Buradasınız

ALEVİ - BEKTAŞİ AŞIK EDEBİYATI GELENEĞİ İLE BU GELENEK İÇİNDE AZ BİLİNEN ŞAİR KUL HİMMET'İN HAYATI VE ŞİİRLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

A STUDY ON ALEVI - BEKTASHI IN LOVE LİTERATÜRE TRADITION AND A LITTLE KNOW IN THIS TRADITION'S POET KUL HIMMET'S LIFE AND POETRY

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
In this article, which is about Kul Himmet, who is one of the major poets of Alevi-Bektaşi Literature, the main structure of the aforementioned literature and the developments in the 16th and the 17th century in which the poet lived, has been attested. Moreoever, this article aims to examine the poet's poems which are included in different compilations as wells as his buglosses and to contend certain facts about his life in order to contribute to the recognition of the poet.
Abstract (Original Language): 
Alevî- Bektâşî edebiyatının önemli şairlerinden Kul Himmet üzerine yapılan bu makalede, bu geleneğin genel yapısı ile şairin yaşadığı 16 ve 17. Yüzyıldaki gelişmeler ortaya konmuştur. Ayrıca yapılan çeşitli derlemelerle ortaya çıkartılan şiirleriyle cönklerde bulunan şiirlerini bir arada değerlendirip Kul Himmet'in hayatına dair bilgileri açığa çıkararak şairimizin daha iyi tanınmasının sağlanması amaçlanmıştır.

REFERENCES

References: 

AKKAYA, N. (1999), Türk Halk Şiirinde Özel Adlar, Akademi Yayınları, Balıkesir.
APJSOY, M. S. (1985), Türk Halk Şiiri Antolojisi, Bilgi Yayınevi,
Ankara.
ARTUN, E. (2006), Dinî-Tasavvufî Halk Edebiyatı, Alevî- Bektâşî Edebiyatına Genel Bir Bakış, Kitabevi Yayınları, İstanbul
ASLANOĞLU, İ. (1984), Âşık Veli, Başbakanlık Basımevi, Ankara.
ASLANOĞLU, İ. (1961), Divriği Şairleri, Ekin Basımevi İstanbul.
ASLANOĞLU, İ. (1997), Kul Himmet, Ekin Yayınevi, İstanbul.
ASLANOĞLU, İ. (1995), Kul Himmet Üstadım. Can Yayınları, İstanbul.
ATALAY, B. (1991), Bektaşilik ve Edebiyatı, Ant Yayınları, İstanbul. BİRDOĞAN, N. (2003), Anadolu 'nun Gizli Kültürü Alevilik, Kaynak Yay. İstanbul.
BİRDOĞAN, N. (1991), Şah İsmail Hataî, Can Yayınları İstanbul.
BORATAV, P. N.-FIRATLI, H. V (1943), İzahlı Halk Şiiri Antolojisi, Maarif Matb. Ankara.
DEVELLİOĞLU, F. (1996), Osmanlı- Türkçe Ansiklopedik Lûgat. Aydın Kit. Yay.
ERGÜN, S. N. (1944), Bektâşî Şairleri ve Nefesleri, İstanbul Maarif Kitabevi.
GÜREL, Z.(1980), Hak Âşıklarından Deyişler, Olgaç Matbaası, Ankara GÜZEL, Abdurrahman, (2009), Dini Tasavvuf Türk Edebiyatı, Akçağ Yay. Ankara.
GÖLPINARLI, A. (2010), Alevî-Bektâşî Nefesleri. İnkılâp Yayınları. İstanbul.
GÖLPINARLI, A. (l962), Kaygusuz Abdal-Hatayi-Kul Himmet, Varlık Yay. İstanbul.
KAYA, D. (2000), "Kul Himmet'in Bilinmeyen Deyişleri" Âşık Edebiyatı Araştırmaları, Kitabevi Yayınları, İstanbul.
KAYGUSUZ, İ. (2005), Anadolu Bilgeleri, Su Yayınları, İstanbul.
KOCA, T. (1990), Bektaşî Nefesleri ve Şairleri, Naci Kasım Maarif Matb. İst.
KOCATÜRK, V. M. (1968), Tekke Şiiri Antolojisi, Edebiyat Yayınevi
Ankara
KORKMAZ, E. (1994), Pir Sultan Abdal Divanı, Ant Yayınları.
İstanbul
KÖPRÜLÜ, M. F. (1962), Türk Saz Şairleri, C.IV, Ankara. KUTSİ, T. (1978), Türk Halk Şiiri, Toker Yayınları İstanbul NECDET, A. (1997), Tekke Şiiri, İnkılâp Yayınları İstanbul ÖZ, G. (1996), Aleviliğin Tarihi Kökleri ve Anadolu Erenleri, Uyum Yay. Ankara:
ÖZMEN, İ. (1995), Alevi- Bektaşî Şiirleri Antolojisi. C:2. Saypa Yayın
Ankara
ÖZTELLİ, C. (1973), Bektaşî Gülleri, Milliyet Yayınları. İstanbul.
ÖZTELLİ, C. (1996), Pir Sultan'ın Dostları, Özgür Yayınları, İstanbul
PEHLİVAN, B.(1992), Anadolu'da Alevilik. Alev Yayınları, İstanbul.
SEVENGİL, R. A. (1965), Yüzyıllar Boyunca Halk Şairleri, Atlas Kitabevi, İstanbul.
TURAN, M. (1994), Kul Himmet, Günorta Yayınları, Ankara.
ULU, E. (1987), 100. Yılda Almus. Acar Matbaacılık Tesisleri, İstanbul.
ULUDAĞ, S. (2005), Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, Kabalcı Yayınevi İstanbul.
YALINCAKLI, H. (1995), Kul Himmet Üstadım, REM Baskı. Ankara.
YARDIMCI, M. (2003), "Kul Himmet Üstadımın Kul Himmetle Karıştırılan ve Bilinmeyen Şiirleri", Âşık Edebiyatı Araştırmaları, Ürün Yayınları, Ankara.
YARDIMCI, M. (2002), Başlangıcından Günümüze Türk Halk Şiiri, Ürün Yayınları, Ankara.
ZELYUT, R. (1989), Halk Şiirinde Başkaldırı, Sosyal Yayınlar, İstanbul.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com