Buradasınız

AKRAN ZORBALIĞI

PEER BULLYING

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
In this study, which is a literature review, the concept of “Peer Bullying” is discussed. Peer bullying is an important impediment for the safety of schools and students’ social security. It is important to see a continuum in the negative behavior in order to consider a behavior as bullying. Bullying in the school environment must have specified division of roles agreed upon by participants. It is impossible being a bully or doing bullying alone in the community, because bullying occurs in a communal environment, and it is maintained with the participation of other individuals. There are also other roles acted out by individuals in addition to the roles of the bully and the victim. It is not possible to say that there is a single type of behavior in peer bullying. Systematic studies should be done for preventing bullying in schools.
Abstract (Original Language): 
Literatür taraması biçiminde olan bu çalışma ile “Akran Zorbalığı” kavramı ele alınmıştır. Akran zorbalığı, okulların daha güvenli olmalarının ve öğrencilerin toplumsal güvenliklerinin önünde önemli bir sorundur. Bir davranışın zorbalık olarak sayılması için olumsuz davranışta süreklilik görülmesi önemlidir. Okul ortamındaki zorbalık davranışı katılımcılar tarafından paylaşılan rollere sahip olmalıdır. Toplumda tek başına zorba olmak veya zorbalık yapmak mümkün değildir. Çünkü zorbalık toplum içinde meydana gelir ve diğer bireylerin katılımı ile devam eder. Zorba ve kurban olarak adlandırılan roller dışında bireyler tarafından paylaşılan diğer roller de vardır. Akran zorbalığında tek bir davranış çeşidi olduğunu söylemek mümkün değildir. Okullarda zorbalığı önlemek için sistematik çalışmalar yapılmalıdır.

REFERENCES

References: 

