Buradasınız

Çalışan İlişkileri Ve Bilgi Paylaşımı: Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama

Employee Relations And Organizational Knowledge Sharing: An Application In Banking Sector

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
In this study, employee relations and knowledge sharing relation's analysing is aimed. According to this aim, a private bank's branches', which are located in istanbul/ Anatolia side, employees are applied surveys. For determining employee relations a survey which was developed by S.Liao and study friends is used. For determining the knowledge sharing, the survey which was developed by R. K. Yeo and M. A. Youssef is used. The independent variable is employee relations which consists of working environment, conditions of respect, conditions of support, justice perception, relationship with superiors, self-satisfaction and self-learning. The dependent variable is knowledge sharing. Regression Analysis is used. According to regression analysis results, conditions of respect, conditions of support, justice perception and relationships with superiors have an effect on knowledge sharing.
Abstract (Original Language): 
Çalışmada, örgüt içerisindeki çalışan ilişkileri ve bilgi paylaşımı ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, bir özel bankanın, İstanbul ili, Anadolu yakasındaki şubelerinde çalışanlara anket uygulanmıştır. Çalışan ilişkilerini belirlemek için, S. Liao ve çalışma arkadaşlarının geliştirdiği anket kullanılmıştır. Bilgi paylaşımını ölçmek için ise, R. K. Yeo ve M. A. Youssef tarafından geliştirilen bilgi paylaşımı anket kullanılmıştır. Çalışmada, bağımsız değişken olarak, çalışma ortamı, saygı durumu, destek durumu, adalet algısı, amirlerle ilişkiler, kendi durumundan memnuniyet ve kendi kendine öğrenme alt başlıklarından oluşan çalışan ilişkileri seçilmiştir. Bağımlı değişken olarak da bilgi paylaşımı seçilmiştir. Değişkenler arasındaki ilişkinin test edilmesi için Regresyon Analizi kullanılmıştır. Regresyon Analizi sonuçlarına göre, saygı durumu, destek durumu, adalet algısı ve amirlerle ilişkilerin, bilgi paylaşımı üzerinde etkili olduğu söylenebilir.

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

Aktan, C. C. (1999). Yeni Yönetim Tekniklerinin Kamu Sektöründe Uygulanması. Türk İdare Dergisi, 425, 1-15.
Aktan, C. C. ve Vural, Y. İ. (2005). Bilgi Çağında Bilginin Yönetimi. Konya, Türkiye: Çizgi Kitapevi.
Angeles R.ve Nath R. (2000). An empirical study of EDI trading partner selection criteria in customer-supplier relationships. Information & Management, 37, 241-255.
Beijerse, R. P. (1999). Questions in knowledge management: Defining and conceptualising a phenomenon. Journal of Knowledge Management, 3( 2), 235-245.
Çakır, S. Y. ve Eğinli, A. T. (2010). Memnun Çalışanlar (Çalışan İlişkileri Yönetimi/ERM), Memnun Müşteriler (Müşteri İlişkileri Yönetimi /CRM). Ankara, Türkiye: Detay Yayıncılık.
Davenport, T. H. ve Prusak, L. (1998) Working knowledge: How organizations manage what they know. Boston Massachussets: Harvard Business School Pres.
Doğan, S. (2005). Çalışan İlişkileri Yönetimi ERM. İstanbul, Türkiye: Kare Yayınları.
Doğan, S. (2009). İşletmelerde Çalışan İlişkileri Yönetiminin Önemine İlişkin Bir Araştırma. İş,
Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 17-27.
Doğan S. ve Kılıç S. (2008). İlişki Yönetiminde İç ve dış müşteri Memnuniyetinin Sağlanması. KMUİ.İ.B.F. Dergisi, 14, 1-28.
Gopinath C. ve Becker T.E. (2000). Communication, procedural justice, and employee attitudes: relationships under conditions of divestiture. Journal of Management, 26(1), 63-83.
Hasanoğlu, M. (2002). Örgüt Kültürü. İnsan ve İş Dergisi, 16, 49-52.
Hertzum M. (2002). The importance of trust in software engineers' assessment and choice if information sources. Information and Organization, 12, 1 -18.
Lewın D. (2001). IR and HR perspectives on workplace conflict: what can each learn from the other? Human Resource Management Review, 11, 453-485.
Liao S., Chang J., Cheng S. ve Kuo C. (2004) Employee relationship and knowledge sharing:a case study of a Taiwanese finance and securities firm. Knowledge Management Research & Practice, 2, 24-34.
Muratoğlu, V. (2005). Eğitim Örgütlerinde Bilgi Yönetimi Stratejileri. Yüksek Lisans Tezi. Fırat Üniversitesi.
Rockart, J. (2003). Employee Relationship Management Conference-Exposition, http://www.erm.dci.com/18.03.2003, 1-3.
Siemieniuch C.E.ve Sinclair M.A. (1999). Organizational aspects of knowledge lifecycle management in manufacturing. International Journal of Human-Computer Studies, 51(3),
517-547.
Tutar, H. (2006). Yönetim Bilgi Sistemi. Ankara, Türkiye: Seçkin Yayıncılık. Walters, D., Halliday, M. ve Glaser, S. (2002). Creating Value in the New Economy. Management
Decision, 40(8):775-781.
Wang, Y.J. (2002). Liquidity management, operating performance, and corporate value: evidence from Japan and Taiwan. Journal of Multinational Financial Management, 12(2), 159-169.
Williams, G. ve M. Cusack (2003). Internal CRM:ERM for Internal Customers, http://www.telemkt.com/whitepapers/internal-crm.htmK21.03.2003), 1-9.
Whitener, E.M. (1997). The impact of human resource activities on employee trust. Human Resource Management Review, 7(4), 389-404.
Whitener, E.M. (2001). Do 'high commitment' human resource practices affect employee commitment? A cross-level analysis using hierarchical linear modeling. Journal of Management, 27, 515-535.
Yeo,R.K.veYoussef,M.A.(2010). Survey on Knowledge Sharing in Organizations
http ://spreadsheets. goo gle.com/viewform?formkey

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com