Buradasınız

1929 Ekonomik Buhranı ve 2008 Küresel Krizi’nin Türkiye Ekonomisi Üzerindeki Etkileri

The Effects of 1929 Economic Depression and 2008 Global Crisis on Turkey’s Economy

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In this paper; effects of 1929 Economic Depression and 2008 Global Crisis on Turkey's economy is studied with the help of selected indicators. Turkey, which had an agriculture oriented economy during 1929 Depression, experienced a deflationist process caused by fallings at agricultural product prices; shrank in the economy and widely decreases at foreign trade volume. 2008 Global Crisis effected Turkish economy negatively in terms of multiple economic variables such as huge depreciations in the stock market, shrinkages in foreign trade volume, degradations in real sector and consumer confidence indexes etc.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada, 1929 Ekonomik Buhranı ve 2008 Küresel Krizi'nin Türkiye Ekonomisi üzerindeki etkileri seçilmiş göstergeler özelinde incelenecektir. 1929 Buhranı döneminde tarım ağırlıklı bir ekonomiye sahip olan Türkiye, buhran sonucu tarımsal ürün fiyatlarında ortaya çıkan düşüş nedeniyle ekonomisinde deflasyonist bir süreç yaşamış, ekonomide daralma ve dış ticaret hacminde önemli düşüşler meydana gelmiştir. 2008 Küresel Krizi'nin Türkiye ekonomisi üzerindeki başlıca etkileri ise; borsanın önemli ölçüde değer kaybetmesi, ekonominin ciddi şekilde daralması, işsizlik oranlarının artması, dış ticaret hacminin daralması, reel kesim ve tüketici güven endekslerinin kötüleşmesi şeklinde sıralanabilir.