ALĠKAġĠFOĞLU, M. (2011), “Akran istismarı”, Türk Pediatri Arşivi Dergisi 46, s. 31-34. ANDREOU, E. (2001), “Bully/victim problems and their association with coping behaviour in conflictual peer interactions among school-age children”, Educational Psychology 21 (1), s. 59-66. ATĠK, G. (2011), “Assessment of school bullying in Turkey: a critical review of self-report instruments”, Procedia Social and Behavioral Sciences 15, s. 3232–3238. ATLAS, R. S., PEPLER, D. J., (1998), “Observations of Bullying in the Classroom”, The Journal of Educational Research 92 (2), s. 86-99. AYAS, T., HORZUM, M. B. (2011), “Exploring the Teachers’ Cyber Bullying Perception in terms of Various Variables”, International Online Journal of Educational Sciences 3 (2), s. 619-640. BARONE, F. J. (1997), “Bullying in School: It Doesn't Have to Happen”, The Phi Delta Kappan, 79 (1), s. 80-82. BALDRY, A. C., (2003), “Bullying in schools and exposure to domestic violence”, Child Abuse & Neglect 27, s. 713–732. BESAG, V. E. (1989). “Bullying and victimization in schools”, Milton Keynes, PA: Open University Press, UK. CHERAGHI, A. ve PĠġKĠN, M. (2011), “A comparison of peer bullying among high school students in Iran and Turkey”, Procedia Social and Behavioral Sciences 15, s. 2510-2520. CROTHERS, L. M. ve LEVINSON, E. M. (2004), “Assessment of bullying: a review of methods and instruments”, Journal of Counseling & Development 82, s. 496-503. ÇINKIR, ġ. ve KEPENEKÇĠ, Y. K. (2003), “Öğrenciler arası zorbalık”, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 34, s. 236-253. DANIELS, J. A. (2002), “Assessing threats of school violence: implications for counselors”, Journal of Counseling & Development 80, s. 215-218. FARRINGTON, D. P. (1993), “Understanding and preventing bullying”, Chicago Journals, 17, s. 381-458. FURNISS, C. (2000), “Bullying in schools: it’s not a crime - is it”, Education and The Law 12 (1), s. 9-29. GÖKLER, R. (2007), “İlköğretim öğrencilerinde akran zorbalığının bazı değişkenler açısından incelenmesi”, YayınlanmıĢ doktora tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. GÖKLER, R. (2009), “Okullarda akran zorbalığı”, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi 6 (2), s. 511-537. IġIK, H. (2009), “Okul güvenliğinin boyutlarına iliĢkin kavramsal bir analiz”, İlköğretmen Dergisi Ocak, s. 26-31.
Celal Bayar Üniversitesi
50
JAMES, A. (2010), “School bullying”, Goldsmiths, University of London, NSPCC, www.nspcc.org.uk. JOHNSON, D., LEWIS, G., (1999), “Do You like What You See? Self-Perceptions of Adolescent Bullies”, British Educational Research Journal 25 (5), s. 665-677. KAPÇI, E. G. (2004), “Ġlköğretim Öğrencilerinin Zorbalığa Maruz Kalma Türünün ve Sıklığının Depresyon, Kaygı ve Benlik Saygısıyla ĠliĢkisi”, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 37 (1), s. 1-13. KEPENEKÇĠ, Y. K. ve ÇINKIR, ġ. (2005), “Bullying among Turkish high school students”, Child Abuse & Neglect 30, s. 193-204. MISHNA, F. (2004), “A qualitative study of bullying from multiple perspectives”, Children & Schools 26 (4), s. 234-247. MISHNA, F., SCARCELLO, I., PEPLER, D. ve WIENER, J., “Teachers' Understanding of Bullying”, Canadian Journal of Education 28 (4), s. 718-738. NANSEL, T. R., OVERPECK, M., PILLA, R.S., RUAN, W. J., SIMONS-MORTON, B. ve PETER Scheidt, P. (2001), “Bullying behaviors among US youth: prevalence and association with psychosocial adjustment”, Jama, 285 (16), s. 2094-2100. OLWEUS, D. (1977), “Aggression and Peer Acceptance in Adolescent Boys: Two Short-Term Longitudinal Studies of Ratings”, Child Development 48 (4), s. 1301-1313. OLWEUS, D. (1991), “Bully / victim problems among school children: Basic facts and effects of a school based intervention program”, Pepler ve K. Rubin (Ed.), The development and treatment of childhood aggression, s. 411-448, Hillsdale, NJ: Lawrence, Erlbaum. OLWEUS, D. (1995), “Bullying or peer abuse at school: facts and intervetion”, Current Directions in Psychological Science 4, s. 196-200. ÖKSÜZ, Y., ÇEVĠK, C., SÜMEN, Ö., BABA, M., GÜVEN, E. (2012), “Öğretmenlik uygulaması yapılan okullardaki zorba davranıĢlarının incelenmesi”, The Journal of Academic Social Science Studies 5 (1), s, 205-229. PĠġKĠN, M. (2010), “Ankara’daki ilköğretim öğrencileri arasında akran zorbalığının incelenmesi”, Eğitim ve Bilim 35 (156), s. 175-189. ROLAND, E. (1989), “Bullying: The Scandinavian research tradition. Tattum ve D. Lane (Ed.), Bullying in schools, s. 21-32, Stoke-on Trent: Trentham Books. ġAHĠN, M., DEMĠRAĞ, S., AYKAÇ, F. (2009), “Ana sınıfı öğretmenlerinin akran zorbalığı ile ilgili algıları”, Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 17, s. 1-16. SALMIVALLI, C., LAGERSPETZ, K., BJORKQVIST, K., OSTERMAN, K. ve KAUKIALNEN, A. (1996), “Bullying as a group process: participant roles and their relations to social status within the group”, Aggressive Behavior 22, s. 1-15.
Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:10, Sayı:2, Ekim 2012
51
SMITH, P. K., THOMPSON, D. (1991). “Dealing with bully/victim problems in the U.K”, K. Smith ve D. Thompson (Ed.), Practical approach es to bullying, s. 1-12, London: David Foulton. SMOKOWSKI, P. R. ve KOPASZ, K. H. (2005), “Bullying in school: an overview of types, effects, family characteristics, and intervention strategies”, Children & Schools 27, s. 101-110. ġAHĠN, M., DEMĠRAĞ, S. ve AYKAÇ, F. (2009), “Ana sınıfı öğretmenlerinin akran zorbalığı ile ilgili algıları”, Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 17, s. 1-16. WEST, A. ve SALMON, G. (2000). éBullying and depression: A case report”, International Journal of Psychiatry in Clinical Practice. 4, 73-75. YAVUZER, H. (1998), Çocuk ve Suç, 9. Baskı, Remzi Kitapevi, Ġstanbul. YÖRÜKOĞLU, A. (2000), Gençlik Çağı – Ruh Sağlığı ve Ruhsal Sorunlar, 11. Baskı, Özgür Yayınları, Ġstanbul.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com