Buradasınız

Türk Bankacılık Sektörü Kredi-Mevduat Gelişmelerinin Bölgesel Analizi (2005-2011)

Turkish Banking Sector Credit-Deposit Developments Regionally Analysis (2005-2011)

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
Banking sector takes over the mediation function between fund suppliers and demand. So by the time the financial system gets deeper, banking sector involves to the dinamics and becomes a vital part of economic growth. In our country which expressed as having insufficiant savings, regionally analising in 2005-2011 period developments is the purpose of this study. On the numerical estimations, in spite of having more capacity to purchase parity, big cities shows a higher performance for savings. However especially the cities in the regions of East and Southeast Anatolia, purchase capacity parity is lower and savings are under their own costs.
Abstract (Original Language): 
Bankacılık sektörü fon arz ve talep edenler arasında aracılık fonksiyonunu üstlenmektedir. Dolayısıyla finansal sistem derinleştikçe bankacılık sektörü ekonomik büyümenin dinamikleri arasında yer almakta ve ekonomik büyüme açısından önemli rol üstlenmektedir. Tasarrufların yetersiz olduğu ifade edilen ülkemizde bölgesel bazda 2005-2011 dönemine ilişkin gelişmelerin analiz edilmesi bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Rakamsal değerlendirmeler sonucunda satın alma gücü paritesi daha yüksek olmasına rağmen, büyük illerin tasarruf açısından daha yüksek performans gösterdiği görülmüştür. Bununla birlikte, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinde satın alma gücü paritesi düşük olmakla birlikte tasarruflarının kredi tutarlarının altında olduğu izlenmiştir.

REFERENCES

References: 

Araştırma."T. İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali île Röportaj". Capital Dergisi, www.capital.com.tr
BDDK. (2011). Finansal Piyasalar Raporu. Ankara: BDDK, Aralık.
Candaş, A. ve A. Buğra (2010). Türkiye'de Eşitsizlikler: Kalıcı Eşitsizliklere Genel Bir Bakış. Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu Raporu, Haziran.
Çalışkan, Ş. (2010). Türkiye'de Gelir Eşitsizliği ve Yoksulluk. Sosyal Siyaset Konferansları, Sayı: 59, 2010/2, ss. 89-132.
Dağdemir, Ö. ve H. Acaroğlu. (2011)." Türkiye'de Bölgesel Gelir Dağılımının İller Düzeyinde Analizi,1990-2006". Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Vol.:11, Sayı:1 ss.39-56.
Deloitte (2011). Türk Finans Sektörü Değerlendirme Raporu. Deloitte.
115
A. Hazar ve Ş. Babuşcu, Cilt: 3, Sayı: 1, ss. 93-119, Bahar 2013
Demir, Ş. S. (2011). Türkiye 'nin İnsani Gelişme Endeksi ve Endeks Sıralamasının Analizi Raporu. Kalkınma Bakanlığı Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü, Ekim.
Doğan, C. ve M. Tek. (2007). "Türkiye'de Gelir Dağılımının Toplanma Oranı Yöntemiyle Analizi". Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt:3, Sayı:2, ss. 93-119.
Dumlu, U. ve Ö. Aydın. (2008). "Ekonometrik Modellerle Türkiye İçin 2006 Yılı Gini Katsayısı Tahmini"". Ege Akademik Bakış Dergisi, 8 (1), ss.373 -
393.
Eşiyok, B. A. ve F. Sekmen. (2012). Türkiye Ekonomisinde Bölgesel Gelişmişlik Farklılıkları, Doğu Anadolu'nun Bölgesel Gelişmedeki Yeri ve Çözüm Önerileri Raporu. Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü, Nisan.
Filiz, Z. (2005). "İllerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Düzeylerine Göre Gruplandırılmasında Farklı Yaklaşımlar"", Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 6 Sayı: 1, Haziran, ss.77-100.
Güngör, S. (2011). " Yerel Yönetimlerin Borçlanmaları"". Akademik Bakış Dergisi, Sayı 24, ss.1-16.
Işık, N. (2006). "Sektörel Gelir Dağılımının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi"". Selçuk Üniversitesi Karaman İİBF Dergisi, Sayı 11, Aralık, s:119-
127.
Kurtipek, R. (2011). Türkiye İçin Gelir Grupları Arası Gelir Oluşum İlişkisinin Miyazawa Yöntemiyle İncelenmesi. Kalkınma Bakanlığı, Yayın No: 2830.
Liu, H., P. Molyneux ve J.O.S. Wilson. (2010). "Competition and Stability in European Banking: A Regional Analysis"". Manchester School . ISSN 1463-6786 (In Press) August 2010.
Moore C. L., G. J. Karaska and J. M. Hill. (1985). "The impact of the banking system on regional analyses"". Regional Studies, Vol.19, No.1, pp. 29-35.
OECD. (2008). Growing Unequal: Income Distribution and Poverty in OECD Countries. Paris.
Katherine A. S. (1994). "Banking Conditions and Regional Economic Performance Evidence of a Regional Credit Channel"". Journal of
Monetary Economics, Vol.34, No.2, pp. 259-278.
116
Çankırı
Karateki
n Üniversitesi iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Dergisi
Reddy, K. S. ve P.P. Reddy (2006). "Banking Sector Reforms And Equity - A Sub-Regional Analysis In Andhra Pradesh". Center for Economic and Social Studies (CESS), Working Paper No. 68 January.
Rodriguez, F, C.J.(1998), "Credit Availability And Regional Development", Papers in Regional Science, Vol.77, No.1, pp.63-75.
TBB.
(2011
).Bankalarımız. TBB, Ankara.
TBB. (2012). Bankalarımız. TBB, Ankara, Haziran. TOBB.(2011). Ekonomik Rapor 2011. TOBB, Ankara.
Ünal, Ç. (2008). "İnsani Gelişmişlik Endeksine Göre Türkiye 'nin Bölgesel Farklılıkları". Coğrafi Bilimler Dergisi, 6 (2), ss.89-113.
Valverde S.C., D. B.
Humphre
y ve F.R. Fernandez. (2003). "Deregulation, Bank Competition and Regional Growth". Regional Studies Vol.37, No.3, 2003,
pp.227-237.
Valverde,S.C., R.L. Paso ve F.R. Fernandez. (2010). "Financial Innovations In Banking: Impact On Regional Growth". Department of Economics, University of Granada, Spain.
Yılmaz, Ö. (2001)."''Bölgesel Eşitsizlik: Türkiye Örneği". Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt:15, Sayı:1-2, Mart, ss.1-19.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com