Buradasınız

Büyük Ölçekli İşletmelerde İnsan Kaynakları Yöneticilerinin Güçlendirilmiş Bir İş Çevresi Yaratmaya Ne Kadar İstekli ve Hazır Olduklarının Tespitine İlişkin Bir Araştırma

A Research For Assesesıng How Much Human Resource Managers In Bıg Busıness Enterprıses Aspire And Are Ready To Create An Empowered Workıng Envıronment

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Today, organizations are demanding more from their employees than ever before. Higher customer expectations, increased globalization, more sophisticated technology- these are Just a few of the changing conditions at working life. In today's working environment the traditional command and control hierarchies of the past are increasingly less appropriate. Instead, employees must learn to take initiative, to be creative and to accept responsibility for their actions. They need to be "empowered". Empowerment is a complex concept. It tends to mean different things to different people. There are two different perspectives that often come into play when executives think about empowerment. One of them is that empowerment is about delegation and accountability. The other group of executives believe that empowerment is about risk taking, growth and change. In this article, we try to analyze these two different perspectives of executives and the meaning of empowerment. Despite feelings that empowerment can give an organization a competitive advantage, and despite the fact that many managers agree that empowerment is desirable, companies often run into problems with implementation. To remain competitive, organizations are abandoning the traditional hierarchical command-and-control management style in favor of establishing a work environment that advocates employee empowerment at all levels. To establish this new environment entails encouraging employee responsibility, accountability, self-management, trust and recognition; it requires leaders who are willing to let go of their role as bosses and take on roles as coaches and facilitators. Achieving this change is not easy. Some deeply ingrained obstacles and beliefs about leadership, management, employeees and modern organizations must be confronted and challenged. The empowering work environment requires a set of values and beliefs that must be embraced and practiced by all levels of management. This research tests managers' readiness to accept an empowering work environment by evaluating the degree to which managers hold these values and beliefs.
Abstract (Original Language): 
Günümüzde işletmeler çalışanlarından geçmişe göre çok daha fazla şey talep etmektedirler. Yüksek müşteri beklentileri, artan küreselleşme hareketi, karmaşık teknolojiler, değişen çalışma şartlarından sadece birkaçıdır. Bugünün iş çevresi, geçmişteki geleneksel emir-komuta ve kontrol hiyerarşisinin çok daha az uygun olabileceği bir çevredir. Bunların yerine, çalışanlar faaliyette bulunurken kişisel olarak girişimde bulunabilme ve sorumluluk almayı öğrenmelidirler. Başka bir ifade ile, onların "güçlendirilmesine" ihtiyaç duyulmaktadır. Personel güçlendirme karmaşık bir kavramdır. Bu kavram, farklı kişilere farklı anlam ifade edebilmektedir. Personel güçlendirmeye ilişkin olarak iki farklı görüş vardır. Bunların birincisi, personel güçlendirmenin yetki ve sorumluluk devri olduğudur. Diğeri ise, personel güçlendirmenin riskleri göze alabilme, gelişme ve değişim olduğuna inanmaktır. Bu makalede, yöneticilerin bu iki farklı bakış açısı analiz edilmeye ve personel güçlendirmenin anlamı ortaya konulmaya çalışılmıştır. Personel güçlendirmenin işletmeye rekabet avantajı sağlayacağı ve işletme için uygun olacağı gerçeği pek çok yönetici tarafından bilinip kabul edilmesine rağmen, işletmeler bunun uygulanmasında çoğunlukla problemler yaşamaktadırlar. Bugün işletmeler rekabet edebilmek için, geleneksel hiyerarşik emir-komuta-kontrol yönetim tarzının hakim olduğu iş çevresini, personel güçlendirmeyi savunan çalışanların olduğu bir çevreye dönüştürmelidirler. Bu yeni çevre, çalışanların sorumluluk aldığı, kendi kendini yönetebildiği, güven duyulduğu, tanındığı bir çevredir. Bu çevre aynı zamanda, liderlerin patron olmak yerine rollerini bir koç, mentor ve kolaylaştırıcı olarak gördükleri bir çevredir. İşletmelerde bu değişimi sağlamak kolay değildir. Özellikle, liderlikle ilgili bazı kökleşmiş engeller ve inançlar, yönetim, çalışanlar ve modern işletmeleri bazı zorluk ve engellerle karşı karşıya getirmektedir. Personel güçlendirmenin olduğu bir iş çevresi, yönetimin her düzeyi tarafından uygulamaya konulan birtakım değer ve inançlar sistemini gerektirmektedir. Bu araştırma, yöneticilerin güçlendirilmiş bir iş çevresini kabul etmeye ne kadar istekli ve hazır olduğunu, bu değer ve inançları ne kadar taşıyabildiklerini ölçmeyi amaçlamıştır.
165
169

REFERENCES

References: 

BOWEN, David E. ve Edward E. LAWLER III (1992), "The Empowerment of Service Workers: What, Why, How, and When, Sloan Management Review, Spring:31-39.
CAUDRON, Shari (1995), "Create an Empowering Environment", Personnel Journal, Vol.74, September: 28-36.
DOĞAN, Selen (2003), Personel Güçlendirme:Empowerment, Sistem Yayıncılık:383, İnsan Kaynakları Dizisi, 1. Basım, Mart, İstanbul.
http://www.servetolead.net/quiz5.htmd1.10.2002), "The Empowering Work Environment", Leadership Quiz Series,p.1-6
LUTHANS, Fred (1995), Organizational Behavior, Seventh Edition, International Editions, (Literatür Yayıncılık), İstanbul.
MALLAK,
Larr
y A. ve Harold A. KURSTEDT (1996), "Understanding and Using Empowerment To Change Organizational Culture", Industrial Management, Vol.38, Nov/Dec:8-
11.
ÖZGEN, Hüseyin ve Murat TÜRK (1997), "Hizmet Sektöründe Rekabette Başarının Anahtarı: Personel Güçlendirme (Empowerment)", Amme İdaresi Dergisi, Cilt:30, Sayı:4,
Aralık:75-86.
QUINN, Robert E. ve Gretchen M. SPREITZER (1997), "The Road To Empowerment: Seven Questions Every Leader Should Consider", Organizational Dynamics, Vol.26, Autumn:37-
50.
SAEMAN, Ralph (1992), "The Environment and The Need for New Technology: Empowernent and Ethical Values", The Columbia Journal of World Business, Vol.XXVII, Fall-
Winter, 186-193.
SANDBULTE, Arend (22.08.2002), "Employee Empowerment Means Organizational
Success", http://www.cebcglobal.org/ Publications/ Executive Summary/EXS- 0692.htm: 1-2.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com