Buradasınız

BİLGİ TOPLUMUNDA ÖĞRENEN ÖRGÜTLER VE LİDERLİK SÜRECİ BAĞLAMINDA BİR ÖRNEK OLAY ÇALIŞMASIi

A CASE STUDY OF LEARNING ORGANIZATIONS AND LEADERSHIP RELATED IN THE INFORMATION SOCIETY

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Today, information has become a strategical source in the period of access to the community of information, and the companies using it efficiently has come to a point at which they are more adventageous at competition. In our study, we have armed to evaluate the effective and managing role of the strategic leadership and the necessity of the transformation to the learning organizations in the period of transaction to information community. From this, a study consisting of three approaches has been realized by Arkas Holding which leads the sea-sector. In the course of the study, applicable capacity of Arkas Holding to this model has firstly been evaluated in terms of the Learning Organization Model with an empiricial research. In addition, using the archive searching and evaluating leader’s opinions thus learning organization and strategic leadership concept has been analyzed in terms of common criteria.
Abstract (Original Language): 
Bilgi toplumuna geçiş sürecinin yaşandığı günümüzde işletmeler açısından bilgi, stratejik bir kaynak haline gelmiştir ve bu kaynağı etkin biçimde kullanabilen işletmeler rekabette üstünlük açısından avantajlı konumda bulunmaktadırlar. Çalışmamızda bu bakış açısından yola çıkılarak bilgi toplumuna geçiş sürecinde öğrenen örgütlere dönüşümün gerekliliği ve bu dönüşümü gerçekleştirme yönünde ise stratejik liderlik yaklaşımının etkileyici, yönlendirici ve sürükleyici rolünün özgün bir örnek kapsamında değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu noktadan hareketle denizcilik sektöründe lider konumda bulunan Arkas Holding bünyesinde üç aşamadan oluşan bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Bu süreçte öncelikle “Öğrenen Örgüt Modeli” kapsamında uygulanan ampirik araştırma ile Arkas Holding’in bu modele uyum kapasitesi değerlendirilmiştir. Daha sonra gerçekleştirilen arşiv araştırması ve liderin görüşlerinin değerlendirilmesi ile öğrenen örgüt ve stratejik liderlik bağlamı ortak kriterler kapsamında analiz edilmiştir.

REFERENCES

References: 

