Buradasınız

İbn-i Haldun Sosyolojisinde Asabiyet Bağları, Devlet Ve Kamu Maliyesi

Links Of The Asabiyet, State And Public Fınance İn The Ibn Khauldan 's Socıology

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Ibn Khauldan. Middle Age 's intetlectual, constitued the basis for most of scientists with his oM'tt peculiar informations in the domain af history, philosophy, sociology. economics and policy selence. Ibn Khauldan. made up "Ümran Science" - which is contemporary sociology science 's basis- veith hisfamous work " Muqaddimah". assumed a title "pioneer economist" with his versatile scientifte identity by uttering A.Smith's "social division of labour". D. Ricardo's "theoty of value". Malihus's "theory ofpopulation". basis logic of Supply-Side Economics in 14. century. İn this study invastigates "ümran Scientifte" ıhat is contemporary sociology's initiaf eshalation and then ibn Khauldan 's visions aboııt fısval evenls. especially public expenditure. tax and public budget in the social ambient.
Abstract (Original Language): 
Orta Çağ düşünürü Ibn-i Haldun, tarih, felsefe, sosyoloji, iktisat ve siyaset bilimi alanlarındaki engin bilgileri ile pek çok bilim adamına kaynak teşkil etmiştir. Ünlü eseri Mukaddime İle " Ümran İlmi "nt - günümüz sosyoloji ilminin kaynağı- oluşturan İbn-i Haldun, çok yönlü bilimsel kimliği İle A.Smilh'in "toplumsal işbölümü"nü. D.Ricardo'nun "değer teorisi"ni. Malthus'un "nüfus teorisi 'ni. Arz Yönlü İktisat'ın temel mantığını daha 14. yüzyılda dile getirerek "öncü iktisatçı" unvanı kazanmıştır Çalışma, günümüz sosyolojisinin ilk nefesi olan Ümran İlmi ve ardından İbn-i Haldun 'un toplumsal çerçevedeki mali olaylara, özellikle kamu harcamaları, vergi ve bütçeye ilişkin görüşlerini İncelemektedir.

REFERENCES

References: 

ALBAYRAK. A. (2000). Bir Medeniyet Kuramcısı Olarak ibn-i Haldun. Uludağ
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 9. Cilt: 9.
ARSLAN. A. (1997). İbn-i Haldun'un İlim ve Fikir Dünyası. Ankara: Vadi
Yayınlan.
AZ ARKAN. E. (2006). "İbn-i Haldun ve Devlet".
(10.10.2006).
BATSEVA. S. M. (1999). "İbni Haldun Düşüncesinin Toplumsal Temelleri". Bilim ve
Ütopya Dergisi, Mart. s. 24-29.
BİLGİ, A. (1999), "İbni Haldun: Manc'tan Beş Yüzyıl Önce" Bilim ve
Ütopya Dergisi. Mart, s. 30-33.
Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi (2002). Cilt 11.
55
S.Bursalıöğfu ıbn-i Haldim Sosyolojisinde Asabiyet Bağlan. Devlet ' 'e Kamu Maliyesi
CABBAR, A. (1999). "İbni Haldun'un Hayatında ve Eserlerinde Ras>onel Bilimler"'.
Bilim ve Ütopya Dergisi. Mart. S. 10*13.
DOĞAN. İ. (1998). Sosyoloji Kavramlar ve Sorunlar. İstanbul: Sistem Yayıncılık.
DURSUN. T. (1999). "İbn-i Haldun'un Temel Düşünceleri". Bilim ve Ütopya Dergisi.
Man. s. 14-23.
FALAY. N. (1999). "İktisatçı Olarak İbni Haldun". Bilim ve Ütopya Dergisi. Mart. s.
52.
FALAY, N. (2002). "İbn-i Haldun'un İktisadi Görüşleri", İktisat'ın Dama Taşları.
İstanbul: L0. İktisat Fakültesi Mezunları Cemiyeti Dergisi. 2002
GÖKBUNAR. A. R. (1998), "Vergileme İlkeleri ve Küreselleşme". Celal Bayar
Üniversitesi İİBF Yönetim ve Ekonomi Dergisi. 1998. S: 4.
GÖKBUNAR. R.. KÖMÜRCÜLER, E„ YALÇIN A. Z. (2007). "Mali
Sosyolojide İbn-i Haldun'un Yeri". Türk İdare Dergisi. Y: 79, S; 455. Haziran 2007.
GÜRKAN. Ü. (1999).-Tarihten Sosyolojiye Doğru Ümran İlmi". Bilim ve Ütopya
Dergisi. Mart. s. 53-55.
HANÇERLİOÖLU. O. (1999), "14. Yüzyıldaki Mam ve Darvin". Bilim ve Ütopya
Dergisi. Mart. s. 48-49.
HASSAN. Ü. (1998). İbn-i Haldun'un Metodu ve Siyaset Teorisi, 2. Baskı, İstanbul:
Toplumsal Dönüşüm Yayınları.
İbn-i Haldun. < \v\vw.fesefeekibi.com/site/del'ault.üsp?PG= 1306 > (10.10.2006).
İbn Haldun (1988). Mukaddime I. (Hazırlayan: Süleyman ULUDAĞ). I I . Baskı,
istanbul: Dergah Yayınlan.
Ibn Haldun (1988), Mukaddime II, (Hazırlayan: Süleyman ULUDAĞ), II. Baskı.
İstanbul: Dergah Yayınları.
İLGEN. A. (2005). "İbn-i Haldun'un Kamu Ekonomisi. Maliyesi ve
Vergi Dünyasına İlişkin Görüş ve Analizleri". Vergi Dünyası Dergisi. S: 281.
KALLEK, C. (2004), İslam İktisat Düşüncesi Tarihi (Haraç ve Emval Kitapları).
İstanbul.
LACOSTE. Y. (1993), İbni Haldun Üçüncü Dünyanın Geçmişi Tarih Biliminin
Doğuşu (Çev: Mehmet SERT). İstanbul: Sosyalist Yayınlar.
MANAZ, Ü. N.: MANAZ, A.. İbni Haldun Kimdir?.
<\v\vw.biyografi.net/kisiayrinti.asp?kisiİd=2626 > (10.10.2006).
MİLLER. D. vd (1994). Blackwell'in Siyasal Düşünce Ansiklopedisi. (Çev: Bülent
PEKER. Nevzat KIRAÇ), Ankara: Ümit Yayıncılık.
ÖZKALP. E. (2001). Sosyolojiye Giriş, 11. Baskı. Eskişehir: T.C. Anadolu Üni.Eğitim.
Sağlık ve Bilimsel Çalışma Vakfı Yayın No: 140.
ŞENER, C. (2006). "İbn-i Haldun'da Toplumsal Değişim Ve Ekonominin Rolü". <
www.karacaahmet.com/arastirma.asp?id=I4 > (10.10.2006).
ŞENER, C. (2006a), "İbni Haldun'da Siyaset Çeşitleri".
-•-\vA\0^nıuinhımiAimva];ısiinııa.;^|y/Kİ-- lo> (10.10.2006).
ÜLGER. İ. (2004). İbni Haldun Işığın Kaynağı Doğu-4. İstanbul: Berlin Yayınları.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com