Buradasınız

16. Yüzyıla Ait Bir Manzum Gramer Kitabı Olan Tuhfe-i Hüsâmi'de Tek Heceli Basit Fiiller ve Bunların Birleşim Değeri

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
İn this article, we resaerched one syllayble simple verbs and this verbs of valency on a Wh century text named Tuhfe-i Husami written by Ilusami. Here Husami examines Persian Language and aims at teaching this language to Turkish people. After examining the text, we saw t hat the method and the theme is the fırst one until his time and during his era. 1 mean. a poetry-style grammar book is not seen by Hüsamettin Efendi 's time. instead of writing a usual grammar book, he has chosen poetry to ejcplain the rules and systems of Persian. Fİrstly, we '11 classify one syllayble simple verbs on the Tuhfe-i Husami. After defıning valency ofterm, we'U examine these verbs.
Abstract (Original Language): 
Bu makalede, bir lö.yüzyıl metni olan ve Hüs&nı tarafından yazılan Tuhfe-i HüsâmJ'deki tek heceli basit fiilleri ve bu fiillerin birleşim değerlerini inceledik. Eserde Ilüsâmî, Fars dilini incelemekle ve Türklere bu dili öğretme amacı gütmektedir. Bu eser konu ve yöntem olarak kendi döneminde tektir. Tuhfe-i Hüsâmî'den önce böyle manzum bir dil bilgisi kitabıyla karşılaşılmamıştır. Hüsâmt, alışıla gelmiş bir dil bilgisi kitabı yazmak yerine Farsçanm gramerini nazım türünde anlatmayı seçmiştir. Biz öncelikle Tuhfe-i Hüsânî'deki tek heceli basit fiilleri yapıları bakımından sınıflandıracağız. Birleşim değeri terimini tanımladıktan sonra bu fiilleri birleşim değerleri açısından değerlendireceğiz.

REFERENCES

References: 

ARAT. Reşit, Rahmeti, "Atabetü'l - Hakayık", TTK, Ankara, 1991
ATALAY, Besim, "Bergamalı Kadri. Müyessiretü'l- Ulûm" TDK yay., İstanbul, 1946.
CRYSTAL, D., "A Dictionary of Linguistics an Phonetics", Oxford, Blackvveil Publishers, 1997.
El.BİRLİK, Tolga, "Tuhfe-i Hüsâmî Çeviriyazı vc Dil Öğelerinin İncelenmesi", Yüksek Lisans Tezi, Celal Bayar Üniversitesi, Manisa, 2006.
HAClEMıNOGLU, Necmettin, Yapı Bakımından Türk Dilinde Filler, Cönk Yay.,1984.
HELBİG, Gerhard, "Probleme der Valenz un Kasusthcorie", Tübingen, 1992.
İLERİ, Esin, "Türkçedeki Fiillerin Birleşim Değeri", VIII. Uluslar arası Türk Dilbilimi Konferansı Bildirileri, Ankara: Ankara Üniversitesi, 1997.
JOHANSON, L., "The Structure of Turkic", London, 1998.
KOÇKARTAYEV, İ.,"Valentlik ve semantik Maslaşuv" Taşkent: Taşkent Üniversitesi, 1980.
KARAHAN, Leyla, " Fiil- Tamlayıcı İlişkisi Üzerine", Türk Dili, c.549, Ankara, 1997
KORKMAZ, Zeynep, "Türkiye Türkçesi Grameri", TDK, Ankara, 2003.
LEECH G. "Sernantics The Study ofMeaning", EnglandfUSA, Canada, Penguin Books., 1981.
ÖZCAN, Öz Aynur, "Özbek Türkçesinde Olumsuz Yapıda Kullanılan Fiiller", Modern Türklük Araştırma Dergisi, C.2, S.I, Ankara, 2005.
SEV, Gülsel, "Etmek Fiiliyle Yapılan Birleşik Fiiller ve Tamlayıcılarla Kullanılışı" TDK, Ankara. 2001.
TEKİN, Talat, ÖLMEZ, Mehmet, "Türk Dilleri", Simurg Yay. İstanbul, 1999. TESNİERE, Lucien, "Esguisse dcune syntaxe structulare", Paris, 1953. TESNİERE, Lucien,, "Elements de syntaxe struetulare", Paris, 1959.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com