Buradasınız

Üniversite Öğrencilerinin Mobil Reklamlara Yönelik Tutumlarının İzinli Pazarlama Ekseninde İncelenmesi

Attitudes of University Students’ Towards Mobile Advertising within the Scope of Permission Marketing

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Mobile advertising, which means delivering promotion messages directly to mobile phones with different applications, has been the frequently preferred method by the companies in recent years. The rapid increase in the use of mobile phones in our country has increased the interest in this method even further and the use of mobile phones for marketing purposes has become more common. Within the scope of the survey, the attitudes of students towards mobile advertisements are measured with a field research on 800 students studying at Mersin and Celal Bayar Universities. In addition, it has also been researched if there is a difference between the students’ attitudes of these two universities regarding the related information, entertainment, reliability, personalization and irritation dimensions of mobile advertising or not. As a result of the independent two-sample t test, it was concluded that there was a significant difference between the two groups only regarding the entertainment and irritation dimensions of mobile advertising.
Abstract (Original Language): 
Tutundurma amaçlı mesajların farklı uygulamalar ile doğrudan cep telefonlarına iletilmesi anlamına gelen mobil reklamlar, son yıllarda firmalar tarafından çok sık tercih edilen bir yöntem olmuştur. Ülkemizdeki cep telefonu kullanımındaki hızlı artış bu yönteme olan ilgiyi daha da arttırmakta, cep telefonlarının pazarlama amaçlı kullanımına gittikçe daha çok rastlanmaktadır. Araştırma kapsamında, Celal Bayar ve Mersin Üniversitelerinde eğitim-öğretim gören toplam 800 öğrenci üzerinde gerçekleştirilen saha araştırması ile öğrencilerin mobil reklamlara ilişkin tutumları ölçülmeye çalışılmıştır. Ayrıca bu iki üniversitenin öğrencilerinin mobil reklamların bilgilendirme, eğlendirme, güvenilirlik, kişiselleştirme ve sinirlendirme boyutlarına ilişkin tutumları arasında farklılık olup olmadığı incelenmiştir. Yapılan bağımsız iki örnek t testi sonucunda; iki grup arasında mobil reklamların sadece eğlendirme ve sinirlendirme boyutları açısından anlamlı bir farklılık olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

