Buradasınız

İmalat Alt Sektörlerinin Finansal Performanslarının TOPSIS ve ELECTRE Yöntemleri İle Değerlendirilmesi

Performance Evaluation of Sub-manufacturing Sectors Using TOPSIS and ELECTRE Methods

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
Performance analysis could be defined as a process of collecting, analyzing and reporting data systematically and regularly for a business to monitor its sources it has used, products and services it has produced, and the results it has gained in general. In this study, financial performances of sub manufacturing sectors are analyzed by the methods of TOPSIS and ELECTRE using current ratio, cash ratio, total debt / total assets, inventory turnover rate, equity turnover rate, net profit / equity, operating income /net sales, net profit / sales and cost of goods sold / net sales criteria. Selected ratios are the members of four different financial ratio groups (liquidity ratios, operating ratios, profitability ratios, and financial leverage ratios) that are widely used for different purposes of different groups and they can be used for common analysis of sub manufacturing groups. Moreover, studies that compare different sectors have not been found in the literature. The findings suggest that coal and refined petroleum product manufacturing industry is in the first place in both methods.
Abstract (Original Language): 
Performans analizi, bir işletmenin kullandığı kaynakları, ürettiği ürünleri ve hizmetleri, elde ettiği sonuçları takip etmesi için düzenli ve sistematik bir şekilde veri toplaması, bunları analiz etmesi ve raporlama süreci olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmada da T.C. Merkez Bankası tarafından 22 alt sektöre ayrılan imalat sektörü; Cari Oran, Nakit Oranı, Yabancı Kaynaklar Toplamı / Aktifler Toplamı, Stok Devir Hızı, Öz Kaynak Devir Hızı, Net Kar / Öz Kaynak, Faaliyet Karı / Net Satışlar, Net Kar / Net Satışlar ve Satılan Malın Maliyeti / Net Satışlar kriterleri doğrultusunda TOPSIS ve ELECTRE yöntemleri ile finansal açıdan değerlendirilmiştir. Belirlenen oranlar; farklı durumlar karşısında farklı grupların farklı amaçlarına yönelik olmak üzere dört farklı finansal oran grubunda (likidite oranları, faaliyet oranları, kârlılık oranları ve finansal kaldıraç oranları) en çok kullanılan oranlar olup imalat alt sektörlerinin genel değerlendirmesinde kullanılabilecek oranlardır. Ayrıca literatürde sektör karşılaştırmasının yapıldığı çalışmalara rastlanmamıştır. Değerlendirme sonucunda her iki yöntemde de Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı sektörü ilk sırayı almıştır.
237
266

