Buradasınız

Çok Kriterli Karar Vermede TOPSIS ve VIKOR Yöntemleriyle Klima Seçimi

Air Conditioner Selection with TOPSIS and VIKOR Methods In Multi Criteria Decision Making

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Technological and global changes nowadays enable air conditioning sector to gain a higher importance. Short and long term risks for consumers, the use of air conditioning technology with cost minimization, the increase of product characteristics and firms, and the variability of product features have led to the need for multi-criteria decision. Therefore, caring the multiple criteria and the alternatives, the multi-criteria decision making techniques are taken to the scope of application. The purpose of the study is to determine the factors which affect the decision of air conditioning choice and to present the preference ranking suggestion. Having the nearly have got the approximately equivalent heating and cooling capacity, air conditionings in A+ class are included in the scope of related research. In application, when choosing air conditioning products, Topsis and Vikor that are multi-criteria decision-making methods are used and the results are compared and evaluated. When choosing air conditioning products, preference plansa represented in the application.
Abstract (Original Language): 
Günümüzde yaşanılan teknolojik ve küresel değişimler iklimlendirme sektörünün daha yüksek önem kazanmasını sağlamıştır. Tüketiciler için kısa ve uzun vadede risk ve maliyetin minimizasyonu ile iklimlendirme teknolojisinin kullanımı, firmaların ve ürün özelliklerinin artması ve ürün özelliklerinin değişkenliği çok kriterli karar verilmesi ihtiyacını doğurmuştur. Bu nedenle uygulama kapsamına çoklu kriterleri ve alternatifleri dikkate alan çok kriterli karar verme teknikleri alınmıştır. Araştırmanın amacı; klima seçim kararını etkileyen faktörleri belirlemek ve tercih sıralama önerisi sunmaktır. İlgili araştırma kapsamına yaklaşık olarak eşdeğer soğutma ve ısıtma kapasitene sahip ve A enerji sınıfı klimalar dâhil edilmiştir. Yapılan uygulamada, klima seçimi yapılırken Topsis ve Vikor çok kriterli karar verme yöntemleri kullanılmış ve sonuçlar karşılaştırılarak değerlendirilmiştir. Uygulamada klima seçimi yapılırken ürün, fiyat ve teknik özelliklere göre tercih önerileri sunulmuştur.

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

Achillas, C., Moussiopoulos, N., Karagiannidis, A., Banias, G. ve Perkoulidis, G. (2013). The use of multi-criteria decision analysis to tackle waste management problems: a literature review, Waste Management & Research, 31(2), 115-129.
Amiri, M., Ayazi, S.A., Olfat, L. ve Moradi, J.S. (2011). Group Decision Making Process for Supplier Selection with VIKOR under Fuzzy Circumstance Case Study: An Iranian Car Parts Supplier, International Bulletin of Business Administration, 10(6), 66-75.
Belton, V. ve Stewart, T.J. (2002). Multiple Criteria Decision Analysis: An Integrated Approach, Dordrecht, Netherlands: Springer Science+Business Media, 2-20.
İ.Ertuğrul & A.Özçil Bahar/Spring 2014
Cilt 4, Sayı 1, ss.267-282 Volume 4, Issue 1, pp.267-282
281
Chou, Y. C., Yen, H.Y. ve Sun, C. C. (2014), An Integrate Method For Performance Of Women In Science And Technology Based On Entropy Measure For Objective Weighting, Quality and Quantity, 48(1), 157-172.
Cristóbal, J.R.S. (2012). Contractor Selection Using Multicriteria Decision-Making Methods, Journal Of Construction Engineering and Management, 138(6), 751-758.
Çakır, S. ve Perçin, S. (2013). Çok Kriterli Karar Verme Teknikleriyle Lojistik Firmalarında Performans Ölçümü, Ege Akademik Bakış, 13(4), 449-459.
Demirel, N.Ç. ve Yücenur, G.N. (2011). The Cruise Port Place Selection Problem with Extended VIKOR and ANP Methodologies under Fuzzy Environment. World Congress on Engineering, International Association of Engineers, 6 July – 8 July 2011. London, 1128-1133.
Eleren, A. ve Karagül, M. (2008). 1986-2006 Türkiye Ekonomisinin Performans Değerlendirmesi, Celal Bayar Üniversitesi İİBF Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 15(1), 1-14.
Kesen, M. (2009). Oda Klima Sistemleri Hız ve Sıcaklık Dağılımlarının Sayısal Olarak Araştırılması, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bursa: Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 5.
Lin, Q. , Li, D.D. ve Yang, Y.B. (2013). VIKOR Method with Enhanced Accuracy for Multiple Criteria Decision Making in Healthcare Management, Journal Of Medical Systems, 37(1), 9908-9908.
Özşar, İ. (2010). Otomobil Klima Sistemlerinde Kullanılan Gaz Miktarının Soğutma Performansına Etkilerinin Deneysel Analizi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 3-4.
Rao, R.V. (2013). Decision Making in the Manufacturing Environment Using Graph Theory and Fuzzy Multiple Attribute Decision Making Method. Volume: 2, London, England: Springer Science+Business Media. 85-86.
Saraç, B. (2009). Otomobil Klima Sisteminin Modellenmesi ve Analizi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gebze: Gebze İleri teknoloji Enstitüsü Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, 13.
Singh, R., Kumar, H. ve Singla, R.K. (2013). TOPSIS Based Multi-Criteria Decision Making of Feature Selection Techniques for Network Traffic Dataset, International Journal of Engineering and Technology, 5(6), 4598-4604.
Çankırı Karatekin Üniversitesi Çankırı Karatekin University
İktisadi ve İdari Bilimler Journal of The Faculty of Economics
Fakültesi Dergisi and Administrative Sciences
282
Tayyar, N. ve Arslan, P. (2013). Hazır Giyim Sektöründe En İyi Fason İşletme Seçimi İçin AHP ve Vikor Yöntemlerinin Kullanılması, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(1), 340-358.
Topoyan, M., Güler, M. E. ve Gürler, İ. (2008), İklimlendirme Sistemi Seçiminde Bulanık AHS Uygulaması. VIII. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Kültür Üniversitesi, 24 Ekim – 25 Ekim 2008, İstanbul, 71-79.
Tüfekçi, H. (2009). Hastanelerde Kullanılan Klima Sistemlerinin Enerji ve Ekserji Analizi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bursa: Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 31.
Tzeng, G.H. ve Huang, J.J. (2011). Multiple Attribute Decision Making Methods and Applications, United States Of America: CRC Press Taylor & Francis Group, LLC, 69-71.
Üçok, T. ve Güngör, A. (2011). Soğutmada Enerji Verimliliği ve Yönetimi. X. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, Türkiye Makine Mühendisleri Odası Birliği, 13 Nisan – 16 Nisan 2011, İzmir, 1123-1139.
Yaralıoğlu, K. (2010). Karar Verme Yöntemleri. Ankara: Detay Yayıncılık, 24-39.
Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (2014), Günlük Yaşamda Enerji Kullanımı, http://www.eie.gov.tr/verimlilik/b_enver_bilinclendirme.aspx (Erişim Tarihi: 20.01.2014)
Yıldız, S. ve Yıldız, E. (2013). The Measurement of Distributor Performance with a Multi-criteria Decision Making Method, Innovative Marketing, 9(3), 42-47.
Wei, J. (2010). TOPSIS Method for Multiple Attribute Decision Making with Incomplete Weight Information in Linguistic Setting, Journal of Convergence Information Technology, 5(10), 181-187.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com