ARBAK, Yasemin ve İLTER, Burcu, Research Methods in Business (Course
Notes), Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi, İzmir, 1995.
BHIDE, Amar, "The Questions Every Entrepreneur Must Answer", Harvard
Business Review, Kasım-Aralık, 1996.
BRAHAM, Barbara J., Öğrenen Bir Organizasyon Yaratmak, Rota Yayın
Yapım Tanıtım, İstanbul, 1998.
DE GEUS, Arie, Yaşayan Şirket: İş Dünyasında Büyüme, Öğrenme ve Uzun
Ömür, çev: Ahmet Ünver, İstanbul: Rota Yayın Yapım Tanıtım Ticaret
Ltd. Şti., 1998.
DIXON, Nancy, The Organizational Learning Cycle: How We Can Learn
Collectively, London, McGraw-Hill Book Company,1994.
DOCTOROFF, Michael, Synergistic Management: Creating the Climate for
Superior Performance, New York: Amacom, 1977.
DODGSON, Mark, “Organizational Learning: A Review of Some Literatures”,
Organization Studies, Vol.14, No.3, 1993, ss. 375-394.
FIOL, Marlene ve LYLES, Marjorie A.,”Organizational Learning”, Academy of
Management Review, October, 1985.
FITZ-ENZ, Jack, Büyük Kuruluşlar İnsanı Nasıl Değerlendiriyor. Çeviren.
Gülden Şen , Sabah Kitapları, İstanbul,1999.
GARVIN, David A.,”Building A Learning Organization”, Harvard Business
Review, July-August, 1993.
HITT, Michael A., KEATS, Barbara W. ve DeMARIE, Samuel M.,
"Rightsizing: Building and Maintaining Strategic Leadership and Long-
Term Competitiveness", Organizational Dynamics, Cilt no 23, Sayı no
2, Bahar, 1994.
HITT, Michael, IRELAND, Duane ve HOSKISSON, Robert E., Strategic
Management: Competitiveness and Globalization : Concepts and Cases,
Cincinnati South-Western College Pub., 1999.
LEI, David, SLOCUM, John W. ve PITTS, Robert A., "Designing
Organizations for Competitive Advantage: The Power of
Unlearning and Learning", Organizational Dynamics, Vol. 27, No. 3,
Winter 1999, ss. 24-38.
MARQUARDT, Michael, J., Building the Learning Organization: A System
Approach to Quantum Improvement and Global Successs, New York,
McGraw Hill, 1996.
MARSICK, V. J., ve WATKINS, K. E., “Demonstrating the value of an
Organization's learning culture: The Dimensions of Learning
Organizations Questionnaire”, Advances in Developing Human
Resources, 5, 2003, ss. 132-151.
McGILL, Michael E. ve SLOCUM, John W. Jr., “Unlearning the
Organization”, Organizational Dynamics, Vol.22, No.2, Autumn 1993,
ss. 67-79.
Sosyal Bilimler Dergisi Cilt:9, Sayı:1, Mart 2011
35
MIRVIS, Philip H., “Historical Foundations of Organization Learning”, Jornal
of Organizational Change Management, Vol.9, No.1, 1996, ss. 13-31.
MOCAN, Cevdet, “Öğrenen Organizasyonlar”, Executive Exellence, Ağustos,
1998.
MORGAN, Gareth, Images of Organiztions, London, Sage Publications
Ltd., 1986.
ÖZER, Pınar Süral, ÖZMEN, Ömür ve SAATÇİOĞLU, Ömür, “Bilgi
Yönetiminin Etkililiğinde Kilit Bir Faktör Olarak Bilgi İşçileri ve İnsan
Kaynakları Yönetiminin Farklılaşan Özellikleri”, Dokuz Eylül
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C.6, S.1,2004, ss.254-
275.
PEDLER, Mike, BURGOYNE, John ve BOYDELL, Tom, The Learning
Company, McGraw-Hill Book Company, London, 1991.
PROBST, Gilbert J.B. ve BUCHEL, Bettina S.T., Organizational Learning: The
Competitive Advantage of the Future, London: Prentice Hall, 1997.
SENGE, Peter M., Beşinci Disiplin: Öğrenen Organizasyon Düşünüşü ve
Uygulaması, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 1993.
SENGE, Peter M., “The Leader's New Work: Building Learning
Organizations”, Editörler; Henry Mintzberg, James Brian Quinn ve
Sumantra Ghoshal, The Strategy Process , Prentice Hall Inc., London,
1998, ss. 588-596.
SENGE, Peter M., ROBERTS, Charlotte, ROSS, Richard B., SMITH, Bryan J.
ve KLEINER, Art, The Fifth Discipline Fieldbook: Strate-Gies And
Tools For Building A Learning Organization, London: Nicholas
Brealey Publishing, 1994.
SENGE, Peter ve ZENIUK, Nick, "Öğrenen Organizasyon" Konulu Semineri,
İstanbul: Rota Yönetim Geliştirme Hizmetleri ve Tic. A.Ş., 17.02.1998.
SCHEIN, Edgar H. Organizational Culture and Leadership, 2. ed., San
Francisco: Jossey-Bass, 1997.
STATA, Ray, “Organizational Learning: The Key to Management Innovation”,
Sloan Management Review, Vol.30, No.3, (Spring 1989), ss.63-74.
SULLIVAN, Gordon R. ve HARPER, Michael V., Umut Bir Yöntem Olamaz.
Çev. Ayşe Bilge Dicleli, Boyner Holding Yayınları, İstanbul: 1997.
SWAIN, Pam, "Organisational Learning: Developing Leaders to Deal With
Continous Change - A Strategic Human Resource Perspective",
The Learning Organization, Vol. 6, No. l, 1999, ss.30-37.
ULRICH, Dave, JICK, Todd ve GLINOW, Mary Ann Von, "High Impact
Learning: Building and Diffusing Learning Capability",
Organizational Dynamics, Sonbahar 1993.
VICERE, Albert A., "The Cycles of Global Leadership", American Journal of
Management Development. C. 1, S. 3, 1995.
Celal Bayar Üniversitesi
36
WATKINS,Karen E. ve MARSICK, Victoria J., Dimensions of the Learning
Organization Questionnaire (DLOQ): Participant’s Guide for
Interpreting Results. Yayınlanmamış çalışmaları, 1997.
WILLARD, Bob “Ideas on Learning Organizations: The What, Why, How and
Who”, 1994 Annual Leadership Development Prework, IBM Canada,
1994. Internet Adresi: http://192.75.177.236/-bwillard/ideaslo.htm, s.9.
Erişim tarihi 20.02.2004.
YALÇIN, Bahar, “İşletmelerin Öğrenen Örgütlere Dönüşümü Açısından Bilgi
Toplumunda Liderliğin Değerlendirilmesi: Arkas Örneği”,
Yayınlanmamış Doktora Tezi, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Manisa, 2004.
YANG, Baiyin, WATKINS, Karen E. ve MARSICK, Victoria J., The Construct
of the Learning Organization: Dimensions, Measurement and
Validation,http://www.irc.csom.umn.edu/Assets/21929.pdf+Dimension
s+of+the+learning Erişim tarihi 17.01.2004.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com