Buradasınız

Personel Güçlendirmenin Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışına Etkisi: Akademisyenler Üzerine Bir Araştırma

The Effect of Empowerment on Organizational Commitment and Organizational Citizenship Behaviour: A Study on Academic Personnel

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
In this study, it was aimed to determine the effect of empowerment between organizational commitment and organizational citizenship behaviour. For this purpose, questionnaire was applied people working in Kilis 7 Aralık University. As a result of correlation analyzes, it was determined that has been found a weak positive relationship between meaning, impact, self-determination and organizational commitment and a weak negative relationship between competence and organizational commitment. However, it was determined that has been found a weak positive relationship between meaning, impact, self-determination, competence and organizational citizenship behaviour. According to the results of the regression analysis, organizational commitment and organizational citizenship behaviour are affected by the variability of empowerment dimensions.
Abstract (Original Language): 
Bu çalıĢmada, personel güçlendirmenin, örgütsel bağlılık ve örgütsel vatandaĢlık davranıĢına etkisinin belirlenmesi amaçlanmıĢtır. Ayrıca personel güçlendirme, örgütsel bağlılık ve örgütsel vatandaĢlık davranıĢının demografik faktörler açısından farklılık gösterip göstermediğini tespit etmektir. AraĢtırmada veri toplama yöntemi olarak anket kullanılmıĢtır. Yapılan korelasyon analizinin sonucuna göre, personel güçlendirme boyutlarından anlam, serbesti ve etki ile örgütsel bağlılık arasında anlamlı düzeyde pozitif yönlü zayıf bir iliĢki, yetkinlik boyutu ile örgütsel bağlılık arasında anlamlı düzeyde negatif yönlü zayıf bir iliĢki olduğu tespit edilmiĢtir. Bununla birlikte personel güçlendirme boyutlarından anlam, serbesti, yetkinlik ve etki ile örgütsel vatandaĢlık davranıĢı arasında anlamlı düzeyde pozitif yönlü zayıf bir iliĢki olduğu tespit edilmiĢtir. Regresyon analizinin sonuçlarına göre, örgütsel bağlılık ve örgütsel vatandaĢlık davranıĢı değiĢkenliği personel güçlendirme boyutlarından etkilenmektedir.
313
334

REFERENCES

References: 

Akbolat M., IĢık O., Karadağ M. (2010). A Research on the Attitudes of the Burnout and Organizational Commitment of Medical Secretaries, International Journal of Economic and Administrative Studies, 2(4): 41-64.
Allanazarov, Y. (2008). Personel Güçlendirme ve Algılanan Kontrolün Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi: Kültürlerarası Bir AraĢtırma. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Kayseri.
Allen, N., Meyer, J. (1990). The Measurement and Antecedents Of Affective, Continuance And Normative Commitment To The Organization”, Journal Of Occupational Psychology, 63(1): 1-18.
ArslantaĢ C. (2007). Güçlendirici Lider DavranıĢının Psikolojik Güçlendirme Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Görgül Bir AraĢtırma, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7: 227-240.
Aslan, ġ. (2008). Örgütsel VatandaĢlık DavranıĢı ile Örgütsel Bağlılık ve Mesleğe Bağlılık Arasındaki ĠliĢkilerin AraĢtırılması, Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 15(2): 163- 178.
M. TAġLIYAN, M. HARBALIOĞLU, B. HIRLAK
Çankırı Karatekin Üniversitesi SBE Dergisi 6(1): 313-334
329
Atalay, G.C. (2009). Personel Güçlendirmeye Dayalı Ġnsan Kaynakları Yönetimi ĠĢlevlerinin Örgütsel VatandaĢlık DavranıĢına Etkisi Ve EczacıbaĢı Topluluğu’nda Bir AraĢtırma, Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Kütahya.
Aydın, M. (1993). ÇağdaĢ eğitim denetimi. GeliĢtirilmiĢ 3. Baskı. Ankara: Eğitim AraĢtırma Yayın DanıĢmanlık A.ġ.
Basım, H.N., ġeĢen, H. (2006). Örgütsel VatandaĢlık DavranıĢı Ölçeği Uyarlama ve KarĢılaĢtırma ÇalıĢması, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Dergisi. 61(4): 83-102.
Benligiray, S., Sönmez, H. (2010). Hekimlerin Ve HemĢirelerin Performans Yönetiminde Önemli Bir Faktör: Örgütsel Bağlılık, II. Uluslararası Sağlıkta Performans Ve Kalite Kongresi (28 Nisan-1 Mayıs Manavgat-Antalya), Bildiriler Kitabı, Cilt 2, Ankara: Baydan Ofset, 201-215.
Bolat, O.Ġ., Bolat, T. (2008). Otel ĠĢletmelerinde Örgütsel Bağlılık Ve Örgütsel VatandaĢlık DavranıĢı ĠliĢkisi Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(19): 75- 94.
