Buradasınız

Bezmiâlem Valide Sultan ve Gureba Hastanesi Vakfiyesi

Bezmialem Valide Sultan and the Waqfiyya of the Gureba Hospital

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
In the Ottoman State, public services which are considered among the tasks of the state in the today's understanding of social state were being provided by the foundations. Services like finance and defense have been ran by the state and large part of the public service apart form those mentioned have been conducted via foundations. Foundations contributed also to the economic life. The hospitals in the Ottoman State that were all around the country, the income and the cost of the hospitals were all covered by foundations as well. All requirements of Gureba Hospital that subjects to the present study, and that was built and dedicated by Bezmialem Valide Sultan in Istanbul were covered the charge by the foundation. In this hospital used by poor and orphan Muslims was served diagnostic and treatment services to hundreds of thousands of people. This study has analyzed the Waqfiyya of the Gureba Hospital having an important place in Ottoman health system.
Abstract (Original Language): 
Osmanlı Devleti’nde, bugünkü sosyal devlet anlayışına göre devletin görevleri arasında sayılan kamu hizmetlerinin önemli bir bölümü vakıflar aracılığıyla yürütülmüştür. Maliye ve savunma gibi hizmetler devlet tarafından, bunun dışında kalan geniş alandaki kamu hizmetleri ise vakıflar aracılığı ile yerine getirilmiştir. Vakıflar, ayrıca ekonomik yaşama da önemli katkılar sağlamıştır. Osmanlı Devleti’nde ülkenin her tarafında bulunan hastaneler, hastanelerin gelirleri ve giderleri de vakıflarca karşılanmıştır. Çalışmamıza konu olan ve Bezmiâlem Valide Sultan tarafından İstanbul’da inşa edilen ve vakfedilen Gureba Hastanesi’nin bütün ihtiyaçları vakıf tarafından karşılanmıştır. Fakir ve kimsesiz Müslümanların faydalandığı bu hastanede, yüz binlerce insana teşhis ve tedavi hizmeti sunulmuştur. Çalışma, Osmanlı sağlık sistemi içinde önemli bir yeri olan Gureba Hastanesi Vakfiyesini tahlil etmektedir.

