Buradasınız

İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Verme Yükümlülüğü Üzerine Bir İnceleme

A Review at the Obligation of the Employer to Provide Training Related to Occupational Health and Safety

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
Every workplace contains job related health and safety hazards. While 2% of the unfavorable results that are caused by these dangers are unavoidable, 98% are still avoidable. The purpose of the studies done in the occupational health and safety field (WHS) is to provide work environment free from work related accidents. Today, the WHS studies that aim the protection of the right to life substantially constitute a field that has become more of an issue in all the countries in the world. The guiding role of the international organizations in constituting the national legislation and the importance of the matter enabled the regulations related to WHS to be found in the legislation of every country. However, there are differences in the implementation. The importance given to the constitution of security awareness and prevention culture has been increased in the recent years. The ‘WHS training’ constitute an important step within this new perception. The reason for this is that it is possible to provide behavioral change by turning the information gained into implementation through training and thereby to bring in correct behavioral models related to WHS. Within this study, the configuration of the employer’s obligation to provide training included in WHS facilities in different countries and in Turkey is examined. Proposals aimed at matters that should be taken into consideration within an efficient WHS training are mentioned.
Abstract (Original Language): 
Her işyeri yapılan işin niteliğine bağlı olarak sağlık ve güvenlik açısından tehlikeler barındırmaktadır. Bu tehlikelerin yol açtığı olumsuz sonuçların sadece %2’si önlenemez nitelikte iken, %98’i önlenebilir niteliktedir. İş sağlığı ve güvenliği (İSG) alanında yapılan çalışmaların amacı da, sağlık ve güvenlik tehlikelerinden ve bunların yarattığı risklerden arındırılmış çalışma ortamlarının sağlanmasıdır. Özünde yaşama hakkının korunmasını içeren İSG çalışmaları artık günümüzde tüm dünya ülkelerinde önem kazanan bir alanı oluşturmaktadır. Uluslararası kuruluşların ulusal mevzuatları oluşturmadaki yol göstericiliği ve konunun önemi hemen her ülkenin mevzuatında İSG ile ilgili düzenlemelerin yer almasını sağlamıştır. Ancak uygulamada ülkeden ülkeye farklılıklar bulunmaktadır. Son dönemde taraflarda güvenlik bilincinin ve önleme kültürünün oluşturulmasına verilen önem artmıştır. Bu yeni anlayış içinde “İSG eğitimleri” önemli bir uygulama basamağını oluşturmaktadır. Çünkü eğitim yolu ile kişinin edindiği bilgileri uygulamaya dönüştürerek davranış değişikliğinin sağlanması böylece İSG’ne ilişkin doğru davranış modellerinin kazandırılması mümkündür. Bu çalışmada İSG faaliyetleri içinde yer alan işverenin eğitim verme yükümlülüğünün değişik ülkelerde ve Türkiye’deki düzenleniş biçimi incelenmeye çalışılmıştır. Etkin bir İSG eğitiminde göz önünde bulundurulması gereken hususlara yönelik önerilere yer verilmiştir.
23-47

REFERENCES

References: 

