Buradasınız

Özerk Yerel Yönetim Yapısından Federalizme Geçiş

Transition from Autonomous Local Government Structure to Federalism

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The main element of the administration is human being. Therefore, it is expected that all the administrative units must have an organization structure so as to ensure peace and welfare of the human beings. In the countries which have a strict administrative structure, administrative units are given gradually more autonomy so as to enable them to solve the local problems without intervention of the centralized administration. Autonomy means local freedom to the local people within the limits of constitution and laws, but it does not mean an absolute independence. In the countries which incorporate different elements at the same time, autonomy does not seem to meet the needs of local people. Besides, federalism is experienced as a result of evaluating of the autonomy in a larger area. Federalism as a political issue which means combining several states with their consents, and only single government in front of the other states providing that as an independence state by special laws. Therefore, federalism comes up as a term which exceeds the limits of the autonomy. Federalism is an administration principle which unites different elements without giving way to disintegration. However, in Turkey, there is a prejudice against federalism. In this study, it is discussed that what local autonomy and federalism mean, whether federalism has a suspicious meaning or not, and if it is possible to have a new administration structure as a result of transitioning from local autonomy to federalism.
Abstract (Original Language): 
Yönetimin temel unsuru insandır. Bu sebepten dolayı bütün yönetimlerin insanın refahını ve huzurunu sağlayabilecek bir örgüt yapısına sahip olması gerekmektedir. Merkezi yönetimin ağırlıkta olduğu ülkelerde halkın kendi yerel sorunlarına kendilerinin çözüm bulabilmesi için yerel yönetim birimleri özerk bir yapıya kavuşturulmaktadır. Özerklik yerel halka anayasa ve kanunların belirlemiş olduğu sınırlar içerisinde kısmi bir özgürlük tanırken, tam olarak bağımsızlık anlamına da gelmemektedir. Özerklik, farklı unsurları aynı anda bünyesinde barındıran ülkelerde ihtiyaçları gerçek anlamda karşılayamamaktadır. Bununla birlikte özerkliğin daha geniş bir alanda değerlendirilmesi sonucunda federalizm ile karşılaşılmaktadır. Federalizm birçok devletin kendi istekleri sonucunda bir araya gelerek özel kanunlara ve kendi iç işlerinde özerkliğe sahip olmak koşuluyla tek bir devlet durumunda birleşmelerini ve dışarıya karşı tek bir siyasi güç olarak görülmelerini ifade etmektedir. Dolayısıyla federalizm özerkliğin sınırlarını aşan bir kavram olarak ortaya çıkmaktadır. Federalizm farklı unsurları ayrışmaya fırsat vermeden birleştiren bir yönetim ilkesidir. Ancak ülkemizde federalizme karşı bir önyargı bulunmaktadır. Bu çalışmada yerel özerkliğin ve federalizmin ne anlama geldiği, ortaya konulan değerler ile federalizmin kuşkulu bir anlam taşıyıp taşımadığı ve yerel özerklikten federalizme geçişin olabilirliği tartışılmaktadır.

