Buradasınız

Altı Sigma Metodolojisi ve Otomotiv Sektöründe Bir Örnek Olay İncelemesi

Six Sigma Methodology and A Case Study in the Turkish Automotive Industry

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The concept of quality has become an important element for the enterprises wishing to increase their competitiveness. In order to gain competitive advantages, companies should not only manufacture quality products but also pay attention that these products satisfy the needs, wants and requirements of the customer. Six Sigma, by reducing the variability in the manufacturing processes, is one of the major methodologies developed to help manufacture products which are compliant with customers’ needs, wants and requirements. The main goal of this study is to emphasize the importance of the Six Sigma methodology and to state the benefits of the methodology so as to guide the companies considering applying Six Sigma. In this regard, we focus in the first chapter on the definition, concepts and general features of Six Sigma. In the second chapter, we mention about the process used in applying the Six Sigma methodology and the statistical methods benefited. In the third chapter which is also the application section of the study, we examine how the methodology is applied in a company which operates in an automotive side industry. This examination revealed that the application of Six Sigma have reduced errors in D.Tezsürücü, İ. Tunail/ Altı Sigma Metodolojisi ve Otomotiv Sektöründe Bir Örnek Olay İncelemesi a process which is important for the company and in which many errors used to occur. Reducing the errors in the process brought significant gains to the company and that improvement along with the theoretical reasoning in the thesis confirms the overall importance of Six Sigma methodology.
Abstract (Original Language): 
Kalite kavramı, rekabet gücünü arttırmak isteyen işletmeler için oldukça önemli bir unsur haline gelmiştir. Firmalar rekabet avantajı sağlayabilmek için kaliteli ürün üretirken aynı zamanda bu ürünlerin müşteri istek ve gereksinimlerinin de karşılamasına dikkat etmek durumundadırlar. Altı Sigma, müşteri istek ve gereksinimleri ile uyumlu ürün veya hizmet üretebilmek için geliştirilmiş, üretim süreçlerindeki değişkenliğin azaltılması yoluyla süreç kalitesinin iyileştirilmesini hedefleyen önemli metodolojilerden birisidir. Bu çalışmanın temel amacı, Altı Sigma metodolojisinin önemini vurgulamak ve Altı Sigma’yı uygulamayı düşünen firmalara yol göstermek için metodolojinin yararlarını göstermektir. Bu amaçla birinci bölümde, Altı Sigma’nın tanımı, kavramları ve genel özellikleri üzerinde durulmuştur. İkinci bölümde ise Altı Sigma metodolojisinin uygulanmasında kullanılan süreçten ve yararlanılan istatistiksel yöntemlerden bahsedilmiştir. Uygulama kısmında da otomotiv sektöründe yan sanayi olarak faaliyet gösteren bir firmada Altı Sigma metodolojisinin uygulaması incelenmiştir. Çok sayıda hatanın meydana geldiği ve firma için önemli olan bir süreçte Altı Sigma uygulanması sonucu, süreçte meydana gelen hataların büyük ölçüde azaldığı ve bu iyileştirmenin firmaya somut kazançlar sağladığı sonucuna ulaşılmıştır.

REFERENCES

References: 

BASU, R., WRIGHT, J. N.; Quality Beyond Six Sigma, Boston Butterworth-Heinemann,
Oxford, 2003.
BRUE, G., LAUNSBY, R. G.; Design for Six Sigma, London McGraw-Hill Professional,
New York, 2003.
ERDİLLER, A., ORBAK, A.Y.; “Otomotiv Yan Sanayinde Altı Sigma Araçlarının
Kullanımı ve uygulama Örneği”, V. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu,
İstanbul Ticaret Üniversitesi, 25-27 Kasım 2005, s.557-559.
HAIKONEN,A., SAVOLAINEN,T., JARVINEN,P.; “Exploring Six Sigma And CI
Capability Development: Preliminary Case Study Findings On Management
Role”, Journal of Manufacturing Technology Management, Vol.15, No. 4, 2004 ,
s. 369-378.
HENDERSON, K. M., EVANS,J.R.; “Successful Implementation of Six Sigma:
Benchmarking General Electric Company”, Benchmarking: An International
Journal, Vol.7, No. 4, 2000, s. 260 – 282.
Sosyal Bilimler 8/1 (2010 ) s.129-146
14 5
KELLER, P. A.; Six Sigma Demystified : A Self-Teaching Guide, Blacklick, OH,:
McGraw-Hill Companies, 2004.
KWAK, Y. H., ANBARI, F. T.; “Benefits, Obstacles, And Future Of Six Sigma
Approach”, Technovation, 2004, s.2.
O’NEILL, M., DUVALL, C. ;“A Six Sigma Quality Approach To Workplace
Evaluation”, Journal of Facilities Management, Vol. 3, No.3, 2004, s. 240–253.
PANDE, P.S., HOLPP, L.; What is Six Sigma, Mc Graw- Hill Professional, 2001.
PANDE, P. S., NEUMAN, R. P., CAVANAGH, R. R.; Six Sigma Yolu GE,Motorola ve
Zirvedeki Diğer Firmaların Performanslarını Yükseltme Yöntemleri,
(Çevirenler: Nafiz Güder, Güneş Tokcan), Klan Yayınları, İstanbul, 2004.
POLAT, A., CÖMERT, B., ARITÜRK, T.; Altı Sigma Nedir?, Pelin Ofset Matbaacılık, 2.
Baskı, Ankara, 2005.
PYZDEK, T.; “Selecting Six Sigma Projects”, Quality Digest, No.9, 2000, s.1.
SENAPATI, N. R.; “Six Sigma: Myths And Realities”, International Journal of Quality
& Reliability Management, Vol. 21, No. 6, 2004, s. 683 – 690.
TEZSÜRÜCÜ, D. “ Altı Sigma Metodolojisi ve Otomotiv Sektöründe Bir Örnek Olay
İncelemesi”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Manisa, 2006’dan derlenmiştir.
D.Tezsürücü, İ. Tunail/ Altı Sigma Metodolojisi ve Otomotiv Sektöründe Bir Örnek Olay
İncelemesi
146

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com