Buradasınız

Kablosuz Bilgisayar Ağlarının Performanslarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi

Investigation of Performance Comparison the Wireless Computer Networks

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
In this study, performances of IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g, HiperLAN/2 wireless computer network standards evaluated by using OPNET modeler. Node models and critical data, non critical data, real time multimedia traffics have been designed. Different wireless computer networks has been compared according to using area and performance evaluation according to throughout, delay and medium access delay criteria.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada, IEEE ve ETSI çalışma gruplarının geliştirdiği IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g, HiperLAN/2 kablosuz ağ standartlarının OPNET modelleme programı kullanılarak performansları incelenmiştir. Düğüm modelleri oluşturularak kritik veri, kritik olmayan veri ve gerçek zamanlı çoklu ortam trafikleri tanımlanmıştır. Farklı kablosuz ağ standartlarının kullanım alanlarına göre sınıflandırmaları ve performanslarının karşılaştırması, veri iletim oranı, gecikme, ortam erişim gecikmesi kriterlerine göre yapılmıştır.

REFERENCES

References: 

[1] İnternet: IEEE, About the IEEE, What is the IEEE?,
http://www.ieee.org/portal/ index.jsp?pageID=corp_ level1&path=
about&file=index.xml&xsl=generic.xsl (2009)
[2] İnternet: ETSI, ETSI portal, BRAN, ETSI HIPERLAN/2 Standard,
Overview, http://portal.etsi.org/bran/kta/Hiperlan/hiperlan2.asp,
(2009).
[3] F. Eshghi, A. K. Elhakeem, “Performance Analysis of Ad Hoc
Wireless LANs for Real-Time Traffic”, IEEE Journal on Selected
Areas in Communications, 21 (2): 204 – 215 (2003).
[4] F. Calì, M. Conti, E. Gregori, “IEEE 802.11 Wireless Lan:
Capacity Analysis and Protocol Enhancement”, IEEE INFOCOM
1998 - The Conference on Computer Communications, 1, 142 –
149 (1998).
[5] A. Doufexi, S. Armour, M. Butler, A. Nix, D. Bull., J. McGeehan,
P. Karlsson, “A Comparison of the HIPERLAN/2 and IEEE
802.11a Wireless LAN Standards”, IEEE Communications
Magazine, 40 (5) : 172 – 180 (2002).
[6] R. Rollet, C. Mangin, “IEEE 802.11a, 802.11e and HiperLAN/2
Goodput Performance Comparison in Real Radio Conditions”,
GLOBECOM 2003, IEEE Global Telecommunications
Conference, 724 – 728 (2003).
[7] A. Doufexi, S. Armour, B. Lee, A. Nix, D. Bull, “An Evaluation of
the Performance of IEEE 802.11a and 802.11g Wireless Local
Area Networks in a Corporate Office Environment”, ICC 2003 -
IEEE International Conference on Communications, 1196 – 1200
(2003).
[8] C. Bayılmış, İ. Ertürk, C. Çeken, “Kablosuz Bilgisayar Ağlarının
Karşılaştırılması” Journal of Polytechnic Faculty of Technical
Education Gazi University, 7 (3), 201-210 (2004).
[9] E. Çelebi, “Telsiz Çok Sekmeli Plansız Ağlar İçin Yönlendirme
Protokollerinin Başarım Değerlendirmesi”, Yüksek Lisans Tezi,
Boğaziçi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 125
(2001). 10 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ, CİLT: 2, SAYI: 2, MAYIS 2009
[10] D. R. Wisely, P. L. Eardley, ”Modelling the HIPERLAN Standard
Using OPNET”, British Telecommunications plc, BT Laboratories,
(2004).
[11] R. O. Baldwin, N. J. Davis, S. F.Midkiff, , “Implementation of an
IEEE 802.11 Wireless LAN Model Using OPNET™”, Bradley
Department of Electrical and Computer Engineering Virginia
Polytechnic Institute and State University, 2004.
[12] İnternet: IEEE Communications Society Digital
Library,http://doi.ieee.computersociety.org/10.11.09/MASCOT.1
999.805038 (2009)
[13] İnternet: OPNET Modeler Homepage, http://www.opnet.com/
products/ modeler /home.html (2005)

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com