Buradasınız

PSİKOLOJİK TACİZ OLGUSUNA 4857 SAYILI İŞ KANUNU AÇISINDAN BİR BAKIŞ

AN OVERVIEW OF PHENOMENON OF PSYCHOLOGICAL HARASSMENT DUE TO LABOUR LAW NO: 4857

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
Psychological harassment (mobbing) denotes, to force someone to leave workplace through rumor, innuendo, intimidation, discrediting, teasing, isolation, and particularly, humiliation by co-workers, subordinates or superiors. Psychological harassment has affected victims on many psychological ways and even sometimes cause of suicide. The concept of psychological harassment (mobbing) has been discussed for academics and policy makers since begining of the 2000s. Many of studies concerned of psychological harassmentmobbing indicated high percentage of mobbing victims. In this study psychological harresment was evaluated conceptualy and from within legalistic approach .
Abstract (Original Language): 
Psikolojik taciz (mobbing), üstleri, çalışma arkadaşları ve astları tarafından çalışanın işten ayrılmasını sağlamak amacıyla hakkında söylenti çıkarılması, imalı sözlerde bulunulması, sindirilmeye çalışılması, itibarının zedelenmesi, dışlanması , alay edilmesi ve özellikle de onun küçük düşürülmesidir. Kurbanın yaşadığı bu süreç, zaman zaman intihara yol açabilecek kadar yıkıcı sonuçlara ulaşabilmektedir. Psikolojik taciz (mobbing) kavramı, Türkiye’de 2000’li yılların başından itibaren tartışılmaktadır. Yapılan çalışmalarda psikolojik tacize maruz kalanların oranının yüksek olduğu dikkat çekmektedir. Bu çalışmada, iş yaşamında artık bir fenemon hâline gelen ve literatürde de adı sıkça geçmeye başlayan psikolojik taciz (mobbing) sorunu kavramsal ve hukuksal açıdan ele alınmıştır.
71-93

REFERENCES

References: 

