Buradasınız

Tarım İşletmelerinin Pazarlama Kabiliyetlerini Geliştirmek için Verilen Hibelerden Yararlanma Durumu

Benefiting Situation of Agricultural Organisations from the Grant Supports to Improve their Marketing Capabilities

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In Turkey, agricultural organizations are provided with grant supports by governmental institutions. These grants are used in their projects implemented for the marketing capabilities of agricultural organizations. These are non-repayable supports and they contribute significantly to the investments. Thus, they are seen as important opportunities by the actors in agricultural marketing channels. The grants are provided by three institutions: The Ministry of Food, Agriculture and Livestock, Agriculture and Rural Development Support Agency and the Regional Development Agencies. In the study, the grant opportunities (such as processing, packaging and storage) provided by the mentioned institutions to improve the marketing capabilities of agricultural organizations have been revealed.
Abstract (Original Language): 
Türkiye’de tarım işletmelerinin pazarlama kabiliyetlerini geliştirmek için çalışma konularıyla ilgili uygulayacakları projelerde kamu kurumları tarafından hibe şeklinde finansman desteği verilmektedir. Bu desteklerin geri ödemesiz olarak veriliyor olması ve yapılacak yatırımlara ciddi miktarlarda katkı sağlaması nedeniyle tarımsal pazarlama kanallarındaki aktörler tarafından önemli bir fırsat olarak görülmektedirler. Bu hibeler Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ve Kalkınma Ajansları olmak üzere üç kurum tarafından verilmektedir. Çalışmada tarımsal pazarlama ve yukarıda ismi geçen kurumların işleme, paketleme ve depolama gibi tarım işletmelerinin pazarlama kabiliyetlerini geliştirmek için verdikleri hibe olanakları ortaya konulmuştur.
132
109

REFERENCES

References: 

