Buradasınız

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesine Katkısı Açısından Personel Güçlendirme Yaklaşımı: Afyon Kocatepe Üniversitesi Hastanesi Örneği

Purpose for the Contribution on Personnel Empowerment Approach in Development of Human Resources: An Example on Afyon Kocatepe University Hospital

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Recently it is observing that personnel concept is changing towards to human resources concept. Classical personnel concept differed within the time in competition media and changed to human resources concept as we know. Human resources concept also includes some components like chosing of workers, development of them, motivation of them, reward and empowerment of them. In this research, thinking and attitude of staff about personnel empowerment in Afyon Kocatepe University Hospital were examined, and it was tried to determine at which level personnel supporting concept could be applied in this organization. Results of the performed analysises showed that health staff supported in this sense and they had pozitive effects on personnel empowerment.
Abstract (Original Language): 
Son yıllarda personel kavramından insan kaynakları kavramına doğru bir değişim gözlenmektedir. Klasik personel kavramı zaman içinde rekabet koşullarında farklılaşarak günümüz insan kaynakları anlayışına dönüşmüştür. İnsan kaynakları kavramı içine, çalışanların seçilmesi, geliştirilmesi, güdülenmesi, ödüllendirilmesi ve birlikte güçlendirilmesi kavramları girmektedir. Yapılan çalışmada Afyon Kocatepe Üniversitesi Hastanesi’ndeki personelin personel güçlendirmeye ilişkin düşünce ve tutumları ortaya konularak kurumda personel güçlendirmenin ne derecede uygulanabildiği ölçülmeye çalışılmıştır. Yapılan analizler sağlık personelinin personel güçlendirmeye gerekli yaklaşımı sergileyerek insan kaynaklarının geliştirilmesine olumlu katkılar sağlandığını ortaya koymuştur.
95-114

REFERENCES

References: 