AKGEYİK, Tekin, GÜNGÖR, Meltem, UŞAN, Şelale ve OMAY, Umut (2007) “İşyerinde
Psikolojik Taciz Fenomeni: Uluslararası Deneyimler & Perspektifler”, Sosyal Siyaset
Konferansları Prof. Dr. Haşmet Başar’a Armağan Özel Sayısı, 53. Kitap, İstanbul:
İstanbul Üniversitesi Yayınları.
AYDIN, Ufuk (2002) İş Hukukunda İşçinin Kişilik Hakları, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi
Yayınları.
BAYRAM, Fuat (2007) Türk İş Hukuku Açısından İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing), İş
Hukuku Ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, Cilt 4 Sayı 14, 551-574.
BEASLEY, John ve RAYNER, Charlotte (1997) “Bullying at Work”, Journal of Community
& Applied Social Psychology, Vol:7, 177-180.
CHAPPELL, Duncan ve MARTINO, Vittorio Di (1998) Violence at Work, International
Labour Office, Genawa.
COYNE, Iain, SEIGNE, Elizabeth ve RANDALL, Peter (2000) “Predicting Workplace
Victim Status From Personality”, European Journal of Work And Organizational
Psychology, Vol:9, No: 3, 335-349.
CRAWFORD, Neil (1997) “Bullying at Work: A Psychoanalytic Perspective”, Journal of-
Community and Applied Social Psychology, Vol.7, 219-225.
CRAWFORD, NEIL (1999) “Conundrums and Confusion in Organisation: The Etymology
of the World Bully”, International Journal of Manpower, Vol.20, No.1/2, 86-94.
CUSACK, Sean (2000) “Workplace Bullying: Icebergs in Sight, Soundings Needed”, The Lancet,
Vol.356, December 23/30, 2118.
ÇELİK, Nuri, (2000) İş Hukuku Dersleri, İstanbul: Beta Yayınları.
ÇOBANOĞLU, Şaban (2005) Mobbing İşyerinde Duygusal Saldırı ve Mücadele
Yöntemleri, İstanbul: Timaş Yayınları.
DAVENPORT, Noa, SCHWARTZ, Ruth D. ve ELLIOTT, Gail P. (2003) Mobbing İşyerinde
Duygusal Taciz, (Çev.) Osman Cem Önertoy, İstanbul: Sistem Yayıncılık.
DAWN, Jennifer, COWIE, Helen ve ANANIADOU, Katerina (2003) “Perceptions and Experince
of Workplace Bullying in Five Different Working Populations”, Aggressive Behavior,
Vol.29, 489-496.
DUNN, Susan (2005) “What’s Going on With Mobbing, Bullying and Work Harassment
Internationaly” [http://www.webpronews.com/ebusiness/professionaldevelopment/
wpn-11- 20030610WhatsGoingonwithMobbingBullyingandWorkHarassmentInternationally.
html] (22.03.2005)
EGE, Harald (2002) Mobbing New Perspectives and Results from an Italian Investigation,
Bologna, Italy: Pitagora Editrice.
ELLIS, Andy, (2003) “Bullying in the Workplace-An Acceptable Cost?”, [http://www.workplacebullying.
co.uk/aethesis.html] (20.11.2003)
EINARSEN, Stale, MATTHIESEN, Stig Berge ve SKOGSTAD, Anders (1998) “Bullying,
Burnout and Wellbeing Among Assistant Nurses”, Journal Occupational Health Safety,
Vol.14, N.6, 563-568.
EINARSEN, Stale, HOEL, HelgE, ZAPF, Dieter ve COOPER, Carry (2003) “The Concept
of Bullying at Work The European Tradition”, Bullying and Emotional Abuse in the
Workplace, Editors: Oswald Hanfling, Carry Cooper, Stale Einarsen, Helge Hoel, Dieter
Zapf, UK: Taylor&Francis.
EUROPEAN AGENCY FOR SAFETY AND HEALTH AT WORK, “Bullying at Work”,
Facts, 23, [http://agency.osha.eu.int] (22.03.2005)
FERRARI, Elena (2004) Raising Awareness on Mobbing an EU Perspective, Daphne
Programme, European Commission, Preventive Measures to Fight Violence Againist
Children, Young People and Women, [www.surrey.ac.uk/politics/cse/daphne-reports.
htm] (21.09.2006)
GARDNER, SUSAN; JOHNSON, PAMELA R., (2001) “The Leaner, Meaner Workplace:
Strategies for Handling Bullies at Work”, Employment Relations Today, Summer
2001, 23-36.
GÜL, Hülya(2009) “Mobbing-Psikolojik Yıldırma”, TAF Preventive Medicine Bulletin,
Cilt:8, Sayı:6, 515-520
GÜN, Hüseyin (2010) Çalışma Ortamında Psikolojik Taciz İşyeri Sendromu (Mobbing/
Bullying), Ankara, Lazer Yayınları
GÜZEL, Ali ve ERTAN, Emre (2007) “İşyerinde Psikolojik Tacize (Mobbinge) Hukuksal
