Buradasınız

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Taşlıçiftlik Yerleşkesindeki Öğrencilerin Kredi Kartı Kullanımı Üzerine Bir Araştırma

Investigation on Credit Card Use of Students Located in Tasliciftlik Campus of Gaziosmanpasa University

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In this study, some of socio-economic structures, credit card usage status and factors prevail credit card usage of students located in Tasliciftlik Campus of Gaziosmanpasa University were revealed. The data were obtained by the questionnaires conducted with 267 students in January, 2012. The research findings showed that 47.57% of the students use the credit card. Majority of the students (78.74%) used credit card have a single credit card and 37.00% of the student have more than one credit card. The factors prevailed in the credit card use were evaluated with chi-square analyses and the opinions on credit card use were interpreted by factor analyses. The chi-square analyses revealed that training of students, settlement location of families, family income, money received by the students and residence places of students were the dominant factors on credit card use of the students. Factor analyses started with 30 variables and 25 variables were clustered under three factors (advantage, image and disadvantage).
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmada, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Taşlıçiftlik Yerleşkesindeki öğrencilerin bazı sosyo-ekonomik yapıları, kredi kartı kullanım durumları ve kredi kartı kullanımını etkilediği düşünülen faktörlerin ortaya konulması amaçlanmıştır. Araştırmada kullanılan veriler Ocak- 2012 yılında 267 adet öğrenci ile yapılan anketlerden elde edilmiştir. Araştırma bulgularına göre; öğrencilerin %47.57’si kredi kartı kullanmaktadır. Kredi kartı kullanan öğrencilerin %78.74’ünün bireysel kredi kartı sahibi ve %37.00’sinin 1’den fazla kredi kartına sahip olduğu belirlenmiştir. Araştırmada öğrencilerin kredi kartı kullanımında etkili olan faktörler Khi-kare analizi ve kredi kartı kullanımı konusundaki düşünceler ise faktör analizi ile değerlendirilmiştir. Yapılan Khi-kare analizinde öğrencilerin eğitimi, ailelerinin yaşadıkları yerleşim birimleri, ailelerin gelirleri, öğrencinin eline geçen para ve öğrencilerin ikametgâh yerlerinin kredi kartı kullanımında etkili olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca faktör analizi 30 değişkenle başlanıp 25 değişkenin 3 faktörde (avantaj, imaj ve dezavantaj) toplanması ile sonuçlanmıştır.

REFERENCES

References: 