ALDEMİR, Ceyhan, Gönül BUDAK ve Alpay AT AOL (2001). İnsan Kaynakları Yönetimi, İzmir, Barış Yayınları.
ATEŞ, Hamza, Harun KIRILMAZ, Sabahattin AYDIN, (2007), Sağlık Sektöründe Performans Yönetimi, Türkiye Örneği, Ankara.
BARUTÇUGİL, İsmet (2004). Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi, İstanbul, Kariyer Yayıncılık.
BİNGÖL, Dursun, (Nisan 2003), İnsan Kaynakları Yönetimi, Beta Basım A.Ş. İstanbul.
BULUÇ, Bekir, (1997), "Milli Eğitim Bakanlığında İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi", Ankara, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalı Doktora Tezi.
CARIGNANI, V., (2000), “Management of change in health care organisations and human resource role”, European Journal of Radiology, Vol., 33, pp:8-13.
CAUSON, J.(2004), "The Internal Brand: Succesfull Cultural Change and Employee Empowerment", Journal of Change Mangement, Vol:4, No: 4, pp.297-307.
CHAISIRI, Kawee, (Aralık 2006), "Human Resource Development Through Continuous Improvement: A Case Study of Yasothon Hospital", Thailand, (Erişim) www.who.int/hrh/en/HRDJ_2_2_06.pdf. (11.10.2008)
COLEMAN, H.J. (1996), "Why Employee Empowerment is not just a fad", Leadership & Organization Development Journal, 17/4, pp. 29-36.
CONGER, J.A. (1989), Leadership: The Art of Empowering Others, The Academy of Management Review, Vol:3, no:1, pp.17-24.
112
Sosyal Bilimler 7/1 (2009) s.95-114
COŞKUN, R.(2002), "Gücün ve Sorumluluğun Organizasyonlara Yayılması: Çalışanı Güçlendirme (Empowerment)", Stratejik Boyutuyla Modern Yönetim Yaklaşımları, Ed: İsmail Dalay vd., Beta Yayınevi, İstanbul.
DAFF, R.L. (2001), Organization, Theory and Design, Seventh Edition, Thompson Learning, South Western.
DARLING, M. (1996), "Empowerment: Myth or Reality", Vital Speeches of the Day, Vol:62, No: 15, pp.474-479.
DIALLO, K., ZURN, P., FUPTA, N., Dal POZ, M., (2003), “Monitoring and evaluation of human resources for health: an international perspective”, Human Resources for Health. 1(3), Erişim: http://www.human-resources-helath.com/content/1/1/3.
DOĞAN, S., (2006), Personel Güçlendirme: Rekabette Başarının Anahtarı, Kare Yayınları, İstanbul.
ERDİL, Oya, KESKİN, Halit, (Nisan 2003), "Güçlendirmeyle iş Tatmini, iş Stresi ve Örgütsel Bağlılık arasındaki ilişkiler: Bir Alan Çalışması", İ.Ü. İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt:32, Sayı:1.
ETTORE, B. (1997), "The Empowerment Gap: Hype vs Reality", HR Focus,Vol:74(7).
FOTTLER, M.D., Job Analysis ad Job Desing, Human Resources İn Health Care, Ed: Fried B.J., Johnson J.A., AUPHA Pres, (2002), Washington, s.209-224; Yüksel, J., Erkutlu, H., Personel Güçlendirme. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
GENÇ, N.(2004), Yönetim ve Organizasyon: Çağdaş Sistemler ve Yaklaşımlar, Seçkin Yayınevi, Ankara.
HAİR, J., Anderson, R., Tatham, R. ve Black, W. (1998), Multivariate Data Analysis, Prentice- Hall, International (UK) Limited, London.
HARVEY, D. and BOWIN, B.R(1996), Human Resource Management -An Experiential Approach, Prentice Hall İnc.,New Jersey.
KAVUNCUBAŞI, Şahin, (2000), Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi, Siyasal Kitabevi, Ankara.
KESKİN, H. (2005), "Çalışanları Güçlendirmek", http://www.gyte.edu.tr/ebulten/sayi10/makale.htm.
KOÇEL, T.(2001), İşletme Yöneticiliği, Beta Yayın, İstanbul.
KURTULUŞ, Kemal, (1998), Pazarlama Araştırmaları, İ.Ü. İşletme Fakültesi Yayınları No 274, 6. Baskı İstanbul.
McCONNEL, C.R., (2003), The Health Care Manager’s Human Resources Handbook, Management Concept, Inc., Vienna., s.7.
MELLAHI, Kamel ve WOOD, Geoffrey (2003). The Ethical Business Challanges and Controversies, Britian: Palgrave Macmillian Company
ONAT, Bülent, (2002), "İnsan Kaynaklarının Gelişimi Açısından Bankalarda Performans Değerlendirme Uygulamaları", İzmir, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı İnsan Kaynakları Programı Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
ÖZAKSU, Ö., (2006), İnsan Kaynakları Geliştirmede Personel Güçlendirme Yaklaşımı ve Bir Saha Araştırması, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
ÖZÇELİK, A. Oya, (2000), Performans Etkinliği Üzerine Bir Holdinge Bağlı Kuruluşlarda Çalışanların Görüş ve Tutumlarının incelenmesine Yönelik Bir Araştırma”, Yönetim Dergisi, Sayı:35.
ÖZGEN, H., ÖZTÜRK, A. ve YALÇIN, A., (2002), İnsan Kaynakları Yönetimi, Nobel Kitabevi, Adana.
TAŞTAN, S., (2004), Personel Güçlendirme, www.makalem.com.tr. (08.10.2008)
113
A. Karahan / İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesine Katkısı Açısından Personel Güçlendirme
Yaklaşımı: Afyon Kocatepe Üniversitesi Hastanesi Örneği
114
THOMAS, K. W. and VELTHOUSE, B. A. (1990), "Cognitive Elements of Empowerment: An Interpretive Model of Intrinsic Task Motivation",
YÜKSEL, Öznur, (2004), İnsan Kaynakları Yönetimi, Gazi Kitabevi, Ankara.
YÜKSEL, Öznur, Hakan ERKUTLU, (2003), "Personeli güçlendirme- Empowerment", G.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi, Sayı 1.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com