Buradasınız

Dinamik Rekabet ve Girişimsel Keşif: Kirzner’ın Piyasa Süreci Teorisi

Dynamic competition and enterprising discovery: Kirzner’s market process theory

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Market process theory is designed by the followers of Austrian School tradition as an alternative to neo-classic price theory in order to explain perceptible markets. Contrary to neo-classic economy which focuses on the concept of equilibrium, market process theory seeks to explore unequilibrium and direction to equilibrium. While doing so, the role of enterprenuer in dealing with limited information which is not taken into consideration in the price theory of neo-classice conomy, uncertainty-because of time and uncertainty which occurs in market underpins IsraelKirzner's analyses. In the study, Kirzner's competition and entrepreneurship theory is dis-cussed with the contributions of Misesand Hayek. The study constitutes an introduc-tion to market process theory of Kirzner.
Abstract (Original Language): 
Piyasa süreci teorisi, Avusturya İktisat Okulu geleneğinin takipçileri tarafından, somut piyasaları açıklayabilmek amacıyla neo-klasik fiyat teorisine alternatif olarak geliştirilmiştir. Denge kavramına yoğunlaşan neo-klasik analizin tersine piyasa süreci teorisi, dengesizliği ve dengeye yönelimi incelemeye çalışır. Bunu yaparken, neo-klasik iktisadın fiyat teorisinde görmezden gelinen kısıtlı bilgi, zamanın getirdiği belirsizlik ve piyasada oluşan belirsizlikleri gidermede girişimciliğin rolü IsraelKirzner'ın analizinin temellerini oluşturur. Çalışmada Kirzner'ın rekabet ve girişimcilik teorisi, Mises ve Hayek'in katkılarıyla birlikte ele alınmaktadır. Çalışma, bu yönüyle Kirzner'ın piyasa süreci teorisine bir giriş niteliği taşımaktadır.

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

Acar, Mustafa (2010), "Avusturya İktisadının İktisadi Düşünceye Katkıları Üzerine", Liberal Düşünce, 59-60, 203-214.
Alp S. ve Karakaş A. (2008), "Asimetrik Bilgi Teorisi Karşısında Hayek'in Ekonomik Yaklaşımları: Karşılaştırmalı Bir Analiz", Liberal Düşünce, 51-52, 215-230.
Alp S. ve Karakaş A. (2009), "F. A. Hayek'in Saf İktisat Teorilerine Bir Bakış", Akademik Bakış, 18, 1-22.
Alp, Salih (2010), "Avusturya Okulu Bilgi Teorileri ve E-Ticaret Çerçevesinde Akerlof'un Limon Piyasa Modelinin Değerlendirilmesi", Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 1İBFDergisi, 5 (1), 175-190.
Bocutoğlu, E. ve Ekinci, A. (2010), "Avusturyacı Konjonktür Teorisi ve Küresel Kriz", Liberal Düşünce, 59-60, 131-140.
Hayek, Friedrich A. (2007), "Bilginin Toplumda Kullanımı", Çev. Turan Yay, Liberal Düşünce, 45-46, 165-176.
Kirzner, Israel M. (1973), Competition and Entrepreneurship, (Chicago: University of Chicago Press).
--- (1994), "Menger'den Hayek'e Avusturya İktisat Okulu", Çev. Coşkun Can Aktan, Türkiye Günlüğü, 30, 39-45.
— (2000), "Arz ve Talep Kanunu", Çev. Fuat Erdal, Liberal Düşünce, 19, 67-69.
— (2001), "Piyasa Rekabetinin Dayanılmaz Gücü", Çev. F. B. Özgen, Liberal Düşünce, Sayı: 21, 69-72.
— (2001a), "Bir Bulmaca ve Çözümü: Profesör Ahiakpor'un Eleştirisine Cevap", Çev. E. Acartürk, Liberal Düşünce, Sayı: 122, 141-142.
— (2010), "Mises ve Onun Kapitalist Sistem Anlayışı", Çev. Turan Yay, Liberal Düşünce, 59-60, 7-20.
Oğuz, Fuat (1999), "Hayek'in Pratik Bilgi Anlayışı Üzerine Kısa Bir Yorum", Liberal Düşünce, 16, 92-103.
— (2001), "Piyasa Süreci Teorisi: Tarihsel Gelişim", Liberal Düşünce, 21, 73-85.
— (2001a), "Rekabet, Girişimcilik ve Keşif Süreci", Liberal Düşünce, 23, 83-93.
— (2005), "Bilgi, Regülasyon ve Rekabet: Bir Piyasa Süreci Yaklaşımı", Doğuş Üniversitesi Dergisi, 6 (2), 253-267.
Tullock, Gordon (2010), "Mises ve Bilimin Diyalogu", Çev. Turan Yay, Liberal Düşünce, 59-60, 21-24.
Yay, Turan (2004), "Avusturya İktisat Okulunun Tarihsel Gelişimi ve Metodolojisi", Piyasa, 11, 1-29.
— (2010), "Avusturya Okulu Mikroiktisadı: Dinamik Rekabet ve Girişimsel Keşif Süreci Olarak Piyasa", Liberal Düşünce, 59-60, 25-51.
Yayla, Atilla (2002), Liberalizm, (Ankara: Liberte Yayınları), 4. Baskı
Yılmaz, Ferudun (2002), "Güç İlişkileri ve Firma Teorisi", Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 57 (1), 157-176

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com