Buradasınız

Oryantasyon Eğitim Programı Etkinliğinin Değerlendirilmesi: Bir Araştırma

Evaluation of Orientation Training Programme: A Research

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The concept of orientation which is a French word means harmonization, to make it compatible. Orientation training applied to the employees at the beginning of recruitment process in order to adapt quickly to the organization and their work. In this research, effectiveness of the orientation training was evaluated. In this context, the purpose of the research is composed of evaluation of orientation training of employees who participated orientation training, and compare the information transferred to them after the start of work. The research data was obtained using the questionnaire technique. Questionnaires were applied to 242 persons and evaluated in this research. 68.5% (166 people) of the participants' consider that orientation training is not only the first entry work, needs to be done after the start of each new application. Another remarkable result is that the necessity of trips in-house to support the orientation training (54.5% and 132 people) is understood. Participants’ evaluation on the orientation training supports the literature. However, assessments made by the participants in the direction of orientation training to be more practical is another important factor that should be taken into account.
Abstract (Original Language): 
Fransızca bir kavram olan “oryantasyon”un kelime anlamı “uyumlaştırma, uyumlu hale getirme”dir. Oryantasyon eğitimi, çalışanların işe ilk girişlerinde, örgüte ve yapacakları işlere çabuk uyum sağlamaları amacıyla yapılmaktadır. Bu araştırmada, oryantasyon eğitiminin etkinliği değerlendirilmiştir. Bu kapsamda araştırmanın amacını; oryantasyon eğitimi alan çalışanların oryantasyon eğitimini değerlendirmeleri ve oryantasyon eğitiminde kendilerine aktarılan bilgilerle çalışmaya başladıktan sonra edindikleri bilgileri karşılaştırmaları oluşturmaktadır. Araştırma verileri anket tekniği kullanılarak elde edilmiştir. Araştırmada toplam 242 anket değerlendirilmeye alınmıştır. Katılımcıların %68,5’i (166 kişi) oryantasyon eğitiminin sadece işe ilk girişte değil, çalışmaya başladıktan sonra da her yeni uygulamada yapılması gerektiğini düşünmektedir. Dikkat çeken diğer bir sonuç ise, oryantasyon eğitimlerinin kurumiçi gezilerle desteklenmesi gerekliliği (%54,5 ve 132 kişi) olarak anlaşılmaktadır. Katılımcıların oryantasyon eğitimi ile ilgili değerlendirmeleri literatürü desteklemektedir. Ancak katılımcılar tarafından oryantasyon eğitiminin daha çok uygulamaya dönük olarak yapılması yönünde değerlendirmede bulunulması da dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli unsurdur.
335
355

REFERENCES

References: 