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

Acartürk, E. ve Özgür, H. (2004), Yerel Özerklik Ve Demokrasi İlişkisi, Yerel Yönetimler Desantralizasyon ve Azerbaycan Belediyeleri, Azerbaycan Belediyelerinin Dünü, Bugünü, Yarını Uluslararası Sempozyum Bildirileri Bakü, 12 Aralık 2002 ve Desantralizasyon Ve Azerbaycan Belediyeleri Uluslararası Konferans Materyalleri Bakü, 9-10 Nisan 2003, Belediyecilik Araştırmaları Merkezi Yayını, Bakü, 111-138.
Arısoy, A. (2010), Avrupa’da Federalizm Geleneği ve Avrupa Bütünleşmesinde Federalist Akımlar, Ege Akademik Bakış Dergisi, 10(4), 1195-1206.
Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, http://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/KANUNLAR_KARARLAR/kanuntbmmc074/kanunt... (Erişim Tarihi: 14 Aralık 2013).
Avrupa Antlaşmaları Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı, http://www.avrupakonseyi.org.tr/antlasma/aas_122.htm (Erişim Tarihi: 17 Aralık 2013).
Aykaç, B. (1999), Türkiye'de Kamu Yönetiminin Küçültülmesi, Yerel Yönetimler ve Yerel Demokrasinin Amaçları, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1(1), 1-12.
Coşkun, C. (1996), Türkiye’de İdari Vesayet Denetimi ve Yerel Yönetimlerin Özerkliği, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, 5(3), 35-47.
Çağdaş, T. (2011), Türkiye’de Yerel Yönetimlerde İdari Özerklik, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 30(1), 391-416.
Çelik, A. (2013), Yerel Özerklik Açısından 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun Genel Bir Değerlendirilmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(1), 17-28.
Çevikbaş, R. (2008), Türkiye’de Yerel Yönetimlerde Yerel Özerklik Ve İdari Vesayet, Yerel Siyaset Dergisi, 3(32), 74-86.
Çankırı Karatekin Üniversitesi Çankırı Karatekin University
İktisadi ve İdari Bilimler Journal of The Faculty of Economics
Fakültesi Dergisi and Administrative Sciences
58
Çoker, Z. (1996), Yerel Yönetimler ve Anayasa, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, 5(6), 19-27.
Elazar, D. J. (1995), Federalism: An Overview (Federalism Theory & Application), 1.Baskı, South Africa: Human Sciences Research Council (HSRC) Publishers, Pretoria.
Eryılmaz, B. (2012), Kamu Yönetimi Düşünceler-Yapılar-Fonksiyonlar-Politikalar, Genişletilmiş ve Gözden Geçirilmiş 5. Baskı, Kocaeli: Umuttepe Yayınları.
Field, M. A. (1993), The Structures Of Federalism, American University International Law Review (Am. U.J. Int'l L. & POL'Y), 8(2-3), 445-453.
Freille, S., Haque, M. E., ve Kneller, R. A. (2008), Federalism, Decentralisation and Corruption, http://ssrn.com/abstract=951110; http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.951110 (Erişim Tarihi: 20 Aralık 2013).
Friedrich, C.J. (1999), Sınırlı Devlet, 1.Baskı, (M.Turhan, Çev.), Ankara: Gündoğan Yayınları.
Gamper, A. (2005), A “Global Theory of Federalism”: The Nature and Challenges of a Federal State, German Law Journal, 6(10), 1297-1318.
Gardner, J.A. (2013), The Myth of State Autonomy: Federalism, Political Parties, and the National Colonization of State Politics, Journal of Law and Politics, 29(1); SUNY Buffalo Legal Studies Research Paper No. 2013-21. http://ssrn.com/abstract=2191150; http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2191150 (Erişim Tarihi: 14 Aralık 2013).
Görmez, K. (2000), Demokratikleşme Açısından Merkezi Yönetim-Yerel Yönetim İlişkileri, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(1), 81-88.
Gözler, K. (2012), Devletin Genel Teorisi Bir Genel Kamu Hukuku Ders Kitabı, 4. Baskı, Bursa: Ekin Basım Yayın ve Dağıtım.
İnaç, H. ve Ünal, F. (2007), Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı Ve Türkiye’de Belediyeler, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17, 1-24.
Keating, M. (2007), Federalism And The Balance Of Power in European States, SIGMA (Support for Improvement in Governance and Management), OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), France.
