Buradasınız

Âşık Mustafa Remzî, Manisa, Kırkağaç, Gelenbe ve Gördes’le İlgili Şiirleri ve İncelenmesi

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
In This work, a brief information about Aşık Mustafa Remzi of Kırkağaç of Manisa and his Mecmua (a compendium of the poet’s poety) will be given. His five poems taking place in his hand writing mecmua called Hadidaktüşşuara, dealing with Manisa, Gelenbe, Kırkağaç and Gördes will be handeled and analyzed. At the end of the article, original hand writig of the poems (the manuscripts of the poet) will be presented.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada, önce Manisa Kırkağaç’lı halk şairi Âşık Mustafa Remzî ve Mecmuası hakkında kısa bilgi verilecek, sonra onun “Hadîkatü’ş-şu‘arâ” isimli kendi el yazısıyla yazdığı Mecmuasında bulunan Manisa, Kırkağaç, Gelenbe ve Gördes’le ilgili altı şiiri ele alınarak değerlendirilecek ve tıpkıbasımlarıyla birlikte yayınlanacaktır.

REFERENCES

References: 

AKARPINAR, Bahar (2006), Tasavvufî Halk Şiiri, Türk Edebiyatı Tarihi C.1,s.630-657,
İstanbul.
ARTUN, Erman (2001), Âşıklık Geleneği ve Âşık Edebiyatı, Ankara.
ARTUN, Erman (2002), Dinî-Tasavvufî Halk Edebiyatı, Ankara.
BAYRI, M. Halit (1937), Halk Şairleri Hakkında Küçük Notlar, İstanbul.
BURSALI MEHMET TAHİR (2000), Osmanlı Müellifleri, 3.C, ( Tıpkıbasım, Haz. C. Kurnaz-
M. Tatçı) Ankara.
BURSALI MEHMET TAHİR (1324), Aydın Vilâyetine Mensub Meşâyih, Ulema, Şu’arâ,
Müverrihîn ve Etıbbânın Terâcim-i Ahvâli, İzmir.
ERGUN, Saadettin Nüzhet (1930), Bektaşî Saz Şairleri, İstanbul.
ERGUN, Saadettin Nüzhet (1938), Halk Edebiyatı Antolojisi, İstanbul.
EVRAN, Ü.- SATI, M. Selçuk, (2000) Geçmişten Günümüze Kırkağaç, İzmir.
EYÜBOĞLU, E. Kemal (1975), Şiirde ve Halk Şiirinde Atasözleri ve Deyimler, 2. C. İstanbul.
GÖLPINARLI, Abdülbaki (1972), Türk Tasavvuf Şiiri Antolojisi, İstanbul.
GÖLPINARLI, Abdülbaki (1992), Alevî-Bektaşî Nefesleri, İnkılap Kitabevi İstanbul.
GÜZEL, Abdurrahman (1989), Tekke Şiiri, Türk Dili, Türk Şiiri Özel Sayısı III, s.251-450,
İstanbul.
GÜZEL, Prof. Dr. Abdurrahman (2004), Dinî-Tasavvufî Türk Edebiyatı, Ankara.
İNAL, İbnülemin Mahmut Kemal, (1988) Son Asır Türk Şairleri, C.3, İstanbul.
KALKAN, Emir (1991), XX. Yüzyıl Türk Halk Şairleri, Ankara.
KAPLAN, Mahmut (2006), Tezkirelere Göre Manisa Şairleri, Manisa Şehri Bilgi Şöleni
Bildirileri, s.355-376, Manisa.
KOCA, Turgut (1990), Bektaşi Alevî Şairleri ve Nefesleri, İstanbul.
KOCATÜRK, Vasfi Mahir (1968), Tekke Şiiri Antolojisi, Ankara.
KÖPRÜLÜ, M. Fuad (2004), Türk Saz Şairleri, Ankara.
LEVEND, Agâh Sırrı (1984), Türk Edebiyatı Tarihi, 1.C. Giriş, Ankara.
ONAY, A.Talat (1992), Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar (Haz.Doç. Dr. Cemal Kurnaz)
Ankara.
ONAY, A.Talat (1996), Türk Halk Şiirlerinin Şekil ve Vezni (Haz. Prof. Dr. Cemal Kurnaz)
Ankara.
ÖZMEN, İsmail (1998), Alevî-Bektaşî Şiirleri Antolojisi, Ankara.
SAKAOĞLU, Saim (1989), Türk Saz Şiiri, Türk Dili, Türk Şiiri Özel Sayısı III, s.105-250,
İstanbul.
SAKAOĞLU, Saim (1989), XIX. Yüzyıl Saz Şiiri, Büyük Türk Klasikleri, C.9, s.215-263,
İstanbul.
TUMAN, Nail (2001), Tuhfe-i Nailî, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri (Tıpkıbasım, Haz.
M. Tatçı- C. Kurnaz) 372-375, Ankara.
UÇMAN, Yrd. Doç. Dr. Abdullah (1989), XIX. Yüzyıl Tekke Şiiri, Büyük Türk Klasikleri, C.9,
s.195-214, İstanbul.
ULUÇAY, M. Çağatay (1946), Manisa Ünlüleri, Manisa.
K.Erdoğan / Âşık Mustafa Remzî, Manisa, Kırkağaç, Gelenbe ve Gördes’le İlgili Şiirleri ve İncelenmesi
32
ÜNVER, İsmail (1988), XIX. Yüzyıl Divan Nazım ve Nesri, Büyük Türk Klasikleri, C.8, s.99-
267, İstanbul.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com