Buradasınız

BULAK YANGINI

BULAK FIRE

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The big fire occured in Bulak near Cairo in 862/1458. The fire desolated Bulak. The Historian İbn Tagriberdi tells this fire. So can attain knowledge such as the political information, the social structure and the belief structure about the Mamluks at that time.
Abstract (Original Language): 
862/1458 yılında Kahire yakınlarındaki Bulak şehrinde büyük bir yangın yaşanmıştır. Yangın Bulak’ı harap etmiştir. Tarihçi İbn Tagriberdi bu yangını anlatır. Bu münasebetle o dönem Memlûkleriyle ilgili bazı siyasi bilgiler, sosyal doku, inanç yapısı gibi malumatlar edinilebilir
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

ÇETİN, Altan (2007), Memlûk Devleti’nde Askerî Teşkilat, İstanbul.
el-Hamavî, Şihabeddin Yakut (1977), Mu’cem el-Buldân, c.I, Beyrut.
HİLLELSON, S. (1997), “Nube”, İslam Ansiklopedisi, c.9, Eskişehir, s.
339–344.
KALLEK, Cengiz, “Bulak”, Diyanet İslam Ansiklopedisi, c.6, İstanbul,
s. 387.
İbn İyas, Muhammed b. Ahmed (1960–1963), Bedâi ez-Zuhûr fî Vakâi
ed-Duhûr, c.I, yay. Muhammed Mustafa Ziyade, Kahire.
İbn Tagriberdi, Cemâleddin Ebu’l-Mehâsin Yusuf (1972), en-Nucûm
ez- Zâhire fî Mulûk Mısr ve’l-Kâhire, c.XVI, yay. Cemaleddin eş-Şayyal,
Kahire.
KANAT, Cüneyt (2000), “Memlûkler ve Çukurova”, Efsaneden Tarihe
Tarihten Bugüne Adana: Köprü Başı, Hazırlayanlar: Doç. Dr. Erman Artun-M.
Sabri Koz, İstanbul, s. 92–107.
KOPRAMAN, Kâzım Yaşar (1989), Mısır Memlûkleri Tarihi Sultan el-
Melik el-Mu’ayyad Şeyh el-Mahmudî Devri (1412–1421), Ankara.
Celal Bayar Üniversitesi
728
KOPRAMAN, Kazım Yaşar (1992), “Memlûkler (1250-1517)”,
Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi, c. VI, İstanbul.
SOLAK, Kürşat (2011), Memlûk Devletinin Anadolu Beylikleriyle
Münasebetleri, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İzmir.
es-Suyûtî, Celaleddin Abdurrahman b. Ebî Bekr (2004), Husn el-
Muhadara fi Tarihi Mısr ve’l-Kahira, 2 cilt, tah. Muhammed Ebu’l-Fazl
İbrahim, Beyrut.
TEKİNDAĞ, Şihabeddin (1963), “Son Osmanlı-Karaman
Münasebetleri Hakkında Araştırmalar”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Tarih Dergisi, S.17–18, İstanbul, s. 43–76.
TEKİNDAĞ, Şihabeddin (1969), “Fatih’le Çağdaş Bir Memlûklu
Sultanı Aynal el-Ecrûd 1453–1460”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Tarih Dergisi, S. 23, İstanbul, s. 35–50.
TEKİNDAĞ, Şihabeddin (1971), “Memlûk Sultanlığı Tarihine Toplu
Bir Bakış”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, S. 25,
İstanbul, s. 1–38.
TEKİNDAĞ, Şihabeddin (1976), “Fatih Devrinde Osmanlı–Memlûklu
Münasebetleri”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, S.30,
İstanbul, s. 73–98.
ZİYÂDE, Muhammed Mustafa (1993), “Makrîzî ve Çağdaşları”, çev.
Cüneyt Kanat, Tarih İncelemeleri Dergisi, S. VIII, İzmir, 219–232.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com