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

Akgündüz, A. (2006). İslam Hukukunda Kölelik-Cariyelik Müessesesi ve Osmanlı’da Harem, İstanbul: Osmanlı Araştırmaları Merkezi Yayınları.
Alderson, A.D. (1988). Osmanlı Hanedanının Yapısı (S. Severcan, Çev.), İstanbul: İz Yayıncılık.
K.Göçer Bahar/Spring 2014
Cilt 4, Sayı 1, ss.123-150 Volume 4, Issue 1, pp.123-150
147
Ayverdi, İ. (2011a). Devirhan, Misalli Büyük Türkçe Sözlük, I, İstanbul: Kubbealtı Neşriyat, 701-701.
Ayverdi, İ. (2011b). Na’t-han”, Misalli Büyük Türkçe Sözlük, II, İstanbul: Kubbealtı Neşriyat,2311-2311.
Ayverdi, İ. (2011c). Salâ”, Misalli Büyük Türkçe Sözlük, III, İstanbul: Kubbealtı Neşriyat, 2685-2686.
Barış, Y.İ. (2010). Tüberküloz Tarihi, Klinik Gelişim, 23(3), 8-13.
Çakır, B. (2003). Osmanlı Mukataa Sistemi (XVI-XVIII. Yüzyıl), İstanbul: Kitabevi.
Çizakça, M. (2006). Osmanlı Dönemi Vakıflarının Tarihsel ve Ekonomik Boyutları, Türkiye’de Hayırseverlik: Vatandaşlar, Vakıflar ve Sosyal Adalet, İstanbul: TÜSEV Yayınları, 2006.
Eraslan, S. (2007). Osmanlı Sarayında Kadın Sultanlar, İstanbul: Timaş Yayınları.
Faroqhi, S. (2010). Osmanlı Şehirleri ve Kırsal Hayatı (E.S. Özcan, Çev.), Ankara: Doğu Batı Yayınları.
Freely, J. (2000). Osmanlı Sarayı (A. Çetiner, Çev.), İstanbul: Remzi Kitabevi.
İnalcık, H. (1996). Osmanlı İmparatorluğu Toplum ve Ekonomi, İstanbul: Eren Yayıncılık.
İpşirli, M. (1999). Osmanlı Devlet Teşkilatı, Osmanlı Devleti Tarihi (E. İhsanoğlu, Ed.), I, İstanbul: Zaman Yayınları.
Kara Pilehvarian, N. (2009). İstanbul’da Son Şifahane İlk Hastane Yenibahçe Gureba-i Müslimin Hastanesi - The Last Şifahane and First Hospital in İstanbul The Gureba al Muslimin Hospital in Yenibahçe, Karşılıksız Hizmetim Muhteşem Abideleri İstanbul Şifahaneleri Magnificent Structures of Philanthropy The Şifahanes of İstanbul, İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Yayınları, 193-206.
Kasap, M. (2010). Osmanlı Gürcüleri, İstanbul: Gürcistan Dostluk Derneği Yayınları.
Koçu, R.E. (1963). Bezm–i Alem Valide Sultan, İstanbul Ansiklopedisi, VI, İstanbul: İstanbul Ansiklopedisi ve Neşriyat, 2732-2733.
Çankırı Karatekin Üniversitesi Çankırı Karatekin University
İktisadi ve İdari Bilimler Journal of The Faculty of Economics
Fakültesi Dergisi and Administrative Sciences
148
Öztuna, Y. (1996). Devletler ve Hânedanlar Türkiye 1074-1990, II, Ankara: TTK Basımevi.
Öztuna, Y. (2006). Osmanlı Devleti Tarihi Medeniyet Tarihi, II, İstanbul: Ötüken Neşriyat.
Sakaoğlu, N. (1994). Bezmiâlem Valide Sultan, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, II, İstanbul: Kültür Bakanlığı ve Tarih Vakfı Ortak Yayınları, 224-225.
Sakaoğlu, N. (2000). Bu Mülkün Sultanları, İstanbul: Oğlak Yayıncılık.
Sezikli, U. (2011). Temcîd, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, 40, İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Vakıf Yayınları, 410-411.
Şentürk, M.H. (1992). Bezmiâlem Valide Sultan, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, 6, İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Vakıf Yayınları, 108-113.
Uğurlu, M.C. (1997). 14 Mart Tıp Bayramı’nın Düşündürdükleri, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 50(l), 1-5.
Uzunçarşılı, İ.H. (1988). Osmanlı Devleti’nin Saray Teşkilatı, Ankara: TTK Basımevi.
Yazıcı, M. (2012). 1851 Meğri Depremi, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 28, 114-129.
Yediyıldız, B. (2003). XVIII. Yüzyılda Türkiye’de Vakıf Müessesesi: Bir Sosyal Tarih İncelemesi, Ankara: TTK Basımevi.
Yıldırım, N. (2013). Gureba Hastanesi’nden Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi’ne, İstanbul: Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi.
Arşiv Belgeleri
BOA. C. ML. 101/4483.
BOA. C. SM. 12/608.
BOA. C. SM. 124/6238.
BOA. C. SM. 124/6239.
BOA. C. SM. 139/6985.
BOA. EV. D. 15123.
K.Göçer Bahar/Spring 2014
Cilt 4, Sayı 1, ss.123-150 Volume 4, Issue 1, pp.123-150
149
BOA. EV. D. 15551.
BOA. EV. D. 16049.
BOA. HR. MKT. 82/86.
BOA. İ. MVL. 321/13690.
Vakfiye-ler, Bezmiâlem Valide Sultan, 15 Vakfiye 1256-1269/1840-1853, Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi: 634 Numaralı Vakfiye Defteri, 83. Sayfa 13. Sıra - 126. Sayfa 27. Sıra.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com