Buradasınız

20. YÜZYIL BAŞLARINDA TURGUTLU HAPİSHANESİNİN GENEL DURUMU

GENERAL SITUATION OF TURGUTLU PRISON AT THE BEGINNING OF THE 20th CENTURY

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
In the early periods of the Ottoman Empire, imprisonment was not used as a means of punishment. However, later on, following the Edict of Tanzimat, it was adopted as an effective punishment method. As a result of this, the newly adopted laws and regulations put the improsenment at the core of its criminal justice while making prisons as a center of attention. This work, based on the analysis of the Regulations regarding Detention Houses and Prisons dated 1880, gives information on physical conditions of Turgutlu prison at the beginning of the 20th century, remonts made in it, the number of its prisoners and personnel.
Abstract (Original Language): 
Osmanlı Devleti’nde hapis cezası ve uygulamaları başlangıçta yaygın bir ceza olarak görülmezken sonraki dönemlerde ve özellikle de Tanzimat’tan sonra etkin bir ceza yöntemi olarak benimsendiği görülmektedir. Nitekim Tanzimat ile birlikte kabul edilen yeni ceza kanunları ve çeşitli nizamnameler, hapis cezasını merkezi konuma getirirken, hapishaneyi de bir mekân olarak ön plana çıkarmıştır. Bu çalışmada, 1880 tarihli Tevkifhane ve Hapishaneler Nizamnamesi’nin yayınlanmasından kısa bir süre sonra, 20. yüzyıl başlarında Turgutlu hapishanesinin fiziki durumu, hükümlü ve tutukların mevcudu ile hapishanelerin geçirdiği tamirat süreci ele alınmaktadır.

REFERENCES

References: 

1. Arşiv Belgeleri
Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA.)
BOA. DH.TMIK.S. 61/35. (25.Za.1323-20 Ocak 1906)
BOA. DH.MB.HPS. 142/63. (25.Z.1328-28 Aralık 1910).
BOA. DH.MB.HPS. 143/26. (05.Ca.1329- 04 Mayıs 1911).
BOA. DH.MB.HPS. 3/28. (23.Ra.1330-13 Mart 1912).
BOA. DH.İ.UM.EK. 2/86. (18.Ra.1332-14 Şubat 1914).
BOA. DH.EUM.MTK. 16/37. (24.R.1332-21 Mart 1914).
BOA. DH.EUM.MTK. 36/6. (11.Ş.1332-05 Temmuz 1914).
BOA. DH.EUM.MTK. 61/14. (04.M.1333-23 Kasım 1914).
BOA. DH.MB.HPS. 44/38. (13.M.1333-02 Aralık 1914).
BOA. DH.MB.HPS. 152/27. (05.S.1333-23 Aralık 1914).
BOA. DH.MB.HPS. 21/58. (18.L.1333-30 Ağustos 1915).
BOA. DH.MB.HPS. 38/61. (17.M.1334-26 Kasım 1915).
BOA. DH.MB.HPS. 24/24. (24.Ca.1334-29 Mart 1916).
BOA. DH.MB.HPS. 92/18. (12.N.1334-13 Temmuz 1916).
BOA. DH.MB.HPS. 106/26. (27.M.1335-24 Kasım 1916).
BOA. DH.MB.HPS. 25/106. (11.M.1335-08 Aralık 1916).
BOA. DH.MB.HPS.M. 28/3. (02.Ca.1335-24 Şubat 1917).
BOA. DH.MB.HPS. 28/3. (02.C.1335-25 Mart 1917).
BOA. DH.MB.HPS. 76/60. (29.C.1335-21 Nisan 1917).
BOA. DH.MB.HPS. 77/5. (29.B.1335-21 Mayıs 1917).
BOA. DH.MB.HPS. 77/22. (15.N.1335-05 Temmuz 1917).
BOA. DH.MB.HPS. 47/42. (18.L.1336-27 Temmuz 1918).
BOA. DH.MB.HPS. 107/9. (08.Z.1336-15 Eylül 1918).
BOA. DH.MB.HPS. 123/3. (05.M.1337-12 Ekim 1918).
BOA. DH.MB.HPS. 79/38. (12.Ca.1337-13 Şubat 1919).
BOA. DH.MB.HPS. 17/55. (14.B.1338-04 Nisan1920).
BOA. DH.MB.HPS. 166/7. (05.M.1339-19 Eylül 1920).
2. Kitap ve Makaleler
ADAK, Ufuk (2006), XIX. Yüzyıl Sonlarında ve XX. Yüzyıl Başlarında Aydın
Vilayeti’ndeki Hapishaneler, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ege
Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens., İzmir.
BARDAKOĞLU, Ali (1997), “Hapis”, Diyanet İslam Ansiklopedisi, C.16,
İstanbul.
DEVELLİOĞLU, Ferit (1996), Osmanlıca - Türkçe Ansiklopedik Lûgat,
Ankara.
FOUCAULT, Michael (2000), Hapishanenin Doğuşu, Ankara.
Sosyal Bilimler Dergisi Cilt:9, Sayı:1, Mart 2011
99
GÖKMEN, Ertan (2005), “1915 Yılının İkinci Dört Aylık Döneminde Manisa ve
Kazalarındaki Hapishânelerde Mahkûm ve Mevkûflar”, Manisa Barosu Dergisi,
Sayı 93, Manisa.
KARPAT, Kemal H. (2003), Osmanlı Nüfusu (1830-1914) Demografik ve
Sosyal Özellikleri, İstanbul.
KÖSE, Osman (2008), “20. Yüzyıl Başları Trabzon Vilayeti’nde Suçlar,
Suçlular ve Hapishaneler”, İlkadımdan Cumhuriyet’e Milli Mücadele, Editör
Osman Köse, İstanbul.
NASKALİ, E. Gürsoy - H. Oytun ALTUN (Editörler) (2005), Hapishane
Kitabı, İstanbul.
SCHULL, Kent Fielding (2007), Penal İnstitutions, Nation-state Construction,
and Modernity in the Late Ottoman Empire (1908-1919), University of
California, Los Angeles.
ŞEN, Hasan (2005), The Transformation of the Politics of Punishment and the
Birth of Prison in the Ottoman Empire (1845-1910), Yayınlanmamış Yüksek
Lisans Tezi, Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Ens., İstanbul.
ŞEN, Osman (2007), Osmanlı’da Mahkum Olmak, İstanbul.
TEKİN, Saadet (2006), “XX. Yüzyıl Başlarında Aydın Vilayeti ve
Mülhakatındaki Hapishanelerin Genel Durumu”, Celal Bayar Üniversitesi
Sosyal Bilimler Dergisi, 2006/2 Güz, Manisa.
__________ (2010), “Dr. Polliç Bey’in 1918 Tarihli Raporuna Göre Berlin
ve Aydın Vilayet Hapishanelerine Genel Bir Bakış”, OTAM, Sayı 24, Ankara.
Türk Ansiklopedisi (1960), c.10, Ankara.
Türk Hukuk Lûgatı (1991), Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın
Müdürlüğü, Ankara.
YILDIZ, Gültekin (2002), Osmanlı Devleti’nde Hapishane Islahatı (1839-
1908), Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, M.Ü. Türkiyat Araştırmaları Ens.,
İstanbul.
YILDIZTAŞ, Mümin (1997), Mütareke Döneminde Suç Unsurları ve İstanbul
Hapishaneleri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İ.Ü. Sosyal Bilimler Ens.,
İstanbul.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com