Albayrak, M., Taşdan, K., Güneş, E., Saner, G., Atış, E., Çukur, F.,
Pezikoğlu, F. (2010). Küresel Rekabet Açısından Türkiye’de Tarım ve
Gıda Ürünleri Pazarlama Sistemlerine Bakış: Mevcut Yapı, Sorunlar,
Fırsatlar, Hedefler, Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresi, 11-15
Ocak 2010, Bildiriler Kitabı-2, s: 1305-1320, Ankara.
Aydemir, S.R. (2006). Yaş Meyve ve Sebzenin Pazarlanmasında Belediye
Toptancı Halleri, Semt Pazarları ve Üretici Örgütleri, Mevzuat Dergisi,
İstanbul. http://www.mevzuatdergisi.com/, 01 Nisan 2013.
Bilici, İ. (2010).Türkiye’de Kırsal Kalkınmanın Gelişimi ve IPARD Süreci.
Gaziosmanpaşa Üniversitesi FBE Yüksek Lisans Tezi, Tokat.
URL, 1. Pazarların Yeniden Yönetimi Programı Bülteni, Antalya,
http://www.regoverningmarkets.org/en/filemanager/active?fid=590,
(27.03.2013).
URL, 2. Tarım Net İnternet sitesi, Tarımsal Pazarlamanın kapsamı,
http://www.volkanderinbay.com/tarimnet/gidapaz.asp?konuno=2,
(25.03.2013).
URL, 3. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı
Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi
Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2012/64), 4.9.2012, Sayı: 28401, Ankara.
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazet
M. CAN, M. SAYILI, M. YILMAZÇOBAN, İ. BİLİCİ / Çankırı Karatekin Üniversitesi SBE Dergisi 5(1): 109‐132
131
e.gov.tr/eskiler/2012/09/20120904.htm&main=http://www.resmigazete.
gov.tr/eskiler/2012/09/20120904.htm, 15.03.2013
URL, 4. 2003-2013 Bir Değişim ve Dönüşüm Öyküsü… Türkiye Tarımı,
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Ankara.
URL, 5. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Internet Sitesi.
http://www.tarim.gov.tr/Documents/SagMenuVeriler/TRGM.pdf,
Ankara, (01.03.2013).
URL, 6. Avrupa Birliği Bakanlığı Resmi İnternet Sitesi, Türkiye-AB Mali
İşbirliği, http://www.abgs.gov.tr/index.php?p=5, (01.04.2013)
URL, 7. Katılım öncesi yardım aracı (IPA) oluşturan 1085/2006 sayılı
Konsey Tüzüğünün Uygulanmasına İlişkin 12.06.2007 tarih ve
718/2007 sayılı Komisyon Tüzüğü (EC), http://www.bumko.gov.tr/TR,
1174/katilim-oncesi-yardim-araci-ipa.html
URL, 8 (2008). Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma (IPARD)
Programı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Ankara.
URL, 9 (2008). Katılım Öncesi Yardım Aracı, Kırsal Kalkınma Programı
Hazırlıkları ve Yönetim Otoritesi, Türktarım Dergisi, Sayı:183, Ankara.
URL, 10. Ulusal Kırmızı Et Konseyi İnternet Sitesi, “Tarım ve Kırsal
Kalkınmayı Destekleme Kurumu”, www.ukon.org.tr/.../tarimvekirsal
kalkinmayidesteklemekurumu.ppt, 01.04.2013
URL, 11. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Resmi İnternet
Sitesi, IPARD Başvuru Çağrı Rehberleri, http://www.tkdk.gov.tr/
BasvuruCagriRehberi.aspx, 01.04.2013
URL, 12. BÜMKO Resmi İnternet Sitesi, Katılım Öncesi Yardım Aracı,
http://www.bumko.gov.tr/TR,1174/katilim-oncesi-yardim-araciipa.
html, 28.03.2013
URL, 13. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Resmi İnternet
Sitesi, İmzalanan Sözleşmeler, http://www.tkdk.gov.tr/Imzalanan
Sozlesmeler.aspx, 28.03.2013
URL, 14. Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi İnternet Sitesi, Kalkınma
Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun,
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5449.pdf,18.03.2013.
URL, 15. Kalkınma Bakanlığı İnternet Sitesi, 5449 Sayılı Kalkınma
Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun
Genel Gerekçesi, http://www.kudaka.org.tr/ContentDownload/5449_
Sayili_Kalkinma_Ajanslarinin_Kurulusu_Koordinasyonu_Ve_Gorevler
i_Hakkinda_Kanun_Gerekcesi.pdf, 21.03.2013.
M. CAN, M. SAYILI, M. YILMAZÇOBAN, İ. BİLİCİ / Çankırı Karatekin Üniversitesi SBE Dergisi 5(1): 109‐132
132
URL, 16. İzmir Kalkınma Ajansı İnternet Sitesi, 2006/10550 Sayılı Bazı
Düzey 2 Bölgelerinde Kalkınma Ajansları Kurulmasına Dair Karar,
http://www.izka.org.tr/kurumsal/mevzuat/kurumsal/mevzuat/kararname
ler/karar-no200610550-bazi-duzey-2-bolgelerinde-kalkinma-ajanslarikurulmasina-
dair-karar/, 21.03.2013.
URL, 17. İzmir Kalkınma Ajansı İnternet Sitesi, 2008/14306 Sayılı Bazı
Düzey 2 Bölgelerinde Kalkınma Ajansları Kurulması Hakkında Karar,
http://www.izka.org.tr/kurumsal/mevzuat/kararnameler/bazi-duzey-2-
bolgelerinde-kalkinma-ajanslari-kurulmasi-hakkinda-karar/21.03.2013.
URL, 18. İzmir Kalkınma Ajansı İnternet Sitesi, 2009/15236 Sayılı Bazı
Düzey 2 Bölgelerinde Kalkınma Ajansları Kurulması Hakkında Karar,
http://www.izka.org.tr/kurumsal/mevzuat/kararnameler/200915236-
sayili-bazi-duzey-2-bolgelerinde-kalkinma-ajanslari-kurulmasihakkinda-
karar/ , 21.03.2013.
URL, 19. İzmir Kalkınma Ajansı İnternet Sitesi, 2009/15433 Sayılı Bazı
Düzey 2 Bölgelerinde Kalkınma Ajansları Kurulmasına Dair Bakanlar
Kurulu Kararlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar,
http://www.izka.org.tr/kurumsal/mevzuat/kararnameler/bazi-duzey-2-
bolgelerinde-kalkinma-ajanslari-kurulmasina-dair-bakanlar-kurulukararlarinda-
degisiklik-yapilmasi-hakkinda-karar/ , 21.03.2013.
URL, 20. 2008. Resmi Gazete İnternet Sitesi, Kalkınma Ajansları Proje ve
Faaliyet Destekleme Yönetmeliği. http://www.resmigazete.gov.tr
/eskiler/2008/11/20081108-3.htm,
URL, 21. Kalkınma Bakanlığı İnternet sitesi, www.kalkinma.gov.tr,
09.03.2013.
Yılmaz, T. (2008). Ülkemizde Tarımsal Pazarlama, Ankara, http://
www.tzymb.org.tr/koseyazilari.asp?yazar=6&yazi=48, 01.04.2013.
Yulafçı, A., Cinemre, H.A. (2007). Çarşamba Ovasında Yaş Meyve ve
Sebze Pazarlama Sorunları ve Çözüm Önerileri. Ondokuz Mayıs
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 22(3): 260-268.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com