Buradasınız

Öğretmen Adaylarının KPSS ve Alan Sınavına İlişkin Görüşleri

Prospective Teachers’ Opinions about CSSE and Field Examination

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
The aim of this study is to reveal the opinions of prospective teachers on Civil Servant Selection Examination (CSSE) and field examination that is planned to be performed in Turkey. The study conducted through case study method was carried out with a total of 110 prospective teachers who are studying in different programs at the faculty of education in a state university. Data were gathered via a form, which is composed of open-ended questions. The data were analysed using descriptive analysis and content analysis techniques. As a result of the analysis, it was determined that a great majority of prospective teachers (%75) preferred field examination instead of CSSE and some other factors should be considered in the selection of teacher.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının Türkiye’de var olan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ve yapılması planlanan alan sınavı hakkındaki görüşlerini ortaya koymaktır. Araştırma, bir devlet üniversitesindeki Eğitim Fakültesinin farklı programlarında okuyan toplam 110 öğretmen adayıyla yürütülmüştür. Özel durum yönteminin kullanıldığı bu araştırmada, veri toplama aracı olarak açık uçlu sorulardan oluşan bir form kullanılmıştır. Elde edilen veriler, betimsel analiz ve içerik analizi teknikleri kullanılarak analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda, öğretmen adaylarının büyük bir çoğunluğunun (%75) KPSS yerine alan sınavını tercih ettiği ve öğretmen seçiminde başka faktörlerin de göz önünde bulundurulması gerektiği tespit edilmiştir.
223
236

REFERENCES

References: 

Arslan, S., Özpınar, İ. (2008). Öğretmen nitelikleri: İlköğretim
programlarının beklentileri ve eğitim fakültelerinin kazandırdıkları.
Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi
Dergisi, 2(1): 38-63.
Baki, A. (1997). Çağdaş gelişmeler ışığında matematik öğretmenliği eğitimi
programları. Eğitim ve Bilim, 21(103): 46-54.
Ball, D.L. (1988). Knowledge and reasoning in mathematical pedagogy:
Examining what prospective teachers bring to teacher education.
Doctoral dissertation, Michigan StateUniversity, East Lansing.
Ball, D.L. (1990). The mathematical understanding sthat prospective
teachers bring to teacher education. Elementary School Journal, 90:
449–466.
Barber, M., Mourshed, M. (2007). How theworld’sbest-performing school
systems comeout on top. London: Mc Kinseyand Company.
E. ERDEM, Y. SOYLU / Çankırı Karatekin Üniversitesi SBE Dergisi 4(1): 223‐236
Cankoy, O. (2010). Mathematics teachers’ topic-specific pedagogical
content knowledge in thecon text of teaching a0, 0! and a ÷ 0.
Educational Sciences: Theory&Practice, 10(2): 749-769.
Çelikten, M., Şanal, M., Yeni, Y. (2005). Öğretmenlik mesleği ve özellikleri.
Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(2): 207-237.
Davis, B., Simmt, E. (2006). Mathematics-for-teaching: An ongoingin
vestigation of the mathematics that teachers (needto) know. Educational
Studies in Mathematics, 61: 293–319.
Demirel, Ö. (1999). Planlamadan değerlendirmeye öğretme sanatı. Ankara:
PegemA Yayıncılık.
Dilekmen, M., Ercoşkun, M.H., Nalçacı, A. (2008). Öğretmen adaylarının
akademik ve KPSS başarılarının çeşitli değişkenler açısından
incelenmesi. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 11: 304-315.
Eraslan, L. (2004). Öğretmenlik mesleğine girişte Kamu Personeli Seçme
Sınavı (KPSS) yönteminin değerlendirilmesi. Uluslararası İnsan
Bilimleri Dergisi, 1(1): 1-31.
Erginer, E. (1995). Alan bilgisi öğretimine dayalı ilköğretime sınıf
öğretmeni yetiştirme modeli. Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlköğretim
ve Sorunları Sempozyumu, Bolu.
Hill, H.C., Rowan, B., Ball, D.L. (2005). Effects of teachers’ mathematical
know ledge for teaching on student achievement. American Educational
Research Journal, 42(2):371–406.
Hollins, E.R. (2011). Teacher preparation for quality teaching. Journal of
Teacher Education, 62(4): 395-407.
Küçük, A., Demir, B., Baran, T. (2010). İlköğretim dördüncü ve beşinci sınıf
öğretmenlerinin matematik öğretimi alanındaki yeterlilik düzeylerinin
çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği
Eğitimi Sempozyumu, 20-22 Mayıs 2010, Elazığ.
MEB (2009). İlköğretim matematik dersi 6-8. sınıflar öğretim programı.
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı,
Ankara.
MEB (2011). Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü. Öğretmen
Yeterlikleri “Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri” ve “Özel Alan
Yeterlikleri”. http://otmg.meb.gov.tr/
E. ERDEM, Y. SOYLU / Çankırı Karatekin Üniversitesi SBE Dergisi 4(1): 223‐236
Nartgün, Ş.S. (2008). Aday öğretmenlerin gözüyle milli eğitim bakanlığına
bağlı eğitim kurumlarına öğretmen atama esasları. Abant İzzet Baysal
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2): 47-58.
Paliç, G., Keleş, E. (2011). Sınıf yönetimine ilişkin öğretmen görüşleri.
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 17(2): 199-220.
Peker, M. (2009). Genişletilmiş mikro öğretim yaşantıları hakkında
matematik öğretmeni adaylarının görüşleri. Türk Eğitim Bilimleri
Dergisi, 7(2): 353-376.
Sezgin, F., Duran, E. (2011). Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın (KPSS)
öğretmen adaylarının akademik ve sosyal yaşantılarına yansımaları.
Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 15(3): 9-22.
Shulman, L.S. (1986). Thosewhounderstand: Knowledge growth in teaching.
Educational Researcher, 15(2): 4–14.
Shulman, L.S. (1987). Knowledge andteaching: Foundation of thenew
reform. Harvard Educational Review, 57(1): 1-22.
Smith, M. (2000). Redefining success in mathematics teaching and
learning.Mathematics Teaching in the Middle School, 5(6): 378-389.
Şişman, M. (2007). Eğitim bilimine giriş. Ankara: PegemA Yayıncılık.
Tchoshanov, M.A. (2011). Relation ship between teacher know ledge of
concepts and connections, teaching practice, and student achievement in
middle grades mathematics. Educational Studies in Mathematics, 76:
141-164.
Ubuz, B. (2002). Üniversite eğitimi ve öğretmenlik: Matematik
öğretmenlerinin ve adayların görüşleri. V. Ulusal Fen Bilimleri ve
Matematik Eğitimi Kongresi, Ankara.
Yıldırım, A., Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma
yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.
Yin, R.K. (1994). Case study research design and methods. SAGE
Publications.
Wilson, S.M., Shulman, L.S., Richert, A. (1987). 150 different ways of
knowing: Representations of knowledge in teaching. In J. Calderhead
(Ed.), Exploring teachers’ thinking (pp. 104–124). Sussex, England:
Holt, Rinehart & Winston.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com