Buradasınız

Türkiye’nin Sağlık Turizmi Açısından Son Beş Yıldaki Dünya Ülkeleri İçindeki Konumu ve Gelişmeleri

Turkey’s Place and Its Developments in the World Countries In Terms of Health Tourism within the Last Five Years

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Tourism is becoming more important for countries in the economic and social aspects. Tourism is coming fore as swimming and spending leisure time. But today tourism is coming fore as health care trips and vacations. Te primary objective of this study is to evaluate the progress of Turkey in terms of health tourism within the five years. As a result of this evaluation we will obtain the information about our country’s superiorities, risks-threats and also we have more stable and steady applications and targets. On the other hand current situation of health tourism in the world, interpretation of health tourism as a means of outsourcing and issues such as advantages and disadvantages of health tourism have been studied theoretical evaluation and examined from different sources. Especially Turkey’s advantages-disadvantages, future opportunities in the health tourism is discussed in the possibilities of diversification of the country’s tourism and alternative tourism opportunities.
Abstract (Original Language): 
Turizm ekonomik ve sosyal yönlerden ülkeler için giderek önemi daha da artan sektör durumuna gelmektedir. Denize girmek, boş zaman geçirmek v.b gibi faktörlerle ön plana çıkan turizm günümüzde daha çok sağlık bakımından yapılan gezi ve tatil olarak ön plana çıkmaktadır. Bu çalışmanın öncelikli amacı; Türkiye’nin sağlık turizmi açısından son beş yıl içerisinde kaydettiği gelişmeleri değerlendirmektir. Bu değerlendirme neticesinde ülkemizin üstünlükleri, risk ve tehditleri hakkında bilgi edinilecek ayrıca daha istikrarlı ve kararlı uygulama ve hedeflere sahip olunacaktır. Diğer yandan dünyada sağlık turizminin mevcut durumu, sağlık turizminin dış kaynak kullanım aracı olarak yorumlanması ve sağlık turizminin avantaj-dezavantajları gibi konular değişik kaynaklardan incelenerek kuramsal olarak değerlendirmeye çalışılmıştır. Özellikle Türkiye’nin sağlık turizmi konusunda avantaj-dezavantajları ve geleceğe yönelik fırsatları; ülke turizminin çeşitlendirilmesi, ülke ekonomik boyutları ve alternatif turizm olanakları kapsamında irdelenmektedir.
167
190

