Some European Countries”, Conference Proceedings:
International Conference of the Faculty of Economics Sarajevo (ICES). 2008: 1-14.
Shie, Vincent H.; Craig D. Meer & Nian-Feng Shin (2012), “Locating China in the Twenty-First-Century
Knowledge-Based Economy”, Journal of Contemporary China, 21(73): 113-130.
Tan, Hui Boon & Chee Wooi Hooy (2007), “The Development of East Asian Countries Towards a Knowledge -Based Economy: A DEA Analysis”, Journal of the Asia Pacific Economy, Vol. 12, No. 1: 17-33
WorldBank,http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/WBI/WBIPROGRAMS/KFDLP/EXTUNIKAM/0
,,contentMDK:20584278~menuPK:1433216~pagePK:64168445~piPK:64168309~theSitePK:1414721,
00.html
World Bank, http://info.worldbank.org/etools/kam2/KAM_page5.asp
World Bank, http://info.worldbank.org/etools/kam2/KAM_page2.asp?country
Yaylalı, Muammer; Erkan Oktay, Yusuf Akan ve Selahattin Kaynak (2007), “Türkiye ve Avrupa Birliğine Üye
Ülkelerin Bilgi Ekonomis Performanslarının Veri Zarflama Analizi Metoduyla Karşılaştırılması”,
Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt 22, Sayı 1: 1-25.
Yeloğlu, Hakkı Okan (2009), “Bilgi Ekonomisi Değişkenlerine Yönelik İlk İzlenimler: Türkiye OECD Ülkeleri
Karşılaştırmaları (1995-1999), Bilgi Dünyası, 10(2): 245-260.
Yıldırım, Engin, Recai Coşkun, Serkan Bayraktaroğlu ve Remzi Altunışık (2005). Sosyal Bilimlerde Araştırma
Yöntemleri SPSS Uygulamalı, Geliştirilmiş 4. Basım, Sakarya Kitabevi, Adapazarı.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com