Buradasınız

"ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI" DERSİNİN, UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANLARI VE UYGULAMA ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

EVALUATION OF "TEACHING PRACTICE" COURSE ACCORDING TO THE OPINIONS OF PRAC TITIONER FACULTY MEMBERS AND TEACHERS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In this study, the 'Teaching Practice' course in Turkish Language Teaching undergraduate program is aimed to be evaluated according to the opinions of practitioner teachers and faculty members. The data collection tool used in this study is a structured interview form which is consisted of open-ended and closed-ended questions that are prepared for the teaching staff 7 questions are prepared and these questions are posed to 7 practitioner faculty members. For 10 practitioner teachers, a structured interview form which is consisted of 4 open-ended, 1 closed-ended, and 2 seven semi-closed-ended questions is prepared and applied. As a result of these research activities, that Teaching Practice activities are not coordinated by the faculty as seriously as it should be, that the majority of teachers are insufficient in the guidance of intern students, that the interns who go to practice schools create a positive impression on teachers and the students, and that intern teacher's preparations and plans about practices are due to change according to the attitudes of practitioner teachers are attained.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmada, Türkçe Öğretmenliği lisans programında yer alan 'Öğretmenlik Uygulaması' dersinin uygulama öğretim elemanları ve uygulama öğretmenlerinin görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmada kullanılan veri toplama aracı uygulama öğretim elemanları için hazırlanan açık uçlu ve kapalı uçlu sorulardan oluşan, yapılandırılmış görüşme formudur. Görüşme formu 7 soru oluşturulmuş ve 7 uygulama öğretim elemanına bu sorular yöneltilmiştir. 10 uygulama öğretmeni için ise 4 açık uçlu, 1 kapalı uçlu ve 2 yarı kapalı uçlu olmak üzere toplam 7 sorudan oluşan, yapılandırılmış görüşme formu hazırlanmış ve uygulanmıştır. Araştırmanın sonucunda Öğretmenlik Uygulaması faaliyetlerinin fakülte koordinatörlüğünce gereği gibi ciddi bir şekilde koordine edilmediği, okullarındaki uygulama öğretmenlerinin çoğunluğunun öğretmen adaylarına rehberlik yapma konusunda yetersiz kaldıkları, uygulama okullarına giden öğretmen adaylarının uygulama öğretmenlerinin ve sınıfın üzerinde olumlu bir etki oluşturduğu, öğretmen adaylarının uygulamalar konusundaki hazırlık ve plânlılıklarının uygulama öğretmenlerinin tutumlarına göre değiştiği gibi bulgulara ulaşılmıştır.

REFERENCES

References: 

AKYÜZ, Y. (1989). Türk Eğitim Tarihi, Ankara Ün. Eğit. Bil. Fak. Yay. No: 160, Ankara
AKYÜZ, Y. (2001). Başlangıçtan 200l'e Türk Eğitim Tarihi, Alfa Yayıncılık, İstanbul
AYDIN, R.& ŞAHİN, H.& TOPAL, T. Türkiye'de İlköğretime Öğretmen Yetiştirmede Nitelik Arayışları, TSA / Yıl: 12, S: 2, Ağustos 2008
AYTAÇ, A. (2010). Öğretmenlik Uygulaması Dersi Kapsamında Uygulama Öğretim Elemanlığının Değerlendirilmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Burdur
CELEP, C. (2000). Eğitimde Örgütsel Adanma ve Öğretmenler, Anı Yayıncılık, Ankara
ÇELİKTEN, M., SANAL, M. & YENİ, Y. (2005). Öğretmenlik Mesleği ve Özellikleri, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(19), 207¬237.
DAVRAN, E. (2006). İlköğretim Kurumlarındaki Öğretmenlik Uygulamasının Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Yeterliliklerini
Kazanmaları Üzerindeki Etkisi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Van
DEMİREL, Ö.,KAYA, Z. (2002). Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Pegem A Yayınları, Ankara
DOĞAN, M. (1999), "Öğretmen Yetiştirme Politikası", Cumhuriyet Bilim Teknik Dergisi 22 Mayıs 1999 S.635, İstanbul, 1999, ss. 15-16.
ERİŞEN, Y. (2001). Öğretmen Yetiştirme Programlarına İlişkin Kalite Standartlarının Belirlenmesi ve Fakültelerin Standartlara Uygunluğunun Belirlenmesi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara
FİDAN, N. ve ERDEN, M. (1998). Eğitime Giriş, Alkım Yayınevi, Ankara
GÜL AVŞAR, N. (2007). Türk Milli Eğitim Sisteminde 1963-1980 ile 1980-2006 Yıllar Arasında Öğretmen Yetiştirme ve Atama Politikalarının
Değerlendirilmesi, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Malatya
HEDGES, E.L. & VALİJA, M.A. (1995). Assessing Learning, Vocatioanal İnstructional Materials Laboratory, The Ohio State University
KOÇER, H. Ali (1983). "İlkokul Öğretmeninin Yetiştirilmesi 1923-1980" Cumhuriyet Döneminde Eğitim, MEB Yayını, No: 91, İstanbul
KÜLAHÇI, Ş.& KAZU, H.S. (1997). Öğretmen Yetiştirmede Kalitenin Arttırılması Açısından Mikro Öğretim Uygulaması, Haberal Eğitim Vakfı, Ankara.
MEB (2008). Öğretmen Yeterlikleri, Devlet Kitapları Müdürlüğü, Ankara MEB, (2010). Okul Yöneticileri ve Öğretmenler İçin Mesleki Gelişim Kılavuzu, Ankara
ÖZDEN, Y. (1999). Eğitimde Dönüşüm Eğitimde Yeni Değerler, Pegem A Yayınları, s.9., Ankara
ÖZYURT, S. (2000). Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Değişim Yayınları, Adapazarı
SARATLI, E. (2007). Okul Deneyimi-1 Dersi Uygulamasında İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarına Sunulan Danışmanlık (Mentoring) Hizmetlerinin Yeterliliği. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara
SÖNMEZ, V. ve Diğerleri (2003). Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Anı Yayıncılık, Ankara
TEKIŞIK, H.H., "Öğretmen Okulunun Açılışının 146. Yılında: Türk Eğitim Sisteminde Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları", Yeni Türkiye Dergisi, "Eğitim" Özel Sayısı 2 no. 7, Ankara, 1996, s.392.
VARIŞ, F. (1973). Öğretmen Yetiştirme Üzerine. Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları, 50. Yıla Armağan, no: 36, Ankara
YILDIZ, H. (2006). YÖK/Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi Kapsamında Yer Alan Okul Deneyimi II Etkinliklerinin Değerlendirilmesi. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sivas
YILMAN, Y. (1987). Türkiye'de Ortaöğretime Öğretmen Yetiştirmenin Pedagojik Temelleri. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayımlanmamış Doktora Tezi, İzmir
YÖK. (1998). Fakülte-Okul İşbirliği. YÖK/Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi Hizmet ÖncesiÖğretmen Eğitimi, Ankara

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com