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

Akat, Ö. (2000), Pazarlama Ağırlıklı Turizm İşletmeciliği, 3. Baskı, Bursa: Ekin Kitabevi.
Aksu, C. ve Aktuğ, E. (2011). Güney Ege Bölge Termal Turizm Araştırması, http://geka.org.tr/yukleme/planlama/Sekt%C3%B6rel%20Ara%C5%9Ft%C4%B1rmal... (Erişim Tarihi: 28.06.2014)
Çankırı Karatekin Üniversitesi Çankırı Karatekin University
İktisadi ve İdari Bilimler Journal of The Faculty of Economics
Fakültesi Dergisi and Administrative Sciences
188
Aydın, D. ve Şeker, S. (2011). Kamu Hastanelerinde Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Uygulama Rehberi, Sağlık Bakanlığı.
Aydın D. ve Yilmaz, C. (2010). Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü (Sağlık Turizmi Birimi) Medikal Turizm Araştırması (Birinci Bölüm) Ankara, Ekim – Aralık.
Aydın, D. ve Şeker, S. (2011). Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Uygulama Rehberi, http://www.saglik.gov.tr/SaglikTurizmi/dosya/1-74694/h/rehber-uygulama.pdf (Erişim Tarihi: 12.12.2013)
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Sağlık Turizmi Sektör Raporu, Şubat 2011
Batman, O. (2008). Otel İşletmelerinin Yönetimi, 3. Baskı, İstanbul: Değişim Yayınları.
Boz, M. (2004). Turizmin Gelişmesinde Alternatif Turizm Pazarlamasının Önemi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul: Marmara Üniversitesi SBE.
Bulut, E., (1999). Turizmin Türkiye Ekonomisindeki Yeri ve Ekonomik Etkileri, http://www.ekitapyayin.com.id/025/04 (Erişim Tarihi: 4 Mayıs 2010).
Bulut, E.’den Jagoret, P. ve Theveaud, J.M. 1985. Holidays and Retirement, Leisure, Recreation and Tourism Abstracts, http://www.ekitapyayın.com.id/025/01.htm (Erişim Tarihi:12.12.2013)
Çetin, T. (2011). Termal Turizm Potansiyeli Açısından Kozaklı (Nevşehir) Kaplıcaları, Turkish Studies- International Periodical For The Languages, Terature and History of Turkish or Turkic, 6(1), 899-924.
Dinçer, M.Z. (1993). Turizm Ekonomisi ve Türkiye Ekonomisinde Turizm, İstanbul: Filiz Kitabevi.
DPT, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1995) 1996–2000, Ankara http://www.dpt.gov.tr (Erişim Tarihi :14.04.2014)
DPT, Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (2000) 2001-2005, Ankara, http://www.dpt.gov.tr (Erişim Tarihi :14.04.2014)
DPT, Dokuzuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı (2006) 2007-2013, Ankara, http://www.dpt.gov.tr (Erişim Tarihi :14.04.2014)
Gencay, C., (2007). Sürdürülebilir Rekabet Avantajı Elde Etmede Turizm Sektörü. Sağlık Turizmi İçinde (172-180). M. Bulu ve İ.H.Eraslan (Ed.). İstanbul: Kazancı Hukuk Yayınevi.
İçöz, O. (2009). Sağlık Turizmi Kapsamında Medikal (TIBBİ) Turizm ve Türkiye’nin Olanakları, Yaşar Üniversitesi.
Kahraman, N. (1978). Türkiye’de Sağlık Turizmi, Ankara.
Kavuncubaşı, Ş. (2000). Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi, Ankara: Siyasal Kitabevi.
S.Edinsel & O.Adıgüzel Güz/Fall 2014
Cilt 4, Sayı 2, ss.167-190 Volume 4, Issue 2, pp.167-190
189
http://www.kultur.gov.tr/TR/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFF03077CA1048A 18348020F3B0746F34B3
Kültür ve Turizm Bakanlığı (a) , Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü http://www.ktbyatirimisletmeler.gov.tr/TR,11478/dunyada-saglik-ve-termal... (Erişim Tarihi: 14.04.2014)
Kültür ve Turizm Bakanlığı (b), www.kultur.gov.tr (Erişim Tarihi: 28.06.2014)
Olalı, H. (1988). Turizm Dersleri, İzmir: İstiklal Matbaası.
Ross, K. (2001). Health Tourism: An Overview, HSMAI Marketing Review, http://www.hospitalitynet.org/news/4010521.search?query=%22health+touris... (Erişim tarihi:12.12.2013) Sağlık Turizm Platformu, http://www.saglikturizmiplatform.com/ Medikal_Turizm.asp
T.C Sağlık Bakanlığı Sağlık Turizm Raporu 2013 http://www.adanasm.gov.tr/uploads/subeler/sbs/files/18_02_2014_16_37_14.... (Erişim Tarihi: 14.04.2014)
T.C Sağlık Bakanlığı Sağlık Turizm Raporu 2012 www.saglik.gov.tr/BAKAN/dosya/1-78964/h/medikalturizmweb.pdf (Erişim Tarihi:14.04.2014)
T.C Sağlık Bakanlığı Medikal Turizm Değerlendirme Raporu 2013 http://www.saglik.gov.tr/SaglikTurizmi/belge/1-24604/turkiye-medikal-tur... (Erişim Tarihi: 14.04.2014)
Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) 2013. http://www.tuik.com.tr (Erişim tarihi 26.02.2014)
UNWTO. (2012). UNWTO Tourism Highlights 2012 Edition. UNWTO.
Ünüsan, Ç. ve Mete, S. (2005). Turizm Strateji Eksenli Pazarlama İletişimi, Konya: Nüve Kültür Merkezi Yayınları.
Yağcı, Ö. (2003). Turizm Ekonomisi, Ankara: Detay Yayıncılık.
Yalçın, P. (2006). Türkiye’de Sağlık Turizminde Altyapı Oluşturulma Gereği ve Sağlık Kurumlarına Yönelik Bir Araştırma. Ankara Gazi Üniversitesi.
Yalçın, P. (2006). Türkiye ‘de Sağlık Kurumlarına Yönelik Sağlık Turizmi. http://www.dedeman.com.tr/oduller/turizm/2006/MKD_2006_TURIZM_IKINCILIK_... (Erişim Tarihi:28.06.2014)
Yeni Turizm Alanlarında Gelecek Var, http://www.kobifinans.com.tr/sektor/011602/15408 (Erişim tarihi 12.12.2013)
Çankırı Karatekin Üniversitesi Çankırı Karatekin University
İktisadi ve İdari Bilimler Journal of The Faculty of Economics
Fakültesi Dergisi and Administrative Sciences
190
Yıldırım, H.H. ve Altunkaya, Ü. (2006). Türkiye‟nin Sağlık Turizmi Potansiyeli Güçlükler, http://www.absaglik.com/saglik_turizmi_turkiye.pdf, (Son Erişim Tarihi: 12.12.2013)
Zengingönül, O., Emeç, H., İyilikçi, D.E. ve Bingöl, P. (2012). Sağlık Turizmi: İstanbul‟a Yönelik Bir Değerlendirme, Ekonomistler Platformu Derneği, İstanbul http://www.ekonomistler.org.tr/wpcontent/ uploads/2012/0/saglik_turizmi_rapor.pdf (Erişim Tarihi: 12.12.2013).
http://www.barlifehaber.com/haber detay/101-Turkiyede-Saglik-Turizmi.html, (Erişim tarihi:01.06.2010)
http://www.saglikturizmi.org.tr/f_akben_makale.html)(Erişim Tarihi 12.12.2013).
http://www.sohbetforum.com/index.php?topic=3445.0;wap2 (Erişim tarihi 12.12.2013)
http://yaylaturizmi.blogspot.com.tr/2007/11/yayla-turizmi-nedir.html)(Erişim Tarihi: 28.06.2014)
http://www.forumacili.org/turizm-sektoru/317088-botanik-turizmi-ne-demek...(Erişim Tarihi: 28.06.2014).
http://www.turkey-tatil.com/turizm_cesitleri/dag.htm (Erişim Tarihi: 28.06.2014)
http://prezi.com/w5ploqrgqpmn/rafting-turizmi (Erişim Tarihi:28.06.2014)
http://www.ekonometrik.com/turkiyede-turizm-sektoru.html(Erişim Tarihi:08.07.2014)
http://www.turkey-healthtourism.com/SAGLIK-TURIZMI-NEDIR-_c__d_26.htm (Erişim Tarihi:08.07.2014)

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com