Bakış: Avrupa Hukuku ve Karşılaştırmalı Hukuk, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Dergisi, Cilt 4 Sayı 14, 509-549.
HIRIGOYEN, Marie-France (1998) Manevi Taciz Günümüzde Sapkın Şiddet, (Çev.) Heval
Bucak, İstanbul: Güncel Yayıncılık.
KAPLAN, Emine Tuncay (2003) “İşverenin Koruma ve Gözetme Borcunun Kapsamı”, Kamu
İş, Cilt 7, Sayı 2.
KAPLAN, Jordan (2010) Help Is On The Way: A Recent Case Sheds Light On Workplace
Bullying, Houston Law Review, Volume 47, Number 1, 142-173.
KARATUNA, Işıl ve TINAZ, Pınar (2010) İşyerinde Psikolojik Taciz Sağlık Sektöründe
Kesitsel Bir Araştırma, Ankara: Türk İş Yayınları.
KIWIMAKI, Mika, ELOVAINIO, Marko ve VAHTERA, Jussi (2000) “Workplace Bullying
and Sickness Absence in Hospital Staff” Occupational And Enviromental Medicine,
Vol.57, No.10, 656-660.
LECK, Joanne, “Violence in the Workplace: A New Challenge” [www.admin.uottawa.ca/ResourcePapers/
2001/01-33.pdf] (02.02.2006)
LEYMANN, Heinz (1996) “The Content and Development of Mobbing at Work”, European
Journal of Work and Organizational Psychology, Vol: 5, No:2, 165-184.
MARTINO, Vittorio Di (2002) Workplace Violence in the Health Sector, Country Case
Studies, Brazil, Bulgaria, Lebanon, Portugal, South Africa, Thailand and A Additional
Australian Study, [http://www.ilo.org/public/english/dialogue/sector/papers/
health/violence-ccs.pdf] (14.07.2005)
MEEK, Christopher B., (2004) “The Dark Side of Japanese Management in the 1990s Karoshi
and Ijime in the Japanese Workplace”, Journal of Management Psychology, Vol.19,
N.3, 312-331.
MOLLAMAHMUTOĞLU, Hamdi (2005) İş Hukuku, Ankara.
O’MOORE, Mona, LYNCH, Jean ve DAEID, Niamh N. (2003) “The Rates and Relative
Risks of Workplace Bullying in Ireland, a Country of High Economic Growth”, International
Journal Management and Decision Making, Vol.4, N.1, 82-95.
ÖZEN, SERAP (2007) “İşyerinde Psikolojik Şiddet ve Nedenleri”, İş, Güç Endüstri İlişkileri
ve İnsan Kaynakları Dergisi, Cilt: 9, Sayı:3, www.isguc.org.
ÖZKUL, Burcu ve ÇARIKÇI, İlker H. (2010) ”Mobbing ve Türk Hukuku Açısından Değerlendirilmesi”,
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dergisi,Cilt:15, Sayı:1,481-499
Parent-Thirion, Agnès, Fernández Macías, Enrique, Hurley, John ve Vermeylen, Greet (2007)
Fourth European Working Conditions Survey, European Foundation for the Improvement
of Living and Working Conditions.
PORTEOUS, Janette (2002) “Bullying at Work-The Legal Position”, Managerial Law, Vol.
44, No.4, 77-90.
QUINE, Lyn (1999) “Workplace Bullying in NHS Community Trust: Staff Questionnaire
Survey”, British Medical Journal, Vol.318, 228-232.
QUINE, Lyn (2001) “Workplace Bullying in Nurses”, Journal of Health Psychology, Vol.6,
N.1, 73-84.
QUINE, Lyn (2003) “Workplace Bullying, Psychological Distress, and Job Satisfaction in Junior
Doctors”, Cambridge Quarterly Healthcare Ethics, Vol.12, 91-101.
RAMAGE, Roderick (1996) “Mobbing in the Workplace”, New Law Journal 25 Oct.-1 Nov.
1996, [http://www.law-office.demon.co.uk/art%20mobbing-1.htm] (15.12.2006)
RAYNER, Charlotte ve HOEL, Helge (1997) “A Summary Review of Literature Relating
to Workplace Bullying”, Journal of Community&Applied Social Psychology, Vol: 7,
181-191.
RAYNER, Charlotte, SHEEHAN, Michael ve BARKER, Michelle (1999) “Theoretical Approaches
to the Study of Bullying at Work”, International Journal of Manpower, Vol.20,
No.1/2, 11-15.
RAYNER, Charlotte, HOEL, Helge ve COOPER, Carry L. (2002) Workplace Bullying
What We Know, Who is to Blame, and What can We Do?, London: Taylor&Francis.
RAYNER, Charlotte ve MCLVOR, Karen (2006) Dignity at Work Project: Research Report,
Report to the Dignity at Work Project Steering Commitee Research Findings,
Portsmouth Business School, May 2006, [http://www.port.ac.uk/research/workplacebullying/
filetodownload,52783,en.pdf] (11.11.2006)