Akgül, A., Çevik, O. (2005). İstatistiksel Analiz Teknikleri. Emek Ofset Ltd.
Şti., 2. Baskı, Ankara.
Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S., Yıldırım, E. (2010). Sosyal
Bilimlerde Araştırma Yöntemleri- SPSS Uygulamalı. Sakarya Kitabevi,
6. Baskı, Sakarya, s. 360.
Aydın, N. (1991). Kredi Kartları ve Kredi Kartlarının Faiz Masraflarının
Hesaplanması. Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dergisi, 9(1-2): 148.
Baş, T. (2008). Anket. Araştırma Yöntemleri Dizisi: 2. Seçkin Yayıncılık, 5.
Baskı, Ankara, s. 255.
Çelik, T., Kazancı, Z., Aydoğdu, Ö., Keleş, Ö.G. (2010). Gaziosmanpaşa
Üniversitesi Erbaa Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinin Kredi Kartı
Tercihlerinin Araştırılması. MYO-ÖS Ulusal Meslek Yüksek Okulları
Öğrenci Sempozyumu, 21-22 Ekim, Düzce.
Evans, D.S. (2004). The Growthand Diffusion of Credits Card in Society.
Payment Card Economics Review, 2: 59‐76.
Girginer, N., Çelik, A.E., Uçkun, N. (2008). Eskişehir Osman Gazi
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerinin Kredi
Kartı Kullanımlarına Yönelik Bir Araştırma. Anadolu Üniversitesi
Sosyal Bilimler Dergisi, 8(1): 193-208.
B. GÖZENER, M. SAYILI/ Çankırı Karatekin Üniversitesi SBE Dergisi 4(1): 181‐198
Girginer, N., Erken Çelik, A., Uçkun, N. (2011). Kredi Kartı Tutum Ölçeği
Üzerine Bir Yapısal Eşitlik Modeli Uygulaması. Eskişehir Osmangazi
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(1): 17-30.
Gujarati, D.N. (1995). Basic Econometrics. 3rd Edition, McGraw - Hill, Inc.,
New York, p. 838.
Gül, A. (1995). Sulamanın GAP Alanında Tarım Sektöründe Üretim Yapısı,
Girdi Kullanımı, Verimlilik ve İşletme Gelirleri Üzerine Etkileri.
Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi
Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Adana.
Hair, J.F., Anderson, R.E., Tatham, R.L., Black, W.C. (1998). Multivariate
Data Analysis. 5th ed., Prentice Hall Inc., International Edition.
Hayhoe, C.R. (2002). Comparision of Affective Credit Attitude Scores and
Credit Use of College Students at Two Points in Time. Journal of
Familyand Consumer Science: From Research to Practice, 94(1): 71-77.
Hayhoe, C.R., Leach, L., Allen M.W., Edwards, R. (2005). Credit Cards
Held by College Students. Financial Counseling and Planning, 16(1): 1-
10.
Joo, S., Grable, J.E., Bagwell, D.C. (2003). Credit Card Attitudes and
Behaviors of College Students. College Students Journal, 37(3): 8-15.
Karamustafa, K., Biçkes, D.M. (2003). Kredi Kartı Sahip ve Kullanıcılarının
Kredi Kartı Kullanımlarını Değerlendirmeye Yönelik Bir Araştırma:
Nevşehir Örneği. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Dergisi, 15(2): 91-113.
Keskin, H.D., Koparan, E. (2010). Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı
Sahipliğini Belirleyen Faktörler. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5(1): 111-129.
Kurtuluş, K. (1998). Pazarlama Araştırmaları. Avcıol Basım Yayın,
Genişletilmiş Altıncı Baskı, İstanbul, s. 852.
Mae, N. (2002). Credit Card Usege Continues Among College Students.
Retrieved April 16, http://www.nelliemae.com/library/cc_use.html
Mirer, T.W. (1995). Economic Statistics and Econometrics. 3rd Edition,
Prentice Hall Inc., New Jersey, p. 451.
Nakip, M. (2006). Pazarlama Araştırma Teknikleri ve (SPSS Destekli)
Uygulamaları. Seçkin Yayınevi, Ankara.
Ness, M. (2002). Multivariate Techniques in Market Research. Course of
Agro-Food Marketing, 2001-2002, Zaragoza, Spain.
B. GÖZENER, M. SAYILI/ Çankırı Karatekin Üniversitesi SBE Dergisi 4(1): 181‐198
Norvilitis J.M., Mervin, M.M., Obserg, T.M., Roehling, P.V., Young, P.,
Kamas, M.M. (2006). Personality Factors, Money Attitudes, Financial
Knowledge and Credit-Card Debt in College Students. Journal of
Applied Social Psychology, 36(6): 1395-1413.
Pinto, M.B., Parente D.H., Mansfield, P.M. (2005). Information Learned
from Socialization Agents: Its Relationship to Credit Card Use. Family
and Consumer Sciences Research Journal, 33: 357-367.
Stanford, W.E. (1999). Dealing with Student Credit Card Debt. About
Campus, 4(1): 12-17.
Yılmaz, V., Aktaş, C., Arslan, M.S.T. (2009). Müşterilerin Kredi Kartına
Olan Tutumlarının Çoklu Regresyon ve Faktör Analizi İle İncelenmesi.
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(22): 127-
139.
Yurdakul, O. (1973). Tarım İşletmelerinin Analizinde Yeni Bir Metod
“Faktoriyel Analiz”. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi,
4(11-12).
Yurdakul, O. (1974). Adana İli Koyun Besiciliği Ekonomisi. Çukurova
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi,
Adana.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com