Ceylan, A., Özbal, S., Dinç, A., Kesgin, M. (2005). Lider Üye EtkileĢimi Ve Güvenin Psikolojik Güçlendirmeye Etkileri Üzerine Bir AraĢtırma, Ġstanbul Üniversitesi ĠĢletme Fakültesi ĠĢletme Ġktisadi Enstitüsü Dergisi-Yönetim, Yıl: 16, Sayı: 50.
ÇavuĢ, M.F., Akgemci, T. (2008). ĠĢletmelerde Personel Güçlendirmenin Örgütsel Yaratıcılık ve Yenilikçiliğe Etkisi: Ġmalat Sanayiinde Bir AraĢtırma, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20: 229-244.
Çekmecelioğlu G,H., KeleĢ, Ö. (2008). Örgüt Ġklimi, Güçlendirme ve Bireysel ĠĢ Performansı Arsındaki ĠliĢkilerin Değerlendirilmesi, Muhan Soysal ĠĢletmecilik Konferansı-ĠĢletmecilikte Yeni GeliĢmeler ve Fırsatlar, Muhan Soysal ĠĢletmecilik Konferansı, 129-141.
Çelebi, M.A. (2009). Örgütsel Bağlılığın Sağlanılmasında Bir Araç Olarak Personel Güçlendirme, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Karaman.
Deluga, R.J. (1994). Supervisior trust building, leader – member exchange and organizational citizenship behavior. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 67: 315–326.
M. TAġLIYAN, M. HARBALIOĞLU, B. HIRLAK
Çankırı Karatekin Üniversitesi SBE Dergisi 6(1): 313-334
330
Demiral, Ö. (2008). Örgütsel Bağlılığın Sağlanmasında Personel Güçlendirme ve Psikolojik SözleĢmenin Etkisine ĠliĢkin Bir AraĢtırma. Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, ĠĢletme Anabilim Dalı Yönetim Ve Organizasyon Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Niğde.
Dimitriades, Z.S. (2007). The influence of service climate and job ınvolvement on customer-oriented organizational citizenship behavior in grek service organizations: A survey. Employee Relations, 29(5): 469-491.
Doğan, S., Kılıç, S. (2009). Örgütsel Bağlılığın Sağlanmasında Personel Güçlendirme Ve Psikolojik SözleĢmenin Etkisine ĠliĢkin Bir AraĢtırma, Erciyes Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 32(Ocak-Haziran): 55-60.
Erdil, O., Keskin, H. (2003). Güçlendirmeyle ĠĢ Tatmin, ĠĢ Stresi Ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki ĠliĢkiler: Bir Alan AraĢtırması, Ġ.Ü. ĠĢletme Fakültesi Dergisi, 32(1).
Ergeneli, A., Arı, S.G. (2005). Krizde ĠĢten Çıkarmaların Banka Yöneticileri Üzerine Etkileri: Örgütsel Bağlılık, Güven ve Güçlendirme Algıları, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 60.
Greenberg, R.A., Baron R.A. (2000). Behavior in Organizations, 7th. Ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall.
Güler, B. (2009). Örgütsel vatandaĢlık davranıĢı ve örgüt içi çatıĢma arasındaki iliĢki: Sağlık sektörü uygulaması. YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ĠĢletme Anabilim Dalı Yönetim Ve Organizasyon Bilim Dalı, Ġstanbul.
Hempel P.S, Zhang Z., Han Y. (2009). Team Empowerment and the Organizational Context: Decentralization and the Contrasting Effects of Formalization, Journal of Management, 1-26.
Henkin A.B., Marchiori, D.M. (2002), Empowerment And Organizational Commitment Of Chiropratic Faculty, Journal Of Manipulative And Physiological Therapeutics, 26(5): 277-278.
Ġçerli, L., Yıldırım, M. (2012). Örgütsel Sinisizm ve Örgütsel VatandaĢlık DavranıĢı Arasındaki ĠliĢki: Sağlık Sektöründe Bir AraĢtırma, Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 4(1): 167-176.
Ġlisu, Ġ. (2012). Personel Güçlendirmenin Örgütsel VatandaĢlık DavranıĢı ve ĠĢten Ayrılma Niyetine Etkisi Üzerine Bir AraĢtırma. Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, ĠĢletme ABD, Yüksek Lisans Tezi, Niğde.
M. TAġLIYAN, M. HARBALIOĞLU, B. HIRLAK
Çankırı Karatekin Üniversitesi SBE Dergisi 6(1): 313-334
331
ĠĢbaĢı, J.Ö. (2000). ÇalıĢanların yöneticilerine duydukları güvenin ve örgütsel adalete iliĢkin algılamalarının örgütsel vatandaĢlık davranıĢının oluĢumundaki rolü: bir turizm örgütünde uygulama, Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.
