Buradasınız

Afşin-Elbistan (Kahramanmaraş/Türkiye) termik santral etkisi altında örümcek faunası

The spider fauna under the influence of Afşin-Elbistan (Kahramanmaraş/Turkey) thermal power plants

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In this study, the spider fauna unde the influence of Afsin-Elbistan Thermal Power Plant were investigated. Chemical/radioactive gases are released from the biggest Thermal Power Plant of Turkey located in Afsin-Elbistan. These gases can be suspended in the air and also may form a layer on the soil surface. The spiders are mostly terrestrial animals and exist almost in all habitats. They are predators and feed on insects. Spiders can be used in biological control in the agricultural lands, therefore they are especially important for the Afsin-Elbistan region of which the economy mostly based on the aggriculture. Accumulation of the gases released from Afsin-Elbistan Thermal Power Plant on the soil effect the agricultural lands negatively and destroy the spiders feeding on the insects found in plants. Furthermore, these gases cause a decrease in active spider population at the soil surface. Although the spiders are known to be found in all habitats, only 11 family were diagnosed in the study area. This low number of the spider family can be considered as a result of the environment pollution by the Afsin-Elbistan Thermal Power Plant and also illustrate that the ecological structure of the region is destructed, reduction of biodiversity and the aggriculture is also damaged.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada, Afşin-Elbistan Termik Santral'inin etkisi altında örümcek faunası araştırılmıştır. Afsin-Elbistan bölgesinde yerleşik olan Türkiye' nin en büyük termik santralinden kimyasal ve radyoaktif gazlar salınmaktadır. Bu gazlar havada asılı kalabilmekte ve ayrıca toprak yüzeyinde bir tabaka oluşturabilmektedir. Örümcekler genellikle karasal hayvanlardır ve neredeyse tüm habitatlarda bulunmaktadırlar. Predatördürler ve böceklerle beslenmektedirler. Örümcekler tarımsal alanlarda biyolojik kontrolde kullanılabilmektedirler. Dolayısıyla ekonomisi çoğunlukla tarıma dayalı olan Afşin-Elbistan bölgesi için özellikle önemlidirler. Afşin-Elbistan Termik Santrali'nden salınan gazların toprakta birikmesi tarımsal alanları olumsuz şekilde etkilemekte ve bitkilerin üzerinde bulunan böceklerle beslenen örümcekleri yok etmektedir. Ayrıca, bu gazlar toprak yüzeyindeki aktif örümcek popülasyonunda azalmaya neden olmaktadır. Örümceklerin tüm habitatlarda bulundukları bilinmesine rağmen, çalışma alanında sadece 11 familya teşhis edilmiştir. Örümcek familya sayısındaki bu düşüklük, Afşin-Elbistan Termik Santral nedeniyle oluşan çevre kirliliğinin bir sonucu olarak düşünülebilir ve ayrıca bölgenin ekolojik yapısının bozulduğunu, biyoçeşitliliğin azaldığını ve tarımın da zarar gördüğünü göstermektedir.
19-22

REFERENCES

References: 

Akpınar, A. 2011. Kahramanmaraş ve Adıyaman İllerinin Örümcek (Arachnida: Araneae) Faunası, Sistematiği ve
Zoocoğrafik Dağılışları. Doktora Tezi. Gaziantep Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Gaziantep. 220s. Bayram, A., Varol, M.İ., Allahverdi, H. 1994. Akdamar ve Çarpanak adalarının Araknid (Arachnida) faunasının
araştırılması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi. Van. (95-FED-349). Bayram A., Varol M. İ., Allahverdi H., Polat M., Bulut M. 1999. Van'da bitr korunga tarlasının örümcek Faunası.
Çevre Koruma ve Arştırma Vakfı. 9(33) 6-11. Bayram, A., Kunt, K.B., Danışman, T. 2012. The Checklist of the Spiders of Turkey. http://www.spidersofturkey.com Chatzaki, M. Thaler, K., Mylonas M. 2003. Ground Spiders (Gnaphosidae: Araneae) from Crete and Adjacent Areas of
Greece Taxonomy and distrubution III Zelotes and Allied Genera. Revue Suisse de Zoloogie, 110: 45-89. Karaca, A. 2001. Afşin-Elbistan Termik Santralı Emisyonlarının Çevre Topraklarının Fiziksel, Kimyasal ve Biyolojik
Özellikleri Üzerine Etkileri. Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Mühendislik Bilimleri Dergisi, 7(1):
95-102.
Nentwig,
W.
, Blick, T., Gloor, D., Hânggi, A., Kropf. C. 2011. Araneae of Europe. www.araneae.unibe.ch Özkütük, R.S., Marusik Y.M, Kunt K B., Danışman T. 2011. New records for spider (Araneae) fauna of Turkey: Paratrachelas maculatus (Thorell, 1875) [Corinnidae], Sintula retroversus (O. P.-Cambridge, 1875) [Linyphiidae] and Agroeca proxima (O. P.-Cambridge, 1871) [Liocranidae], Biological Diversity and Conservation. 4/2 (2011)
224-232
Platnick, N. I., 2012. The World Spider Catalog. http://research.amnh.org/iz/spiders/catalog/html. Topçu, A. Demir H., Seyyar O. 2005. A Checklist of the Spiders of Turkey. Serket. 9 (4) : 109-140 Varol, M. İ. 2006. Spider List of Turkey. http: //www1.gantep.edu.tr/~varol/tr/asil_tr.html
Varol, M. İ., Mart C., Özaslan, M., Bayram, A., Akan, Z. Özdemir, A. 2007. Barak Ovası Örümcek (Ordo: Araneae) Populasyonları ve Biyolojik Mücadele Olanaklarının Araştırılması. T.C Devlet Planlama Teşkilatı, Temel Bilimler Araştırma Kurumu, Ankara

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com