Allı, Benjamin O. (2005) İş Sağliği ve Güvenliğinde Temel İlkeler, Duyarlılık Arttırma
Seminerleri, ISAG OHS Projesi, Ankara, GVG/HVBG/ANKON/BILSP
Australian Safety and Compensation Council (2008) Guidelines for Integrating OHS into
National Industry Training Packages, Australian Government.
Avrupa Komisyonu (1989) İşde Çalışanların Sağlık ve Güvenliklerini İyileştirmeye Yönelik
Tedbirler Alınmasına İlişkin 12 Haziran 1989 Tarih ve 89/391/EEC Sayılı Konsey Direktifi
Balkır, Zehra Güven (1997) İş Güvenliğinde Eğitimin Önemi, Mercek Dergisi, 66-70.
Boduroğlu, Turgay (2012) İş Güvenliği Eğitimlerinin Planlanması,
[http://asgrisk.com/yazi/PLAN.pdf] (03.02.2012).
Burke, J vd. (2006) Relative Effectiveness of Worker Safety and Health Training Methods
[http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1470479/] (20.02.2012)
Can, Tuncay (2004) Avrupa Birliğine Üyelik Sürecinde İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatının
Uyumu ve Yeni Yönetmelikler, İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatındaki Değişiklikler ve
İşveren Yükümlülükleri Semineri, TİSK-PERYÖN, 24 Şubat 2004, İstanbul.
Canadian Centre for Occupational Health and Safety (CCOHS) (2012a) Canadian enviroOSH
Legislation plus Standards [http://www.ccohs.ca/products/legislation/legislation.html]
Canadian Centre for Occupational Health and Safety (CCOHS) (2012b)
[http://www.ccohs.ca/products/legislation/legislation.html]
Canada Labour Code (2012) Department of Justice [http://laws.justice.gc.ca/eng/acts/L-
2/index.html] (15.02.2012)
Canada Occupational Health and Safety Regulations (2012) (SOR/86-304) Department of
Justice, [http://laws.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-86-304/index.html] (15.02.2012)
Çelik, Nuri (2004) İş Hukuku Dersleri, İstanbul: Beta Basım A.Ş.
Çakar, Yıldırım (2009) Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği, Mühendis ve Makine Dergisi,
TMMOB Yayını, 592, 42-45.
Demirbilek, Tunç (2005) İş Güvenliği Kültürü, İzmir: Legal Yayıncılık.
Ekemen, Kamil Sami ( 2006) Eski ve Yeni İş Kanunlarında Çalışanların İSG Eğitimi, İş Sağlığı ve
Güvenliği Dergisi, 30, 12-17.
Ekmekçi, Ömer (2006) İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Usul ve Esasları, Mercek Dergisi, 41,
100–107.
Eurofound (2012) Health and Safety
[http://www.eurofound.europa.eu/emire/SPAIN/HEALTHANDSAFETY-ES.htm]
Fındıkoğlu, İlhami (2003) İnsan Kaynakları Yönetimi, Yönetim Dizisi, İstanbul: Alfa
Yayınları.
First Corporate (2010) The Harmonisation of Australia’s Occupational Health and Safety
Laws - Implications for Directors [http://203.170.82.73/~firstgro/wordpress/?p=116]
(27.02.2012).
Goverment of South Australia (2012) South Australian Legislation,
[http://www.legislation.sa.gov.au/index.aspx] (16.02.2012)
Güven, Rana ( 2006) Güvenlik Kültürü Oluşumunda Eğitimin Önemi, İş Sağlığı ve Güvenliği
Dergisi, 30, 5-11.
Gündüz, Selim ve Gökhan E. Ertan (2007) Küçük Ölçekli İşletmelerde İş Sağlığı Ve Güvenliği
Tedbirlerinin Uygulanabilirliği, Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları, Dergisi, 5: 2, 55-
59.
Güzel Konuşma ve Diksiyon (2007) [http://www.turkceciler.com/ ] (15.01.2012)
Hatipoğlu, Önder (2006) İş Sağlığı ve Güvenliğinin Mevcut Durumu ve Bir Araştırma,
Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,
IHSA (2012) [http://www.ihsa.ca/resources/policy_program_resources.cfm] (21.02.2012)
Iffour, Karine (yıl belirtilmemiş) Standardizasyon ve Sertifikasyon, (Uyarlayanlar: Ebru
Kömez ve Arda Tarhan) Eğitim Dokumanı, TESK.
International Labour Organization (ILO) (1981) 155 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma
Ortamına İlişkin ILO Sözleşmesi [www.ilo.org ] (01.01.2012)
International Labour Organization (ILO) (1985) 161 Sayılı İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin ILO
Sözleşmesi [www.ilo.org ] (01.01.2012)
İren, Ertan (2011) Geçici İş İlişkisinde İşverenlerin İş Sağlığı Ve Güvenliği Önlemleri Alma
Yükümlülüğü, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 60: 2, 281-307.
Just, Don (2012) Occupational health - safety law Victoria, [http://www.justd.com/ohs.htm]
(27.02.2012).
Kang, Seong-Kyu (2011) Occupational Safety and Health Profile in Korea, Asian-Pacific
Newsletter, 18: 3, 55-57.
Kang, Seong-Kyu (2009) Editorial - Seoul Declaration on Safety and Health at Work, Industrial
Health, 47, 1–3
Karadurmuş, Seçil (2006) İş Sağlığı ve Güvenliğinin Eğitime Entegrasyonu İyi Uygulama