ALTUNA, Oylum Korkut ve Faruk A. KONUK (2009), “Understanding Consumer Attitudes Toward Mobile Advertising and Its Impact on Consumers’ Behavioral Intentions: A Cross-Market Comparison of United States and Turkish Consumers”, International Journal of Mobile Marketing, 4 (2), 43-51.
ALTUNIŞIK, Remzi, COŞKUN, Recai, BAYRAKTAROĞLU, Serkan ve Engin YILDIRIM (2007), Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri: SPSS Uygulamalı, 5. Baskı, Kasım, Adapazarı: Sakarya Yayıncılık.
AYANWALE, Adeolu B., ALIMI, Taiwo ve Matthew A. AYANBIMIPE (2005), “The Influence of Advertising on Consumer Brand Preference”, Journal of Social Science, 10(1), 9-16.
BARUTÇU, Süleyman ve Meltem Öztürk GÖL (2009), “Mobil Reklamlar ve Mobil Reklam Araçlarına Yönelik Tutumlar”, KMU İİBF Dergisi, Aralık, 11(17), 24-41.
BARUTÇU, Süleyman (2008), “Mobil Pazarlama: Güncel Pazarlama Yaklaşımlarından Seçmeler”. İ. Varinli ve K. Çatı (Ed.), Ankara: Detay Yayıncılık, 259-285’den aktaran Barutçu (2009).
BARUTÇU, Süleyman (2007), “Attitudes Towards Mobile Marketing Tools: A Study of Turkish Consumers”, Journal of Targeting, Measurement and Analysis for Marketing, 16(1), 26-38.
BARWISE, Patrick ve Colin STRONG (2002), “Permission-Based Mobile Advertising”, Journal of Interactive Marketing, Winter, 16(1), 14-24.
CARROLL, Amy, BARNES, Stuart J., SCORNAVACCA, Eusebio ve Keith FLETCHER (2007), “Consumer Perceptions and Attitudes Towards SMS Advertising: Recent Evidence from New Zealand”, International Journal of Advertising, 26(1), 79-98.
CLEFF, Evelyne B. (2007), “Privacy Issues in Mobile Advertising”, International Review of Law, Computers and Technology, November, 21(3), 225-236.
DOWUONA, Samuel (2011), “Mobile phone users around the world sent five trillion SMS in 2010”, http://www.ghanabusinessnews.com/2011/01/28/
mobile-phone-users-around-the-world-sent-five-trillion-sms-in-2010/ (19.08.2011).
DUCOFFE, Robert. H. (1996), “Advertising Value and Advertising on the Web”, Journal of Advertising Research, September-October, 21-35.
GODIN, Seth (2001), Permission Marketing, İstanbul: Rota Yayınları.
HAGHIRIAN, Parissa ve Maria MALDBERGER (2006), “A Cross-Cultural Analysis of Perceptions of Mobile Advertising- A Survey among Austrian and Japanese Students, Research Paper, 1-11.
HANLEY, Michael ve Michael BECKER (2006), “Cell Phone Usage and Advertising Acceptance Among College Students: A Four-Year Analysis”, International Journal of Mobile Marketing, 1(2), 67-78.
HEREWEAD (2011), Mobil Reklamcılık İstatistikleri-Türkiye 2010, http:// www.slideshare.net/ufukkilic/trkiye-2010-mobil-reklam-statistikleri (20.09.2011)
MA, Jun, SUNTORNPITHUG, Nichaya ve Gökhan KARAATLI (2009), “Mobile Advertising: Does it Work for Everyone?”, International Journal of Mobile Marketing, Winter, 4(2), 28-35.
MACKENZIE, Scott. B. ve Richard J. LUZT (1989), “An Empirical Examination of The Structural Antecedents of Attitude Toward the Ad In An Advertising Pretesting Context”, Journal of Marketing, 53, 48-65.
MCQUAIL, Denis (1983), Mass Communication Theory: An Introduction, London: Sage Publication’dan aktaran Haghirian ve Maldberger (2006).
NAKİP, Mahir (2006), Pazarlama Araştırmaları: Teknikler ve (SPSS Destekli) Uygulamalar, Genişletilmiş 2. Basım, Eylül, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
A. Şahin & P. Aytekin / Üniversite Öğrencilerinin Mobil Reklamlara Yönelik Tutumlarının
İzinli Pazarlama Ekseninde İncelenmesi
36
ÖZDAMAR, Kazım (2004), Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi-1, Genişletilmiş 5. Baskı, Eylül, Eskişehir: Kaan Kitabevi.
RITTIPPANT, Nattharika, WITTHAYAWARAKUL, Jedsada, PATCHRABHON, Limpiti ve Nathadej LERTDEJDECHA (2009), “Consumers’ Perception of the Effectiveness of Short Message Service (SMS) and Multimedia Message Service (MMS) as Marketing Tools”, Proceedings of World Academy of Science, Engineering and Technology, May, 41, 815-822.
SEKERAN, Uma (2003), Research Methods for Business: A Skill Building Approach, Fourth Edition, New York: John Wiley&Sons Inc.
ŞAHİN, Ayşe (2004), Müşteri Odaklı Pazarlama Yöntemleri, 1. Bası, Şubat, İstanbul: Beta Basım.
TARHAN, Burçin (Temmuz 2011), “Mahremiyetimizi Kanun Koruyacak!”, Bilgi Çağı Dergisi, 80, http://www.bilgicagi.com/Yazilar/6466-mahremiyetimizi
_kanun_koruyacak.aspxMahremiyetimizi kanun koruyacak! (12.10.2011)
TSANG, Melody M., HO, Shu-Chun Ho ve Ting-Peng LIANG (2004), “Consumer Attitudes Toward Mobile Advertising: An Empirical Study”, International Journal of Electronic Commerce, Spring, 8(3), 65-78.
TÜRKİYE ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜ (2010), “Üç Aylık Pazar Verileri Raporu”, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Sektörel Araştırma ve Stratejiler Dairesi Başkanlığı, Sayı:10, Ağustos, Ankara.
USTA, R. (2009), “Üniversite Öğrencilerinin Mobil Reklamcılığa Karşı Tutumları”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 10 (2), 294-309.
VARİNLİ, İnci (2008), Pazarlamada Yeni Yaklaşımlar, 2. Baskı, Ankara: Detay Yayıncılık.
“Bonus Sevgililer Günü Kampanyası”, http://mobilpazarlama.turkcell.com.tr/ ?p=694 (19.09.2011).
“HSBC Mobil Reklam Projeleri”, http://mobilpazarlama.turkcell.com.tr/?s=HSBC
(23.03.2011).
“Kanyon Mobil Sayfası”, http://mobilpazarlama.turkcell.com.tr/?s= Kanyon+Mo
bil+Sayfas% C4%B1 (22.02.2010).
“Kişi Başına 4 Cep Telefonu”, Sabah, 12.05.2011, www.sabah.com.tr (24.10.2011).
“Reklam SMS'lerinden Kurtulmanın Yolu”, Hürriyet, 14.01.2011.
“Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Nihat Ergün’ün TBMM’ye Sunulmak Üzere Bakanlar Kurulu Tarafından Kabul Edilen “Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı” ile İlgili Basın Bildirisi”, http://www.sanayi.gov.tr/PressReleases.aspx?dataID=230 (04.07.2011).

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com