Buradasınız

Balıkesir'de İskan Edilen Ermenilerin Yönetim Ve Müslüman Halkla İlişkileri

The Relationship Between Armenian People Setled Down In Balıkesir And Government And Muslim Society

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
In the beginning of 17 th Century, the Armanians who have settled to Balıkesir were welcomed by the local people and good relations were established among them. The Armanians bought houses, made sometimes in cooperation with the local people. They didn't encounter major problems of church were settled. They had enjoyed the rıghts and freedoms of praetising yheir religion, practising their law and possesion of wealth. Under the rules and regulations of the goverment. Occasionally some of them selected the religion of Isla
Abstract (Original Language): 
17. yüzyl başlarında Balıkesir e gelip yerleşen Ermeniler şehir halk tarafından hoş karşılanmışlar ve aralarında iyi ilişkiler kurulmuştur. Ermeniler burada ev sahibi olabilmişler, kendi adlarına veya Müslümanlarla ortak ticaret yapmışlar ve servet sahibi olmuşlardır. Devletle olan ilişkilerinde de büyük problemler yaşanmamış, kilise sorunları da çözülmüştür. Mülk edinme, kendi dinlerini yaşama, kendi hukuklarına tabi olma vs gibi temel hak ve hürriyetlerini kanunlarla belirlenmiş çerçeve içerisinde kullanabilmişlerdir. Onlardan banları da zaman zaman ferdi olarak ihtida ederek islam dinine geçmişlerdir.

REFERENCES

References: 

AKKUŞ Tacettin, Tanzimat Başlarında Balıkesir Kazası (1840-1845), Balıkesir, 2001.
BALIKESİR ŞER'İYE SİCİLLERİ, No 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 701, 702, 703.
CİN Halil - AKGÜNDÜZ Ahmet, Türk Hukuk Tarihi, c. II, İstanbul, 1996.
EMECEN Feridun M., Unutulmuş Bir Cemaat:Manisa Yahudileri, İstanbul, 1997.
ERDOĞRU M. Akif, "XVI. - XVII. Yüzyıllarda Kayseri Zimmileri", 1. Kayseri ve Yöresi Tarih
Sempozyumu Bildirileri (11-12 Nisan 1996), Kayseri, 1997, s. 71-78. ERGENÇ Özer, "Osmanlı Şehrinde Mahallenin İşlev ve Nitelikleri Üzerine", Osmanlı
Araştırmaları IV, İstanbul, 1984, s. 69-78.
FAROQHI Suraiya, Osmanlıda Kentler ve Kentliler, İstanbul, 1993.
GÖYÜNÇ Nejat, "Türk-Ermeni İlişkileri ve Ermeni Soykırım İddiaları", Ermeni Sorunu ve
Bursa Ermenileri", (Ed. Saime YÜCEER), Bursa, 2000, s. 1-16. HAKKI İsmail (UZUNÇARŞILI), Karesi Vilayeti Tarihçesi, İstanbul, 1341.
İLGÜREL Mücteba, "Balıkesir", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, c. 5, İstanbul, 1992, s. 12-14.
, "Celali İsyanları", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1992,
c. VII, s. 252-257.
, "Osmanlı imparatorluğunda Ermeniler', TÜRKLER, c. 10, Ankara, 2002, s,
233-250.
MUTAF Abdülmecit, XVII.Yüzyılda Balıkesir'de Kadınlar, (Yayınlanmamış Doktora Tezi),
Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir, 2002. ORTAYLI İlber, "Osmanlı İmparatorluğunda Millet Sistemi", Türkler, c. 10, Ankara, 2002, s.
216-220.
SEVİM Sezai, XVI. Yüzyılda Karesi Sancağı, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Ankara
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1993. , "Güney Marmara Bölgesindeki Ermenilerin Nufus, İdari ve Mali Durumları",
Ermeni Sorunu ve Bursa Ermenileri, (Ed. Saime YÜCEER), Bursa, 2000, s. 45-59. SU Kamil,XVII. ve XVIII inci Yüzyıllarda Balıkesir Şehir Hayatı, İstanbul, 1937. "Osmanlı Kıbrıs'ında İhtida Meselesi 1580-1640", İsmail Aka Armağanı,
İzmir, 1999, s. 163-171.
YILMAZ Fikret, "XVI. Yüzyıl Osmanlı Toplumunda Mahremiyetin Sınırlarına Dair', Toplum
ve Bilim 83, (1999-2000), İstanbul, 2000, s. 92-110. ,Salnamelerde Karesi Sancağı (1847-1922), Balıkesir, 1995.
80

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com