Örnekler, İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi, 30, 62–69.
Kawakami, Tsuyoshi (2011) National OSH Profile for Strengthening Cooperation, Asian-Pacific
Newsletter on Occupational Health and Safety, Volume 18, Number 3, December
2011.
MEB-ÇSGB (2010) Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumları İş Sağlığı ve Güvenliği Rehberi,
[http://212.175.131.61/www.isggm.gov.tr/htdocs/files/MTO%20REHBER.pdf]
(03.01.2012)
MDTEI (Ministerio De Trabajo E Immigracion) (2012) Act 31 of 8th November 1995 On
Prevention of Occupational Risks, published 10th November 1995 coming into force
February 1996 Act on prevention of occupational risks and subsequent amendment
Ontario Ministry of Labour (2012) The Occupational Health and Safety Act,
[http://www.labour.gov.on.ca/english/hs/faqs/ohsa.php] (15.02.2012)
Occupational Health and Safety Act (1990)
[http://www.elaws.gov.on.ca/html/statutes/english/elaws_statutes_90o01_e....
(21.02.2012)
Office of the Queensland Parliamentary Counsel (2011) Work Health and Safety Act 2011,
State of Queensland 2012.
Özdemir, Nurdan (2011) İnsan Kaynaklarını Geliştirmede Kullanılan Eğitim Yöntemleri 1 (İş Başı
Eğitim Yöntemleri) [www.okyanusbilgiambari.com] (10.06.2011)
Özdemir, Nurdan (2011) İnsan Kaynaklarını Geliştirmede Kullanılan Eğitim Yöntemleri 2 (İş Dışı
Eğitim Yöntemleri) [www.okyanusbilgiambari.com] (10.06.2011)
Pirler, Bülent (2012) İş Sağlığı ve Güvenliğine Kocaman Bir “Evet”, Ama…, İşveren Dergisi,1, 6-
7.
Safework Australia (2012) Model Work Health and Safety Laws Fact Sheet,
[http://safeworkaustralia.gov.au/AboutSafeWorkAustralia/WhatWeDo/Publicat...
ocuments/553/ModelWorkHealthAndSafetyLawsFactSheet.pdf] (27.12.2012)
ScienceDaily (2010) (21 December 2010)
[http://www.sciencedaily.com/releases/2010/12/101221101836.htm] (27.02.2012)
Sese, Albert; Palmer, Alfonso, L. Berta; Cajal, Montan˜o, Juan J.; Jime´nez, Rafael ve Llorens,
Noelia (2002) Occupational Safety and Health in Spain, Journal of Safety Research, 33,
511–525.
Smith, Erica; Smith, Andrew; Pickersgill, Richard ve Peter Rushbrook (2006) Qualifying the
workforce: The use of nationally-recognised training in Australian companies, Journal of
European Industrial Training, Vol. 30 Iss: 8, 592 – 607.
Sipahi, İsmet (2006) İş Sağlığı ve Güvenliği'nde Eğitimin Önemi, İş Sağlığı ve Güvenliği
Dergisi, 30, 24-27.
Süzek, Sarper (2005) İş Hukuku, İstanbul: Beta Yayınevi.
Tao, Li (2011) Practice of Basic Occupational Health Services in China, Asian-Pacific Newsletter,
18:3, 58-62.
Taşyürek, Mustafa (2007) Yeni İşçinin Güvenlik Eğitimi, Çalışma Ortamı Dergisi, 95, 7-11.
Temiz, Hasan Ejder (2004) Eğreti İstihdam: İşgücü Piyasasında Güvencesizliğin Ve İstikrarsızlığın
Yeni Yapılanması, Çalışma ve Toplum, Sayı 2.
Tezcan, Erdinç (2009) İş Sağlığı ve Güvenliğinde Yaşanan Sorunlar, Mühendis ve Makine
Dergisi, TMMOB Yayını, 592, 46-49.
Tuncay, Can [http://www.tisk.org.tr/yayinlar.asp?sbj=ic&id=1076] (01.02.2012).
Quebec Editeur officiel du Quebec (2012) An Act respecting occupational health and
safety,[http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?
type=2&file=/S_2_1/S2_1_A.html] (19.02.2012)
Qun, Tan Fang ve Santoso, Felicia (2011), Singapore’s OHS Framework, Asian-Pacific
Newsletter, 18: 3, 52-54.
Yelboğa, Atilla (2010) Yönetimde İnsan Kaynakları Çalışmaları, Ankara: Turhan Kitapevi.
Yılmaz, Fatih (2009a) Ülkemizde Kobi’lerde İş Sağlığı ve Güvenliği: Avrupa Birliği Ülkeleriyle
Karşılaştırmalı Bir İnceleme, Sosyal Siyaset Konferansları, 57. Kitap, 449-481.
Yılmaz, Fatih (2009b) İş Sağlığı ve Güvenliği’nde Okul Eğitiminin Önemi: Modern Örnekler
Işığında İş Sağlığı ve Güvenliği Lisans Eğitiminin Ülkemizde Uygulanabilirliği, İş Hukuku
ve İktisat Dergisi, Kamu-İş, 11, 107-139.
Yılmaz, Gürbüz (2009) İş Kazalarının Nedenleri ve Maliyeti, Mühendis ve Makine Dergisi,
TMMOB Yayını, 592, 27-32.
Zeng, S.X.; Tam, Vivian W.Y.; Tam, C.M. (2008) Towards Occupational Health and Safety
Systems in the Construction Industry of China, Safety Science, 46, 1155-1168.
Mevzuat
Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete,
S: 25463, 15.05.2004
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği, Resmi Gazete, S: 27768, 27.11.2010
Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik,
Resmi Gazete, S: 25426, 07.04.2004

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com