Buradasınız

Konut Finansman Modeli Olarak Yapı Tasarruf Sandıkları; Almanya ve Türkiye'deki Uygulamaları

As a Building-Financing Model Building-Savings and Some Practices in Germany and Turkey

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Related to the construction of houses, The 57th Article of The Constitution says that the state shall take the measures to meet the housing-needs of the people by taking environmental factors into consideration and shall support housing estates. The constitution states that the state shall make the necessary regulations in order to solve the housing problem. One of the most important arrangements state shall make to solve the housing problem is to take the necessary measures to provide the financial resources for housing. Although in Turkey some arrangements are made to provide financial resources for housing, a stable financing system could not be established. Among these arrangements building-savings are also considered as an option for people to own their own house. In this study the development of building-saving system, the way in which the system operates in Germany and the efforts for the establishment of the system in Turkey are examined.
Abstract (Original Language): 
Konut üretimi konusunda Anayasa 'nın 57. maddesi, devletin kentin özelliklerini ve çevre şartlarını gözeterek konut gereksinimini karşılayacak tedbirler alacağını ve toplu konut üretimini destekleyeceğini belirtmektedir. Anayasa, devletin konut sorununu çözmek için gerekli düzenlemeleri yapmasını öngörmektedir. Devletin konut sorunun çözümünde yapacağı en önemli düzenlemelerden biri, konut üretimi için gerekli finansmanı sağlamaya yönelik tedbirleri almasıdır. Türkiye 'de her ne kadar konut finansmanı için kimi düzenlemelere gidilmişse de, istikrarlı bir finansman sistemi oluşturulamamıştır. Bu düzenlemeler arasında "yapı tasarruf sandıkları" da konut edinmek için bir seçenek olarak düşünülmektedir. Bu çalışma ile yapı tasarruf sandıkları sisteminin gelişimi, Almanya'da işlemesi ve Türkiye'de kurulması çalışmaları incelenmektedir.

REFERENCES

References: 

ALTAY, Nasuh Oğuzhan (1997), "F. Almanya'da Yerel Yönetim Bankacılığı: Tasarruf Sandıkları Organizasyonları", Çağdaş Yerel Yönetimler , C: 6, S: 2, s.64-82.
BAŞTÜRK, Z. Hülya (1989), Türkiye'de Konut Politikası - Finansman Tedariki ve Kullanma Metodolojisi Üzerine Optimal Bir Yaklaşım, DPT, Ankara.
COŞAR, Nevin (2006), Banka İkramiyeleri ve Tasarruf, 1930-1976, http://www.obarsiv.com/etkinlikler vct 0001 nevinc.html, 27.11.2006
DB (Deutsche Bundesbank -2003), Bankenstatistik Juni.
DPT (1996), Konut, ÖİK Raporu, Yayın No: 2432, Ankara.
DPT (1989), Alternatif Konut Finansman Sistemleri, DPT VI. BYKP. ÖİK. Raporu,
Ankara.
DREWS, Gerald (1991), Der Bauspar-Ratgeber, Wilhelm Heyne Verlag, München.
FES (Friedrich-Ebert-Stiftung-2002), Zukunftsperspektiven für eine nachhaltige Wohnungs- und Stâdtebaupolitik, Electronic ed.: Bonn.
GÜNAL, Gülin (1982), Konut Kurultaya Nisan 1982, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, Ankara.
HİNTZSCHE, Burkhard (1998), "Kommunale Wohnungspolitik", Kommunalpolitik, (Hrsg: Hellmut Wollmann/Roland Roth), (Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung): 801-820.
KELEŞ, Ruşen(1993), Kentleşme Politikası, İmge Yayınları, Ankara.
KULU, Cemal (1983), "Toplu Konut Finansman, Kredi ve Vergi Sorunları", Toplu Konut Sorunları ve Siyasası, XIII. İskan ve Şehircilik Haftası Konferansları(25-26 Mart 1982), AÜ. SBF. Yayınları, Ankara.
LAUX, Hans (1993), Bausparwissen

r Bankkaufleute, Baufinanzierungs- und Anlageberater, 6. Auflage, Fritz Knapp Verlag, Frankfurt/M.
LAUX, Hans (1984), Bausparwissen

r Bankkaufleute, Baufinanzierungs- und Anlageberater, Fritz Knapp Verlag, Frankfurt/M.
LEHMANN, Werner (1970), Die Bausparkasse, Fritz Knap Verlag, Frankfurt/M.
PEYNİRCİOĞLU, Nevin (1988), Türkiye'de Konut Finansmanında Uygulanan Yöntemlerin Değerlendirilmesi, DPT, Ankara.
SCHİEBEL, Heinrich (1991), Bausparen - Hilfe zur Selbsthilfe, DTV(Deutsche Taschenbuch Verlag), Fritz Knap Verlag, Frankfurt/M.
Internet Adresleri
http://www.bankmagazin.de, 23.11.2006.
http://www.bausparkassen.de/htdocs/bausparinfos/bausparinfos set.htm, 23.11.2006. http://www.bkm.de/bausparen-geldanlage/foerderung.html, 26.11.2006 http://www.fides.at/finanzieren/bausparen.html, 23.11.2006 http://www.kobifinans.com.tr/bilgi merkezi/020206/9621, 27.11.2006 http://www.lbs.de/west/bausparen/bauspartarife, 26.11.2006 http://www.mortgagenedir.com/mortgage nedir.htm, 27.11.2006

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com