K.A.Demir Güz/Fall 2014
Cilt 4, Sayı 2, ss.35-60 Volume 4, Issue 2, pp.35-60
59
Keleş, R. (1992), Belediyeciliğimizde Son Gelişmeler ve Yerel Özerklik, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, 1(2), 9-14.
Keleş, R. (1995), Yerel Yönetimler Özerklik Şartı Karşısında Avrupa ve Türkiye, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, 4(6), 3-19.
Keleş, R. (2012), Yerinden Yönetim ve Siyaset, Genişletilmiş 8. Basım, İstanbul: Cem Yayınevi.
Linz, J. J. (1997), Democracy, Multinationalism and Federalism, Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones, http://www.march.es/ceacs/publicaciones/working/archivos/1997_103.pdf (Erişim Tarihi: 18 Aralık 2013).
Muratoğlu, T. (2011), Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı Ve Türk Hukuku, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 69(1-2), 737-776.
Nalbant, A. (2012), Üniter Devlet Bölgeselleşmeden Küreselleşmeye, 2. Baskı, İstanbul: On İki Levha Yayınları.
Ökmen, M. ve Parlak, B. (2008), Kuramdan Uygulamaya Yerel Yönetimler İlkeler Yaklaşımlar ve Mevzuat, 1. Baskı, İstanbul: Alfa Aktüel Yayınları.
Özdemir, Y. ve Aktaş, E. (2013), Federalizmi Anlamak, Turkish Studies (International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic), 8(8), 1989-1999.
Öztürk, N. K. (1992), Federalizm ve Türkiye, Amme İdaresi Dergisi, 25(4), 65-76.
Papagianni, K. (2006), Accommodating Diversity: Federalism, Autonomy and other Options, The Oslo Forum Papers, pp. 49-58, http://www.osloforum.org/sites/default/files/AccomodatingDiversityFedera... ; http://www.osloforum.org/retreats/oslo-forum-06-annual-mediators-retreat (Erişim Tarihi: 18 Aralık 2013).
Rodriguez, A. M. G. (2007), Rethinking Federalism In the Light of Social Justice, Caucus of Development NGO Networks, http://code-ngo.org/home/images/stories/pdf/Constitutional_Reform_and_Fe... (Erişim Tarihi: 20 Aralık 2013).
Sezgin, M. (2008), Türkiye’de Belediyeleşme Süreci (1854-1997), 1. Baskı, Konya: Tablet Yayınları.
Çankırı Karatekin Üniversitesi Çankırı Karatekin University
İktisadi ve İdari Bilimler Journal of The Faculty of Economics
Fakültesi Dergisi and Administrative Sciences
60
Sunstein, C. R. (1993), Federalism In South Africa? Notes From The American Experience, American University International Law Review (Am. U.J. Int'l L. & POL'Y), 8(2-3), 421-444.
Şengül, R. (2011), Yerel Yönetimler, Genişletilmiş ve Gözden Geçirilmiş 2. Baskı, Kocaeli: Umuttepe Yayınları.
Tarr, G. A. (2001), Federalism, Subnational Constitutionalism, and The Protection of Minority Rights in the United States, Federal Arrangements, Subnational Constitutions, and the Protection of the Rights of Minorities in Europe Conference, Seiseralm-Alpe di Suisi, July 27-28, 2001, Italy. http://camlaw.rutgers.edu/statecon/publications/aver2.pdf (Erişim Tarihi: 15 Aralık 2013).
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, http://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf (Erişim Tarihi: 17 Aralık 2013).
Ulusoy, A. ve Akdemir, T. (2009), Yerel Yönetimler Ve Mali Özerklik: Türkiye ve OECD Ülkelerinin Karşılaştırmalı Analizi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(21), 259-287.
Uygun, O. (1996), Federal Devlet Temel İlkeler Kurumlar ve Uygulama, 2. Baskı, Ankara: İtalik Yayınları.
Yetiş, M. (2006), Tocqueville ve Merkeziyetçilik Sorunu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 61(3), 279-308.
Yıldız, A. (2010), Ulus Devletin Bunalımı Federalizm ve Kürt Meselesi, İstanbul: Etkileşim Yayınları.
Yıldız, M. (2011), İspanya Yönetim Sistemi’ndeki Tekçilik Ve Federalizm Tartışmalarının Değerlendirilmesi, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 29(2), 175-191.
Yıldız, M. (1996), Yerel Yönetimler ve Demokrasi, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, 5(4), 3-15.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com