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

Açıkgöz, Ö. ve Özkan, B.(2009), 1929 Dünya Ekonomik Buhranı ve Türkiye Ekonomisine Etkileri, http://www.mevzuatdergisi.com/2009/04a/01 .html, E.T: 10.01.2010.
Akat, A. S. (2007), Makroiktisat Ders Notları (2007). http ://akat.bilgi.edu.tr/pdf/makro07-9 .pdf, E.T: 25.01.2012.
Aktan, C. C. ve Şen, H. (2002), Ekonomik Kriz: Nedenler ve Çözüm Önerileri, Yeni Türkiye Dergisi (2002/1), http://canaktan.net/canaktan personal/canaktan-arastirmalari/toplam- kalite/aktan-sen-ekonomik-kriz.pdf., E.T: 18.10.2009.
Apak, S. ve Aytaç, A. (2009), Küresel Krizler, Kronolojik Değerlendirme ve Analiz, İstanbul: Avcıol Basım Yayın.
Aruoba, Ç. (1982), Cumhuriyetin Kuruluş Yıllarında Türkiye'nin Tarımsal Yapısı ve Tarıma Yönelik Politikalar, (Atatürk Dönemi Ekonomi Politikası ve Türkiye'nin Ekonomik Gelişmesi Semineri İçinde), AÜ SBF Yayınları: 513, Ankara, http://kitaplar.ankara.edu.tr/dosvalar/pdf/117.pdf., E.T: 18.01.2012.
Çapraz, N. (2001), Ekonomik Bunalımların Dünya'da ve Türkiye'de Yansımaları, İstanbul: Der Yayınları.
Cengiz, A. (2008), 1929 Ekonomik Krizi'nin İstanbul'a Etkisi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı, Y. Lisans Tezi.
Center for Financial Stability, Historical Financial Statistics, http://www.centerforfinancialstabilitv.org/hfs data.php#countrv , E.T: 25.01.2012.
Coşkun, S. ve Balatan, Z. (2009), Küresel Mali Krizin Bankacılık Sektörüne Etkileri ve Türk Bankacılık Sektörünün Veri Zarflama Analizi İle Bilançoya Dayalı Mali Etkinlik Analizi, http://www.tcmb.gov.tr/veni/iletisimgm/sevil coskun-zevnep balatan.pdf,E.T: 18.02.2010,
Delice, G., (2003), Finansal Krizler: Teorik ve Tarihsel Bir Perspektif, Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi, Ocak-Haziran, Sayı: 20.
Durak, S. (2006), 1929 Dünya Ekonomik Buhranı'nın Mersin Limanı Üzerine Etkileri, Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.
DPT (2009), 2009 Yılı Katılım Öncesi Ekonomik Programı, http://www.dpt.gov.tr /DocObjects/View/7832/KEP2009 030210%5B 1%5D.pdf, E.T: 25.11.2010.
Işık, N., Alagöz, M. ve Yıldırım, M. (2006), 1990 Sonrası Türkiye 'de Yaşanan Krizler: 1994, 2000 ve 2001 Krizleri, İstanbul: Arıkan Basım Yayım Dağıtım Ltd. Şti.
Işık, N., Tünen, T. (2011), Türev Ürünlerin 2008 Küresel Finansal Krizindeki Rolü, Avrasya Etüdleri, Yıl 17, Sayı 39, (2011/1), ss.7-48.
Kahraman, S. (2005), 1929-1939 İktisadi Devletçilik ve Sanayileşme Politikaları, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Tarihi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.
Kalkınma Bakanlığı (2011), Katılım Öncesi Ekonomik Program 2011 -2013. http://www.sp.gov.tr/documents/KEP 2010.pdf, E.T: 29.02.2012,
Karakoyunlu, Y. (1997), Türk Ekonomisinde Çağdaşlaşma Süreci, İstanbul: Diyalog Yayınları.
Kazgan, G. (2006), Tanzimat'tan 21. Yüzyıla Türkiye Ekonomisi, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
Kazgan, G. (2008), Türkiye Ekonomisinde Krizler (1929-2001), İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
Köymen, O. (1999), 1929 Krizi Çiftçiyi Vurmuştu, Forum Dergisi, Sayı: 1, 68-72.
Marks, K. (1990), Kapital (Çev.: Alaaddin Bilgi), Ankara: Sol Yayınları.
Özgöker, U. (2009), 1929 Dünya Büyük İktisadi Buhranı, http://www.subconturkev.com /2009/Evlul/kosevazisi-1929-Dunva-Buvuk-Iktisadi-Buhrani—II.html, E.T: 12.01.2010.
Özgüven A., (2001), İktisadi Krizler, Yeni Türkiye Dergisi, Sayı: 41.
Ulusov, A., (2007), Maliye Politikası, Trabzon: Üç yol Kitabevi.
TCMB, Veriler, İstatistikî Veriler, http://evds.tcmb.gov.tr/cbt.html, E.T: 22.02.2012.
Tekeli, İ. ve İlkin, S., (1982), Uygulamaya Geçerken Türkiye'de Devletçiliğin Oluşumu, Ankara: ODTÜ Yayını.
Tekeli, İ. ve İlkin, S., (2009), Dünya Buhranında Türkiye 'nin İktisadi Politika Arayışları, İstanbul: Bilge Kültür Sanat Yayınları.
Togav, S., (1998), Finans Güdüsüyle Para Talebi: Önemi ve Yarattığı Sonuçlar, D.E.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt 13,. Sayı: I, http://www.iibf.deu.edu.tr/dergi/1139574844 1.pdf, E.T: 21.10.2009.
TOBB (2010), Ekonomik Rapor. www.tobb.org.tr/Documents/vavinlar/ekonomikrapor2010.pdf, E.T: 01.03.2012.
TÜİK, İstatistik Göstergeler 1923-2009, www.tuik.gov.tr/IcerikGetir.do?istab id=158, E.T: 31.01.2012.
Türkan, E., (2006), Ekonomik Kriz ve Güven Faktörü, İstanbul: Arıkan Basım Yayım.
Yörükoğlu, M., (2009), Küresel Mali Kriz ve Türkive Ekonomisi, http://www.tcmb.gov.tr/veni/iletisimgm/Yorukoglu ActiveAcademv.pdf, E.T.: 28.11.2010.
http://americanhistorv.about.com/od/greatdepression/tp/greatdepression.htm, E. T.: 21.02.2012.
http://www.ekodialog.com/Makaleler/1929 buhrani/cokus.html, E. T: 21.02.2012.
http://www.hazine.gov.tr/irj/portal/anonvmous/IcBorc, E. T: 13.04.2010.
http://www.hazine.gov.tr/irj/go/km/docs/documents/Hazine%20Web/%C4%B0sta... G ostergeleri Sunumu/borc gostergeleri.pdf, E. T: 10.04.2010.
http://www.musavirlikler.gov.tr/upload/CHI/Finansal%20kriz%20bilgi%20not..., E.T 21.02.2012.
TCMB, EVDS, http://www.tcmb.gov.tr, Farklı veriler için, E. T: 06.04.2010; 05.01.2011; 22.02.2012.
TCMB, EVDS, http://www.tcmb.gov.tr/ikt-vonelim/RKGE-YontemselAciklama.pdf, E.T: 29.02.2012.
TÜİK, http://www.tuik.gov.tr//ulusalhesapapp/hvontemgsvh.zul, E.T 05.01.2011, TÜİK, http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?tb id=57&ust id=16, E.T: 29.03.2010, TÜİK, http://www.tuikrapor.tuik.gov.tr/reports/pdf, E.T: 05.01.2011.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com