Buradasınız

Hazırlık Öğrenciler, Mezunlar ve Bunların Yabancı Dil İhtiyaçları Polis Koleji (Seri B) Ders Görüşleri

Opinions of Preparatory Students, Graduates and Lectures at Police College on Their Foreign Language Needs (Series B)

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Problem Statement: Needs assessment is an important factor in designing language learning/teaching activities. This process also helps teachers find out whether present programs they are involved in meet the goals and objectives in their curriculum. The English language needs of the prep- class students at Police College have not been analyzed up to now although English is seen as a vital tool for them. Purpose of the study: Therefore, the purpose of this study is to both identify and make a descriptive analysis of the target communicative needs of the above mentioned population at Ankara Police College. Method: To identify the needs of the subjects who participated in this study, the related data were gathered from three sources; 151 Police College prep-class students, 14 English language teachers and 35 graduates. The three groups were given the questionnaire consisting of 8 sections containing 115 statements related to both communication and academic needs. In the design of the questionnaire, the researcher utilized previous needs analysis studies conducted in Turkey and abroad. Then the data were analyzed by employing descriptive statistics, such as means and percentages. Finally, the responses to the perceptions of the three groups were compared using T-test. Findings/Results: The results were shown in the tables and figures to make them more comprehensible. The results revealed that learning English is seen as very important for personal and professional development. All language skills were stated to be important in learning English; but speaking and vocabulary were perceived as the most needed points for Police College students. The respondents expressed a need for emphasis on both general and academic English.Recommendations: In the light of the findings, several implications were put forward for future curriculum developments and an appropriate preparatory program, which will hopefully meet the English language needs of the students at Police College.
Abstract (Original Language): 
faktördür. Bu süreç aynı zamanda öğretmenlere, uyguladıkları hali hazırdaki programların müfredatlarındaki amaç ve hedeflerini karşılayıp karşılamadığını bulmalarında yardımcı olur. İngilizce, Polis Koleji öğrencileri için hayati bir araç olarak görülmesine karşın, Polis Koleji hazırlık sınıfı öğrencilerinin İngiliz Dili ihtiyaçları analizi şu ana kadar yapılmamıştır. Çalışmanın Amacı: Bundan dolayı, çalışmanın amacı hem Ankara Polis Kolejindeki hazırlık sınıfı öğrencilerinin erek iletişimsel ihtiyaçlarının betimsel analizini yapmak ve de tespit etmek. Yöntem: Çalışmanın örneklemini oluşturan deneklerin ihtiyaçlarını tespit etmek için gerekli veri üç kaynaktan yani, 152 Polis Koleji hazırlık sınıfı öğrencisi, 14 İngilizce öğretmeni ve 35 mezundan toplandı. Bu üç gruba hem iletişimsel hem de akademik ihtiyaçlarla ilgili 8 bölüm ve 115 ifadeden oluşan anket verildi. Anketin hazırlanmasında Türkiye ve yurtdışında yapılan daha önceki ihtiyaç analizi çalışmalarından yararlanıldı. Daha sonra, toplanan veriler ortalama ve yüzde gibi betimsel istatistikler kullanılarak analiz edildi. Son olarak, üç grubun verdikleri cevaplar T-test kullanılarak karşılaştırıldı. Bulgular/Sonuçlar: Bulgu ve sonuçlar daha kolay anlaşılması için tablo ve şekillerde gösterildi. Bulgular, İngilizce öğrenmenin kariyer gelişimi, şahsi ve mesleki gelişim için çok önemli addedildiğini ortaya çıkardı. Bütün dil becerilerinin İngilizce öğreniminde önemli olduğu ifade edildi. Bu çalışmada sözcük çalışmalarının ve konuşma becerilerinin Polis Koleji öğrencileri için en çok ihtiyaç duyulan konulardan olduğu kanısına varıldı. Ankete cevap verenler, hem akademik hem de genel İngilizce'ye vurgu yapılması gerekliliğini ifade ettiler. Öneriler: Bu bulgular ışığında, İngilizce öğretiminde öğrencilerin İngilizce dili gereksinimlerini karşılayacağı umut edilen iyi bir müfredat ve hazırlık programı geliştirilmesi için birçok öneri ortaya konmuştur.
157-176

REFERENCES

References: 

Canale, M. and M,
SWAIN
. "Theoretical Bases of Communicative Approaches to Second Language Teaching and Testing." Applied Linguistics, 1, 1980: 1-47.
Citıanoğlu,
M.O
. "Needs Assessment of the Students in ELT." (Unpublished Master's Thesis), Samsun: Ondokuz Mayıs University, 2001.
Ekinci, M.
C
. "An English Needs Assessment of the Students at the Turkish Military Academy: A Preliminary Step Toward an ESP Curriculum." (Unpublished Master's Thesis), Ankara: Bilkent University, 1995.
Gündüz,
N
. "An Analysis of Students' English Needs in the English Language and Literature Department of Selçuk University." (Unpublished Master's Thesis), Ankara: Bilkent University, 1999.
Mcdonough, J. ESP in Perspective. A Practical Guide, London: Collins, 1984.
Munby, J. Communicative Syllabus Design, Cambridge: CUP, 1978.
Nunan, D. Designing Tasks for the Communicative Classroom, Great Britain: CUP, 1989.
Richterich. R. and J. L. CHANCEREL. Identifying the Needs of Adults Learning a Foreign Language, Oxford: Pergamon Press, 1980.
Swales, J. "Utilizing the Literatures in Teaching the Research Paper." TESOL Quarterly Digital CD- ROM, 21, 1, 1987: 41-68.
Tarone, E. and G, YULE. Focus on the Learner, Oxford: OUP, 1989.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com