Buradasınız

Ekonomik Büyümenin Teorik Temelleri

Theoretical Grounds of Economic Growth

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Economic growth bears importance for any country with different levels of development. It is seen that various theories of economic growth give a different importance to technological development and human capital. Theories of economic growth referred to as exogenous economic growth theories, which assume technological development and human capital as determinants of economic growth and propose that they are not affected by economic variables, consider them as the main determinants of economic growth in the long run While these models support technological development as the main source of economic growth in the long run, they have deficiencies in explaining the sources of technological development. These deficiencies are overcome by endogenous growth theories. Endogenous growth theories consider technological development as a variable that is affected by the decisions of economic units and internalize them. The aim of this study is to explain the thoretical grounds of exogenous and endogenous economic growth theories and stress the differences based on their nature.
Abstract (Original Language): 
Ekonomik büyüme, her gelişmişlik düzeyindeki ülke için önem arz etmektedir. Çeşitli ekonomik büyüme teorilerinde teknolojik gelişmeye ve beşeri sermayeye farklı önem verdiği görülmektedir. Teknolojik gelişme ve beşeri sermayenin ekonomik büyümenin bir belirleyicisi olarak ekonomik değişkenlerden etkilenmediğini, ancak uzun dönemde ekonomik büyümenin temel belirleyicisi olduğunu savunan modelleri dışsal ekonomik büyüme modelleri olarak isimlendirilmektedir. Bu modeller uzun dönemde ekonomik büyümenin temel kaynağının teknolojik gelişme olduğunu savunmakla birlikte teknolojik gelişmenin kaynağını açıklamada eksik kalmaktadır. Bu eksiklik içsel büyüme teorileri ile giderilmeye çalışılmıştır. İçsel büyüme teorileri teknolojik gelişmeyi, ekonomik birimlerin kararlarından etkilenen bir değişken olarak ele alarak teknolojik gelişmeyi içselleştirmişlerdir. Bu çalışmanın amacı, dışsal ve içsel ekonomik büyüme teorilerinin temellerinin açıklamak ve bu temeller doğrultusunda bu iki teorinin ayrıldığı noktaları incelemektir.

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

Arrow, J. Kenneth (1962), "The Economic Implications of Learning by Doing", The Review of Economic Studies, Vol. 29, No 3, pp. 155-173.
Becsi, Zsolt, WANG Ping (1997), "Financial Development and Growth", Economic Review, Federal Reserve Bank of Atlanta, Four Quarter, pp. 46-62.
Becker S. Gary, MURPHY, M. Kevin, TAMURA, Robert (1990), "Human Capital, Fertility, and Economic Growth", Journal of Political Economy, Vol:48, No:5, Part:2, pp. 12-37.
Albelo, Carmen D. Alvarez (1999), "Complementarity Between Physical and Human Capital, and Speed of Convergence", Economics Letters, Vol. 64, Issue 3, pp. 357-361.
Domar, D. Evsey (1946), "Capital Expansion, Rate of Growth, And Employment", Econometrica, Vol.14, No. 2, pp. 137-147.
Ehrlich, Isaac (1990), "The Problem of Development: Introduction", The Journal of Political Economy, Vol. 98, No. 5, Part 2: The Problem of Development: A Conference of the Institute fort the Study of Free Enterprise System, pp. 1-11.
Ercan, Y. Nihal (2002), "İçsel Büyüme Teorisi: Genel Bir Bakış", Planlama Dergisi, Özel Sayı, DPT'nin Kuruluşunun 42. Yılı, ss. 129-138.
Grossman, M. Gene, HELPMAN, Elhanan (1989), "Product Development and International Trade", The Journal of Political Economy, Vol. 97, No. 6, 1989, p. 1261-1283.
Harrod, F. Roy (1939), "An Essay In Dynamic Theory", The Economic Journal, Vol. 49, No. 193, 1939, pp.14-33.
İncekara, Ahmet, TATOĞLU, Y. Ferda (2008), Türkiye Ekonomisinde Son Yıllarda Yaşanan Yüksek Oranlı Büyüme Rakamlarının İç Piyasa Üzerindeki Etkileri, İstanbul, İstanbul Ticaret Odası, Türkiye Ekonomisi Yayınları, Yayın No: 2008-56.
Kar, Muhsin, TABAN, Sami (2003), "Kamu Harcama Çeşitlerinin Ekonomik Büyüme Üzerine Etkileri", Ankara Üniversitesi SBFDergisi, Cilt: 58, Sayı: 3, ss. 146-169.
Kibritçioğlu, Aykut (1998), "İktisadi Büyümenin Belirleyicileri ve Yeni Büyüme Modellerinde Beşeri Sermayenin Yeri", Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt 53, Sayı 1, ss. 207-230.
Korkmaz, Suna (2010), "Türkiye'de Ar-Ge Yatırımları ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin VAR Modeli ile Analizi", Journal of Yaşar University, Vol. 5, No: 19, 2010, ss. 3320-3330.
Lucas, E. Robert (1988), "On The Mechanics of Economic Development", Journal of Monetary Economics, Vol. 22, Issue 1,ss. 3-42.
Özdemir, Osman (2002), "Durgun Durum Büyümeden İçsel Büyümeye", C. Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 3, Sayı 1, ss. 1-16.
Parasız, İlker (2003), Makro Ekonomi Teori ve Politika, 8. Baskı, Bursa, Ezgi Kitapevi Yayınları.
Romer, M. Paul (1990), "Endogenous Technological Change", The Journal of Political Economy, Vol. 98, No. 5, Part 2: The Problem of Development: A Conference of the Institute for the Study of Free Enterprise System, pp. 71-102.
Romer, M. Paul (1986), "Increasing Returns and Long-Run Growth", The Journal of Political Economy, Vol. 95, Issue 5, October, pp. 1002-1037.
Seyidoğlu, Halil (2006), İktisat Biliminin Temelleri, İstanbul, Güzem Can Yayınları No:21.
Turan, Türkan (2008), İktisadi Büyüme Teorisine Giriş, İstanbul, Yalın yayıncılık.
Ünsal, Erdal (2007), Makro İktisat, Ankara, İmaj Yayıncılık,
Yeldan, Erinç (2010), İktisadi Büyüme ve Bölüşüm Teorileri, 1. Basım, Ankara, Efil Yayınevi.
Yülek, A. Murat (1997), "İçsel Büyüme Teorileri, Gelişmekte olan Ülkeler ve Kamu Politikaları Üzerine", Hazine Dergisi, Sayı 6, ss. 1-15.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com