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

Akal, Z. (2005), İşletmelerde Performans Ölçüm ve Denetimi; Çok Yönlü Performans Göstergeleri, 6.Baskı, Ankara: Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları.
Akdoğan, N. ve Tenker, N. (2001), Finansal Tablolar ve Mali Analiz Teknikleri, 7. Baskı, Ankara: Gazi Kitapevi.
Akpınar, N. (2003), Sürdürülebilir Alan Kullanım Planlamasında Alan Kullanım Tiplerine Ait Önceliklerin Simos Prosedürü ve ELECTRE 1 Yöntemi İle Belirlenmesi, Tarım Bilimleri Dergisi, 9(2), 234–242.
Akyüz, Y. ve Soba, M. (2013), ELECTRE Yöntemiyle Tekstil Sektöründe Optimal Kuruluş Yeri Seçimi: Uşak İli Örneği, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 9(1), 185-198.
Akyüz, Y., Bozdoğan, T. ve Hantekin, E. (2011), TOPSIS Yöntemiyle Finansal Performansın Değerlendirilmesi ve Bir Uygulama, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimle Fakültesi Dergisi, 13(1), 73-92.
Aydın, N., Başar, M. ve Coşkun, M. (2011), Finansal Yönetim, 3.Baskı, Ankara: Detay Yayıncılık.
Buchanan, J. ve Sheppard, P. (1998), Ranking Projects Using the ELECTRE Method, 33rd Annual Conference, University of Auckland, New Zealand, 1-9.
Bülbül, S. ve Köse, A. (2011), Türk Gıda Şirketlerinin Finansal Performansının Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleriyle Değerlendirilmesi, Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu Özel Sayısı, 71-97.
Chen, C.T. (2000), Extensions Of The TOPSIS For Group Decision-Making Under Fuzzy Environment, Fuzzy Sets and Systems, 114, 1-9.
Chen, M.F. ve Tzeng, G.H. (2004), Combing Grey Relation and TOPSIS Concepts For Selecting an Expatriate Host Country, Mathematical and Computer Modelling, 40, 1473-1490.
Cheng, S., Chan, C.W. ve Huang, G.H. (2002), Usıng Multıple Crıterıa Decısıon Analysıs For Supportıng Decısıons Of Solıd Waste Management, Journal of Environmental Science and Health, Part A37, 6, 975-990.
Çabuk, A. ve Lazol, İ. (2009), Mali Tablolar Analizi, 8.Baskı, Bursa: Ekin Yayınevi.
N.Ömürbek & Y.Mercan Bahar/Spring 2014
Cilt 4, Sayı 1, ss.237-266 Volume 4, Issue 1, pp.237-266
265
Çağıl, G. (2011), 2008 Küresel Kriz Sürecinde Türk Bankacılık Sektörünün Finansal Performansının ELECTRE Yöntemi ile Analizi, Maliye Finans Yazıları Dergisi, 25(93), 59-86.
Deng, H., Yeh, C.H. ve Willis, R. (2000), Inter-Company Comparison Using Modified TOPSIS With Objective Weights, Computers And Operations Research, 27(10), 963-973.
Dumanoğlu, S. (2010), İMKB’de İşlem Gören Çimento Şirketlerinin Mali Performansının TOPSIS Yöntemi İle Değerlendirilmesi, Marmara Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, 29(2), 323-339.
Dumanoğlu, S. ve Ergül, N. (2010), İMKB’de İşlem Gören Teknoloji Şirketlerinin Mali Performans Ölçümü, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 48, 101-111.
Erdoğan, S. (2010), Küresel Kriz Döneminde İhracat ve Turizm Gelirleri İle Büyümenin Türkiye Ekonomik Performansına Etkisi: TOPSIS Yönetimi İle Analiz, Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 14(20), 219-231.
Ergül, N. (2010), İMKB’de İşlem Gören Enerji Şirketlerinin Mali Performanslarının TOPSIS Yöntemi ile Analizi, 1.Baskı, İstanbul: Beta Basım.
Ersöz, F., Kabak, M. ve Yılmaz, Z. (2011), Lisansüstü Öğreniminde Ders Seçimine Yönelik Bir Model Önerisi, Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte Dergisi, 13(2), 227-249.
Feng, C.M. ve Wang, R.T. (2000), Performance Evaluation For Airlines İncluding The Consideration Of Financial Ratios, Journal Of Air Transport Management, 6, 133-142.
Karacasu, M. (2007), Kentiçi Toplu Taşıma Yatırımlarının Değerlendirilmesinde Karar Destek Modeli (ELECTRE Yöntemi) Kullanımı, 7. Ulaştırma Kongresi, 155-167.
Kılıç, S. (2006), Türk Bankacılık Sistemi İçin Çok Kriterli Karar Alma Analizine Dayalı Bir Erken Uyarı Modelinin Tahmini, ODTÜ Gelişme Dergisi, 33(1), 117-154.
Markoviç, Z. (2010), Modification Of TOPSIS Method For Solving Of Multicriteria Tasks, Yugoslav Journal of Operations Research, 20(1), 117-143.
Çankırı Karatekin Üniversitesi Çankırı Karatekin University
İktisadi ve İdari Bilimler Journal of The Faculty of Economics
Fakültesi Dergisi and Administrative Sciences
266
Özcan, M. (2012), AHP Ve TOPSIS Yöntemlerinin Personel Seçimi Sürecindeki Etkililiğinin Karşılaştırılması: Bir Üretim İsletmesinde Uygulama, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Özdağoğlu, A. (2012), Üretim Yapan İşletmeler için Hidrolik Giyotin Alternatiflerinin TOPSIS Yöntemi ile İncelenmesi, Ege Akademik Bakış, 12(4), 549-562.
Özer, M. (2010), Taşınmaz Değerlemesinde Kullanılan Finansal ve Sayısal Yöntemler: TOPSIS ve Yeni Çoklu Kriter Modelleriyle Bir Uygulama, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Trıantaphyllou, E., Shu, B., Sanchez, S.N. ve Ray, T. (1998), Multi-Criteria Decision Making: An Operations Research Approach, Encyclopedia of Electrical and Electronics Engineering, 15, 175-186.
Türker, A. (1988), Çok Ölçekli Karar Verme Tekniklerinden ELECTRE, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 38(3), 72–87.
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (2012), Sektör Bilançoları 2009-2011 İmalat Sektörü 2012, 1.Cilt, Ankara: T.C. Merkez Bankası İstatistik Genel Müdürlüğü.
Türkmen, S.Y. ve Çağıl, G. (2012), İMKB’ye Kote Bilişim Sektörü Şirketlerinin Finansal Performanslarının TOPSIS Yöntemi İle Değerlendirilmesi, Maliye Finans Yazıları, 95, 59-78.
Türko, R.M., (2002), Finansal Yönetim, 2.Baskı, İstanbul: Alfa Yayınevi.
Xue D., Zhao, Q. ve Gua, X. (2010), TOPSIS Method For Evaluation Customer Service Satisfaction To Fast Food Industry, Ecole De Technologıe Superıeure, 920-925.
Yurdakul, M. ve İç, Y.T. (2003), Türk Otomotiv Firmalarının Performans Ölçümü ve Analizine Yönelik TOPSIS Yöntemini Kullanan Bir Örnek Çalışma, Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakülte Dergisi, 18(1), 1-18.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com