Janssen, O. (2004). The Barrier Effect of Conflict with Superiors in the Relationship between Employee Empowerment and Organizational Commitment, Work & Stres, 18(1): 56-57.
Karahan, A. (2008). ÇalıĢma Ortamındaki Statü Farklılıklarının Örgütsel Bağlılığa Etkisi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi. X(3): 231-246.
Karahan, A. (2009). Ġnsan Kaynaklarının GeliĢtirilmesine Katkısı Açısından Personel Güçlendirme YaklaĢımı: Afyon Kocatepe Üniversitesi Hastanesi Örneği, Celal Bayar Üniversitesi S.B.E., 7(1): 95-114.
Karahan, A., Yılmaz, H. (2010). Örgütsel Öğrenme, Personel Güçlendirme Ve Takım Performansı Arasındaki ĠliĢkilerin Analiz Edilmesi: Sağlık Sektöründe Bir AraĢtırma, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(24): 153-171.
KeleĢ Y. (2009). ĠĢgörenlerin Eğitim Düzeylerinin Örgütsel VatandaĢlık DavranıĢına Etkisi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Turizm ĠĢletmeciliği Eğitimi ABD, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
Klidas, A.K. (2001). Employee Empowerment in the European Hotel Industry: Meaning, Process and Cultural Relativity, European Commission Training and Mobility of Researchers Programme.
Koç, R. (2008). Personel Güçlendirme Ġle ÇalıĢanların Örgüte Bağlılığı Arasındaki ĠliĢkiye Yönelik Bir Uygulama. Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, ĠĢletme Ana Bilim Dalı Ġnsan Kaynakları Yönetimi, Yüksek Lisans Tezi, Ġstanbul.
Koçel, T. (2005). ĠĢletme Yöneticiliği, Beta Basım Yayım Dağıtım A.ġ. Ġstanbul.
Köse, S., Kartal, B., Kayalı, N. (2003). Örgütsel VatandaĢlık Kavramı ve Tutuma ĠliĢkin Faktörlerle ĠliĢkisi Üzerine Bir AraĢtırma, Erciyes Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20: 1-19.
Menon, S.T. (2001). Employee Empowerment: An Integrative Psychological Approach, Applied Psychology: An International Reveiew, 50(1): 153-180.
Meyer, J.P., Herscovitch, L. (2001). Commitment in the Workplace Toward a General Model, Human Resource Management Review, 11: 299-326.
M. TAġLIYAN, M. HARBALIOĞLU, B. HIRLAK
Çankırı Karatekin Üniversitesi SBE Dergisi 6(1): 313-334
332
Meyer, J.P., Allen, N.J., Smith, C.A. (1993). Commitment to Organizations and Occupations: Extension and test of a Three Component Conceptualization. Journal of Applied Psychology, 78(4): 538-552.
Moorman, R.H. (1991). Relationship between organizational justice and organizational citizenship behaviors: do fairness perceptions ınfluence employee citizenship? Journal of Applied Phsychology 6(76): 845-855.
Mujka, Fl. (2011). Personel Güçlendirme Ġle Örgütsel Bağlılık Arasındaki ĠliĢki ve Bir AraĢtırma. Ġstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ĠĢletme Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ġstanbul.
Neuman, G.A., Kickul, J.R. (1998). Organizational citizenship behaviors: Achievement orientation and personality. Journal of Bussiness and Psychology, 2(13): 263-279.
Organ, D.W. (1988). O.C.B.: The Good Soldier Syndrome. Lexington MA: Lexington Book.
Organ, D.W. (1997). Organizational citizenship behavior: It’s construct clean-up time. Human Performance, 2(10): 85-97.
Özdevecioğlu, M. (2003). Algılanan Örgütsel Destek ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki ĠliĢkilerin Belirlenmesine Yönelik Bir AraĢtırma. Dokuz Eylül Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(2): 113–130.
Özutku, H. (2008). Örgüte Duygusal, Devamlılık ve Normatif Bağlılık Ġle ĠĢ Performansı Arasındaki ĠliĢkinin Ġncelenmesi, Ġstanbul Üniversitesi ĠĢletme Fakültesi Dergisi, 37(2): 79-97.
Pekdemir, I., Özçelik, O., Karabulut, E., ArslantaĢ, C.C. (2006). Personel Güçlendirme, ĠĢ Tatmini ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki ĠliĢkileri Belirlemeye Yönelik Bir AraĢtırma, Verimlilik Dergisi, 4: 18.
Podsakoff, P.M., Mackenzıe, S.B., Moorman, R.H., Fetter, R. (1990). Transformational Leader Behaviors and Their Effects on Followers Trust Inleader, Satisfaction, and Organizational Citizenship Behaviors”, The Leadershipquarterly, 1(2): 107–142.