Aşkun, Olcay Bige (2004), İşletmelerde Toplumsallaşma Kavramının
Örgütte İşgöreni İşe Alıştırma Eğitimi Alanındaki Konumu ve İşlevi,
Öneri, Cilt: 6, Sayı: 21.
Balbay, Zeynep (2006), Oryantasyon Eğitiminin Çalışanların Turnover’ına
Etkisi ve Bir Uygulama, Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.
Batılı, Burçin (2010), Oryantasyon Eğitimi ile İşten Ayrılma Niyeti
Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Mevcut Durum Analizi ve
Finans Sektöründe Bir Araştırma, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı.
Bingöl, Dursun (2010), İnsan Kaynakları Yönetimi, 7. Baskı, İstanbul: Beta
Yayınları.
Boylu, Yasin (2007), Turizm Eğitimi Almış Yeni Mezunların Oryantasyon
Programlarına Yönelik Tutumlarındaki Değişimler, Elektronik Sosyal
Bilimler Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 22.
Cascio, Wayne F. (1992), Managing Human Resources, 3. Baskı, New York:
Mc-Graw-Hill.
De Cenzo, David A. ve Stephen P. Robbins (1996), Human Resource
Management, 5. Baskı, New York: John Wileyand Sons.
R. TİYEK/ Çankırı Karatekin Üniversitesi SBE Dergisi 5(1): 333‐353
352
Demirtaş, Zülfü (2010), Öğretmeni Hizmet İçinde Yetiştirmenin Bir Aracı
Olarak Denetim, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 31.
Dessler, Gary (1994), Human Resource Management, 6. Baskı, New Jersey:
Prentice Hall.
Dessler, Gary ve Jean Phillips (2008), Managing Now, Boston: Houghton
Mifflin Company.
Fındıkçı, İlhami (2001), İnsan Kaynakları Yönetimi, 3. Baskı, İstanbul: Alfa
Yayınları.
Günay, Filiz (2010), Oryantasyon Eğitiminin Örgütsel Bağlılığa Olan Etkisi,
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı.
Harvey, Don ve Robert Bruce Bowin (1996), Human Resource
Management, New Jersey: Prentice Hall.
Kocabacak, Ayşe (2006), İnsan Kaynakları Eğitiminde Oryantasyon:
Perakendecilik Sektöründe Bir Uygulama, Selçuk Üniversitesi, Sosyal
Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.
Kurt, İhsan (2000), Yetişkin Eğitimi, Ankara: Nobel Yayınları.
Latif, Hasan ve Gazi Uçkun (2002), Oryantasyon Eğitiminin İçeriği: Binek
Otomotiv Sektörü Örneği, Yönetim, Sayı: 41.
Lloyd L. Byarsve Leslie W. Rue (2000), Human Resources Management,
6.Baskı, Boston: Irwin Mc Graw-Hill.
Noe, Raymond A.; John R. Hollenbeck, Barry Gerhart ve Patrick W. Wright
(2009), Fundamentals of Human Resource Management, 3. Baskı, New
York: Mc Graw-Hill.
Okakın, Neslihan (2008), Çalışma Hayatında İnsan Kaynakları Yönetimi,
İstanbul: Beta Yayınları.
Özçelik, Oya (2010), “Eğitim ve Geliştirme”161-208, Bölüm—Uyargil,
Cavide ve diğ. (2010), İnsan Kaynakları Yönetimi, 5. Baskı, İstanbul:
Beta Yayınları.
Özer, Özlem (2004), İşletmelerde Oryantasyon Eğitimi ve Bir Uygulama,
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve
Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı.
Pfeffer, Jeffrey (1995), Rekabette Üstünlüğün Sırrı: İnsan, (Çev. Sinem
Gül), İstanbul: Sabah Kitapları.
Sabuncuoğlu, Zeyyat (1997), Personel Yönetimi: Politika ve Yönetsel
Teknikler, 8. Baskı, Bursa: Ezgi Kitabevi.
R. TİYEK/ Çankırı Karatekin Üniversitesi SBE Dergisi 5(1): 333‐353
353
Sabuncuoğlu, Zeyyat (2005), İnsan Kaynakları Yönetimi, 2. Baskı, Bursa:
Furkan Ofset.
Sevim, Seher A. ve İlhan Yalçın (2006), Kısa Süreli Bir Oryantasyon
Programı Denemesi: Öğrencilerin Uyum Düzeyleri ve Programa İlişkin
Görüşleri, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, Cilt:
39, Sayı: 2.
Smith, Shawn ve Rebecca Mazin (2004), The HR Answer Book: An
Indispensable Guide for Managersand Human Resources Professionals,
New York: American Management Association.
Topaloğlu, Melih ve Alev Sökmen (2003), İşe Alıştırma (Oryantasyon)
Eğitiminin Etkinliği ve İşgören Performansı İlişkisi (Ankara’da Bir
Uygulama), Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi
Dergisi, Sayı: 2.
Tuna, Muharrem (2007), Personel Devir Oranı Analizi: Ankara’da Yer Alan
Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Uygulama, Anatolia: Turizm
Araştırmaları Dergisi, Cilt: 18, sayı: 1.
Yaylı, Ali ve Kamşat Temiraliyeva (2006), Otel İşletmelerinde İşe Alıştırma
Eğitiminin İşgören Performansına Etkisi Üzerine Kazakistan’da Bir
Uygulama, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 1.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com