SALIN, Denise (2001) “Prevelance And Forms Of Bullying Among Business Professionals: A
Comparison Of Two Different Strategies For Measuring Bullying”, European Journal
Of Work And Organizational Psychology, Vol:10, No: 4.
SALIN, Denise (1999) Explaining Workplace Bullying: A Review of Enabling, Motivating,
and Triggering Factors in the Work Environment, Working Paper No:406, November,
1999, Helsinki, Finland.
SAVAŞ, Fatma B. (2007) İşyerinde Manevi Taciz, İstanbul: Beta Yayınları.
SEWARD, Karen ve FAHY, Sheila (2003) “Tackling Workplace Bullies”, Occupational Health,
May 2003, 16-19.
SHEEHAN, Michael (1999) “Workplace Bullying: Responding With Someone Emotional
Intelligence”, International Journal of Manpower, Vol.20, No.1/2, 57-69.
SOARES, Angelo (2002) “Bullying: When Work Becomes Indecent”, [http://www.er.uqam.
ca/nobel/r13566/document/bullying%20report%20soares.pdf] (04.02.2005)
SOLMUŞ, Tarık (2005) “İş Yaşamında Travmalar: Cinsel Taciz Ve Duygusal Zorbalık/Taciz
(Mobbing)” İş, Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi,Cilt:7,Sayı:2.
www.isguc.org.
STEBBING, Justin, MANDALIA, S., PORTSMOUTH, S., LEONARD, P., CRANE, J.,
BOWER, M., EARL, H.ve QUINE, L. (2004) “A Questionnaire Survey of Stres and
Bullying in Doctors Undertaking Research”, Postgraduate Medicine, Vol.80, 93-96.
SÜZEK, Sarper (2005) İş Hukuku Genel Esaslar Bireysel İş Hukuku, İstanbul.
ŞAKAR, Müjdat (2006) Gerekçeli ve İçtihatlı İş Kanunu Yorumu, Ankara: Yaklaşım Yayıncılık.
TINAZ, Pınar (2006) İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing), İstanbul, Beta Yayınları.
TRAVERS, Cherly J. ve COOPER, Cary L. (1993) “Occupational Stress among UK Teachers”,
Work and Stress, Vol.7, 203-219.
TUTAR, Hasan (2004) İş Yerinde Psikolojik Şiddet, İstanbul: Platin Yayıncılık.
LORHO, Frank ve HILP, Ulrich (2001) European Parliament Directorate-General For Research
Working Paper Bullying At Work, Social Affairs Series, Soci 108 EN, European
Parliament L-2929 Luxembourg.
VARTIA, Maarit (1996) “The Sources of Bullying-Psychological Work Environment and Organizational
Climate”, European Journal of Work and Organizational Psychology,
Vol.5, N.2, 203-214.
VARTIA, Maarit ve HYYTI, Jari (2002) “Gender Differences in Workplace Bullying Among
Prison Officers”, European Journal of Work and Organizational Psychology, Vol.11,
No.1, 113-126.
YALIM, Deniz, (Editör) (2005) İnsan Kaynaklarında Yeni Eğilimler, İstanbul: Hayat Yayıncılık.
YAMADA, Davıd C. (2002) “The Phenomenon of “Workplace Bullying” and the Need for
Status-Blind Hostile Environment Protection” Georgetown Law Journal, Vol. 8, No.
3, 477-492.
YILDIZ, Selver (2007) İşyerinde İstismar Davranışlarının Psiko-Sosyal Boyutu ve Bir Uygulama,
Yayımlanmamış Doktora Tezi, Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Bursa.
YÜCETÜRK, Elif (2003a) “Örgütlerde Durdurulamayan Yıldırma Uygulamaları: Düş Mü?
Gerçek Mi?”
[http://www.bilgiyönetimi.org/cm/pages/mkl_gos.php?nt=224](20.11.2003)
YÜCETÜRK, Elif (2003b) “Bilgi Çağında Örgütlerin Görünmeyen Yüzü: Mobbing”, [http://
www.bilgiyonetimi.org/cm/pages/mkl_gos.php?nt=226] (20.11.2003)
WORLD OF WORK, “When Working Becomes Hazardous”, N.26, Sep/Oct 1998, [http://
www.ilo.org/public/english/bureau/inf/magazine/26/violence.htm] (11.07.2005)
WYATT, Judith ve HARE, Chauncey (1997) Work Abuse How To Recognize and Survive It,
Canada, Schenkman Books, Inc.
ZAPF, Dieter (1999) “Organisational, Work Group Related and Personal Causes of Mobbing/
Bullying at Work” International Journal of Manpower, Vol.20,No.1/2, 70-85.
[http://www.leymann.se/English/00002E.HTM] (03.03.2004)
[http://www.acas.org.uk/publications/al04.html] (03.11.2004)
[http://www.bulliesatwork.co.uk/bullying-in-the-workplace.htm] (21.06.2004)

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com