Buradasınız

19. Yüzyılda Çerkes ve Nogay Göçmenlerin Anadolu’da İskânı ve Çankırı Örneği

Resettlement of the Circassians and Nogay Immigration in Anatolia in 19th Century And Çankırı

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
19th century was a disaster year for the Ottoman State. The causes and consequences of wars in this century has been a great destruction. The migrations were the most important of this destruction. Migrations in the Balkans and the Caucasus have brought a huge housing problem. In order to overcome these difficulties immigrants quickly directed into the interior of Anatolia by Ottoman administration. In this study will focus on in particular Cankiri resettlements of Nogai immigrants which mentioned above.
Abstract (Original Language): 
19. yüzyıl Osmanlı Devleti için bir felaket yılı idi. Bu yüzyılda yaşanan savaşlar ve bu savaşların meydana getirdiği yıkım bahsi geçen felaketin ana sebebi idi. Göçler ise bu felaketin sonucu. Zira hem Balkanlardan hem de Kafkasya’dan gelen göçlerin meydana getirdiği iskân problemi ve Anadolu’nun içerine yönlendirilmeleri gereği devleti oldukça zorladı. Bu çalışma bahsi geçen göç hareketlerinden Nogay göçü ve sonuçları üzerinde durmaktadır

REFERENCES

References: 

Alpargu, M. (2007). Nogaylar, Sakarya: Değişim Yayınları.
Bayraktar, H. (2008). Kırım Savaşı Sonrası Adana Eyaleti’ne Yapılan Nogay Göç ve İskânları (1859–1861), Bilig, Bahar / 45, 45-72.
Temir, A. (1992a). Nogay Hanlığı, Türk Dünyası El Kitabı, I, 435-436.
Temir, A.(1992b). Kazan Hanlığı, Türk Dünyası El Kitabı, I, 417-419.
Güllüdağ, N. (2002). Nogay Türkleri, Türkler, XX, 556-564.
Tavkul, U. (2002). Kafkasya Ve Çevresindeki Türk Toplulukları, Türkler, XX, 489-519.
Öztürk, Y.(2002). Kırım Hanlığı, Türkler, VIII, 480-513.
Kolodziejezk, D. (2002). 1795’e Kadar Osmanlı-Leh İlişkilerinin Karakteri Üzerine Bazı Tespitler, Türkler, IX, 679-685.
Uçarol, R. (1993). Küçük Kaynarca Andlaşması’ndan 1839’a Kadar Osmanlı İmparatorluğu, Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi, XI, 179-355.
Paşaoğlu, Derya D. (2009). Nogaylar, Nogay Göçleri Ve Türkiye’deki İskânları, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA):
 İrade Hariciye 9453, 9438
 İrade Dahiliye 28957, 28947, 29532, 29488, 29616, 28875, 27766, 30174, 30209, 32142, 19674, 29889, 28381, 31997, 31533, 19469 (Arz Tezkiresi)
 İrade Meclis-i Vala 20084
 İrade Meclis-i Mahsus 762
 Cevdet Dahiliye 9108
 A. MKT. UM., Dosya no. 440, Gömlek no. 80.
 A.MKT. NZD., Dosya no. 328, Gömlek no. 44.
 A. MKT. MHM., Dosya no. 237, Gömlek no. 18.
 A. MKT. MHM., Dosya no. 228, Gömlek no. 40.
 A. MKT.MHM., Dosya no. 232, Gömlek no. 32.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com