Podsakoff, P.M., Mackenzıe, S.B. (1994). Organizational citizenship behaviours and sales unit effectiveness, Journal of Marketing Research, 3(31): 351-363.
Polat, S., Ceep, C. (2008). Ortaöğretim Öğretmenlerinin Örgütsel Adalet, Örgütsel Güven, Örgütsel VatandaĢlık DavranıĢlarına ĠliĢkin Algıları, Educational Administration: Theory and Practice, 54: 307-331.
M. TAġLIYAN, M. HARBALIOĞLU, B. HIRLAK
Çankırı Karatekin Üniversitesi SBE Dergisi 6(1): 313-334
333
Sökmen, A., Boylu, Y. (2011). Örgütsel vatandaĢlık davranıĢı cinsiyete göre farklılık gösterir mi? otel iĢletmeleri açısından bir değerlendirme. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(1): 147-163.
Spreitzer, G.M. (1995). Psychological Empowerment in The Workplace: Dimensions, Measurement, and Validation, Academy of Management Journal, 38(5): 1442-1465.
ġahin, N. (2007). “Personel Güçlendirmenin ĠĢ Tatmini Ve Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi: Dört ve BeĢ Yıldızlı Otel ĠĢletmelerinde Bir Uygulama”. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm ĠĢletmeciliği Anabilim Dalı Doktora Tezi, Ġzmir.
ġehitoğlu, Y. (2010). Örgütsel sessizlik örgütsel vatandaĢlık davranıĢı ve algılanan çalıĢan performansı iliĢkisi, YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, Gebze Ġleri teknoloji Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli.
Tansky, J.W. (1993). Justice and organizational citizenship behavior: What is the relationship? Employee responsibilities and rights journal, 3(6): 195-207.
Tengilimoğlu, D., Akdemir Mansur, F. (2009). ĠĢletmelerde Uygulanan Mobbingin (Psikolojik ġiddet) Örgütsel Bağlılığa Etkisi. Uluslararası Ġktisadi ve Ġdari Ġncelemeler Dergisi, 1(3): 69-84.
TaĢ, Y. (2011). ĠĢ Tatmini Ve Bilgi PaylaĢım Düzeyinin Duygusal Bağlılığa Etkisi: Kocaeli Üniversitesi AraĢtırma Ve Uygulama Hastanesinde Bir AraĢtırma, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21/1.
Top, M., Tarcan, M., Tekingündüz, S., Yılmaz, Ġ. (2010). Hastane Ġnsan Kaynaklarında DönüĢümcü Liderlik, Örgütsel Bağlılık, ĠĢ Tatmini ve Örgütsel Güven AraĢtırması. II. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi: Hastanelerin TeĢviki Ve Güvenliği. Manavgat - Antalya, 28 Nisan-01 Mayıs.
Tutar, H. (2007). Erzurum’da Devlet Ve Özel Hastanelerde ÇalıĢan Sağlık Personelinin ĠĢlem Adaleti, ĠĢ Tatmini ve Duygusal Bağlılık Durumlarının Ġncelenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Ġktisadi Ve Ġdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 12(3): 97-120.
Uyguç, N., Çımrın, D. (2004). DEÜ AraĢtırma Ve Uygulama Hastanesi Merkez Laboratuvarı ÇalıĢanlarının Örgüte Bağlılıklarını Ve ĠĢten Ayrılma Niyetlerini Etkileyen Faktörler, D.E.Ü.Ġ.Ġ.B.F.Dergisi, 19(1): 91-99.
M. TAġLIYAN, M. HARBALIOĞLU, B. HIRLAK
Çankırı Karatekin Üniversitesi SBE Dergisi 6(1): 313-334
334
Ünsal, T. (2004). Astların Güçlendirilmesinde Ġnsan Kaynakları Yönetiminin Rolü ve Önemi. Ġstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, ĠĢletme ABD, Ġnsan Kaynakları Yönetimi Bilim Dalı, Doktora Tezi.
Veranyurt, G. (2009). Personel Güçlendirmenin; ĠĢ Tatmini Ve ĠĢten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisinde Örgüte Bağlılığın Rolü. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, ĠĢletme Anabilim Dalı Ġnsan Kaynakları Yönetimi Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi. Ġstanbul.
Yılmazer, A. (2012). Yerel Yönetimlerde Kurumsal Bağlılığın Bireysel Performansa Etkisine ĠliĢkin Bir AraĢtırma: Sakarya BüyükĢehir Belediyesi Örneği Akademik Ġncelemeler Dergisi (Journal of Academic Inquiries) 7(1).
Yücel, Ġ., Demirel, Y. (2012). Psikolojik Güçlendirmenin Örgütsel VatandaĢlık DavranıĢına Etkisi Üzerine Bir AraĢtırma. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23: 19-48.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com