Buradasınız

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’ne Bağlı Meslek Yüksek Okullarında Muhasebe Eğitimi Alan Öğrencilerin Motivasyonlarının ve Beklentilerinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma

Accounting Education Area Student Evaluation of Motivation and Expectations Çanakkale Onsekiz Mart University Vocational School Due to an Application

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The aim of our study was to considering these issues Çanakkale Onsekiz Mart University accounting and tax applications, depending on what part of higher vocational schools of higher education students to measure expectations and motivations. Population of the study consists of 807 students in accounting and tax application departments of 7 vocational schools of Çanakkale Onsekiz Mart University. In our study, 723studentswere reached, as a means of data collection questionnaire. In the first part of the survey questions related to demographic variables found to the accounting section of the second part, students’ reasons for choosing, there are judgments to measure their expectations and motivations. According to the results, the motivation to adopt means of accounting education, accounting, education, expectations, reasons for choosing accounting and accounting education is part of the point of view of the factors is a linear correlation.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’ne bağlı meslek yüksekokullarında muhasebe ve vergi uygulamaları bölümü öğrencilerinin yükseköğretimden beklenti ve motivasyonlarını ölçmektir. Araştırmanın evreni Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesine bağlı 7 farklı meslek yüksekokulunda muhasebe ve vergi uygulamaları bölümlerine devam eden 807 öğrenciden oluşmaktadır. Çalışmada 723 öğrenciye ulaşılmış, veri toplama aracı olarak anket uygulanmıştır. Anketin birinci bölümünde demografik değişkenlerle ilgili bulunurken ikinci bölümde öğrencilerin muhasebe bölümünü seçme nedenleri, sahip oldukları beklentiler ve motivasyonlarını ölçmeye yönelik yargılar bulunmaktadır. Analiz sonuçlarına göre, muhasebe eğitimini benimsemede motivasyon araçları, muhasebe eğitiminden beklentiler, muhasebe bölümünü seçme nedenleri ve muhasebe eğitimine bakış açısı faktörleri arasında doğrusal yönde ilişki bulunmaktadır.

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

Byrne, B. ve Flood B. (2005). A Study of Accounting Students Motives, Expectations and Preparedness for Higher Education. Journal of Further and Higher Education, 29(2), 111-124.
Cheng, K.W. (2007). The Curriculum Design In Universities From The Perspective of Providers In Accounting Education, Education, 127(4), 581-590.
Çelenk, H., Atmaca M. ve Horasan E. (2010). Marmara Üniversitesi’nde Muhasebe Eğitimi Alan Öğrencilerin Muhasebe Alanına Bakış Açılarının Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi, 9(33), 159-171.
Demir, B. (2012). Muhasebeye Yön Veren Gelişmeler ve Meslek Yüksek Okullarında Verilen Muhasebe Eğitimine Yansımaları. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1(4), 109-120.
Dosch, J.R. ve Wambsganss J.R. (2006). The Blame Game: Accounting Education Is Not Alone. Journal of Education for Business, 81(5), 250-254.
Erol, M. (2004). Meslek Yüksekokullarında Muhasebe Eğitimi Alan Öğrencilerin Staj Uygulamasında Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 136-142.
Erol, M. ve Erkan, G. (2008). Lisans Düzeyinde Muhasebe Eğitimi Alan Öğrencilerin Başarılarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Biga İktisadi Ve İdari Birimler Fakültesinde Bir Araştırma. KMU İİBF Dergisi, 10(14), 284-301.
Çankırı Karatekin Üniversitesi Çankırı Karatekin University
İktisadi ve İdari Bilimler Journal of The Faculty of Economics
Fakültesi Dergisi and Administrative Sciences
184
Gençoğlu, Ü.G. ve İşseveroğlu, G. (2010). Türkiye’de Meslek Yüksekokullarındaki Eğitimin Muhasebe Mesleğine Katkısı Üzerine Araştırma, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 47, 28-40.
Gerekan, B. ve Aygün, D. (2012). Üniversitelerdeki Muhasebe Eğitimine Yönelik Öğrencilerin Algıları: Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Rize Üniversitesi Karşılaştırması. Muhasebe ve Denetime Bakış, 12 (38), 133-144.
Karasioğlu, F. ve Duman, H. (2011). Meslek Yüksekokullarında Muhasebe Eğitimi ve Kalitesi Üzerine Bir Not, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(1), 165-180.
Kaya, U. (2007). İlk Defa Muhasebe Dersi Alan Öğrencilerin Derse Yönelik Algılamaları Üzerine Bir Alan Araştırması: Karadeniz Teknik Üniversitesi Örneği. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 36, 125-133.
Özcan, İ., Ünal, G.F. ve Helhel, Y. (2009). Muhasebe Programı Öğrencilerinin Cinsiyet ve Öğretim Durumunun Muhasebe Mesleğine Yönelik Tutumları ile İlişkilendirilmesi, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 41, 180-181.
Ünsal, A. (2009). Muhasebe Etik Sistem Bileşenlerinde Sürekli Etkin Eğitim, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22, 409-422.
Terim, B. ve Öztürk A. (2009). Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Muhasebe Eğitimine Bakış Açılarının Değerlendirilmesi: Gördes Meslek Yüksekokulunda Bir Uygulama, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, 7(2), 153-168.
Terzi, S., Şen, K. İ. ve Solak, B. (2013). Bologna Sürecinin Muhasebe Eğitimine Etkisi: Üniversitelerin İşletme Bölümlerinin Ders Programları Üzerine Bir İnceleme. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 59, 83-99.
Zeytinlioğlu, E. (2012). Muhasebe Bölümü Öğrencilerinin Motivasyon ve Beklentileri Üzerine Bir Araştırma: Dumlupınar Üniversitesi Örneği. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 53, 113 -115.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com