Buradasınız

ALİ CEMALEDDİN’İN “ARÛZ-I TÜRKΔ İSİMLİ ESERİNE DÂİR

ABOUT ALI CEMALEDDIN’S “ARÛZ-I TÜRKΔ CALLED BOOK

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
One of the books related wiht especiallay prosody and partly rhetoric is Arûz-ı Türkî. It can contribute these sciences. The book was ritten by Ali Cemaleddin in 1291/1874-5. Majority of book is about prosody. Our purpose with this study introduce content and genre of the book.
Abstract (Original Language): 
Özellikle aruz ve kısmen de belâgat ilimlerine türlü konularda katkı sağlayabilecek eserlerden bir tanesi Arûz-ı Türkî’dir. Ali Cemaleddin tarafından 1291/1874-5 tarihinde yazılan eserin önemli bir bölümü aruz bahsi üzerinde durmaktadır. Bu çalışma ile söz konusu eserin muhtevası ve konuları ele alış biçimi tanıtılacaktır.

REFERENCES

References: 

Ali Cemaleddin (1291), úArù◊-ı Türkì, úİlm-i æaväfì, ™anäyiú-i Şiúriyye
ve úİlm-i Bedìú, İstanbul.
COŞKUN, Menderes (2003), “Edebî Terimler ve Aruzla İlgili Bir Eser:
Alî b. Hüseyin Hüsâmeddîn Amâsî’nin Risâletün Mine’l- Arûz ve Istılâhı’şŞi’r’i”,
Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi , S. 8, s. 97-130.
ÇETİN, Nihad M. (1991), “Arûz”, TDVİA, C. 3, s.424-437.
DİLÇİN, Cem (1999), Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, TDK Yay., Ankara.
DOĞAN, Ahmet (2005), Açıklamalı ve Örnekli Aruz Bilgisi, Akçağ
Yay., Ankara.
İPEKTEN, Haluk (2001), Eski Türk Edebiyatı Nazım Şekilleri ve Aruz,
Dergâh Yay., İstanbul.
ÖZTÜRK, Erdem Can (2010), úAlì Cemäleddìn úArù◊-ı Türkì, úİlm-i
æaväfì, ™anäyiú-i Şiúriyye ve úİlm-i Bedìú (İnceleme – Metin – Sözlük –
Tıpkıbasım), Yozgat. (Bozok Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.)
SARAÇ, M. A. Yekta (2007), Klâsik Edebiyat Bilgisi: Belâgat, 3F
Yay., İstanbul.
----- (2007), Klâsik Edebiyat Bilgisi: Biçim-Ölçü-Kafiye , 3F Yay.,
İstanbul. TOLASA, Harun (1981), “18. Yüzyılda Yazılmış Bir Divan Edebiyatı
Terimleri Sözlüğü Müstakimzâde’nin Istılâhâtü’ş-şi’riyye’si”, Ege Üniversitesi
Sosyal Bilimler Fakültesi Dergisi, S. 1, s. 221-229.
----- “18. Yüzyılda Yazılmış Bir Divan Edebiyatı Terimleri Sözlüğü
Müstakimzâde’nin Istılâhâtü’ş-şi’riyye’si II”, İÜEF Türk Dili ve Edebiyatı
Dergisi , C. XXIV-XXV, s. 363-380.
YETİŞ, Kâzım (1996), Tâlim-i Edebiyat’ın Retorik ve Edebiyat
Nazariyâtı Sâhasına Getirdiği Yenilikler, A.K.M. Yay., Ankara.
----- (2006), Belâgattan Retoriğe, Kitabevi Yay., İstanbul.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com