Buradasınız

ŞER’İYYE SİCİLLERİNE GÖRE XVII. YÜZYILDA TURGUTLU KASABASI

TOWN OF TURGUTLU IN THE 17th CENTURY ACCORDING TO THE COURT RECORDS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Turgutlu had come into existence as a Türkmen’s settlement and from 17th. century, Ottomans made Turgutlu an important settlement. The advantage of social and economic conditions has an imporatant influence on this. Its population and physical area contionued to grow in the 17th. Century as well. In this paper, the factors that affect the development and details of some events will be investiageted.
Abstract (Original Language): 
Turgutlu bir Türkmen yerleşimi olarak ortaya çıkmış ve XVI. Yüzyıldan itibaren Osmanlılar döneminde bölgenin önemli bir iskân birimi haline gelmiştir. Sosyal ve ekonomik şartların kendisine sağladığı avantajların bunda önemli bir payı vardır. XVII. Yüzyılda ise hem nüfus hem de fiziki olarak büyümeye devam etmiştir. Makalede bu dönemde gelişmeyi etkileyen faktörlerin neler olduğu ve Turgutlu’da yaşanan bazı olayların ayrıntıları verilecektir.

REFERENCES

References: 

Arşiv Belgeleri:
Atik Şikâyet Defterleri; 3,5,6.
Manisa Şer’iyye Sicilleri; Defter No; 100, 102, 103, 106, 108, 110, 113,
114, 116, 124, 126, 128.
Araştırma Eserler:
ÇELİK, Şenol (2007), “1659/1660 (H.1070-1071)Tarihli Avarız
Defterine Göre XVII. Yüzyıl Ortalarında Turgutlu Kazası”, Türk Kültürü
İncelemeleri Dergisi, S. 16, İstanbul, s. 33-66.
EMECEN, M. Feridun (1999), “Bir Osmanlı Kasabasının Kuruluşu ve
Yükselişi Turgutlu (1500-1700)”, Arab Historical Review For Ottoman Studies,
Nos. 19-20, October 1999, s. 263-268.
GÖKMEN, Ertan (2010), “Batı Anadolu’da Çekirge Felâketi (1850-
1915)”, Belleten, C. LXXIV, S. 269, Nisan 2010, s. 127-180.
28 MŞS, 103/106-3.
29 MŞS, 124/8-2.
30 Mehmet Günay, “17. Yüzyılda Manisa Şehrinde Sağlık Hayatı”, 38. Uluslar arası Tıp
Tarihi Kongresi Bildiri Kitapları, Ankara 2005, C. III, s. 891-897.
Sosyal Bilimler Dergisi Cilt:9, Sayı:2, Ekim 2011
Prof. Dr. Mahmut Kaplan Armağan Sayısı
721
GÜNAY, Mehmet (2005), “17. Yüzyılda Manisa Şehrinde Sağlık
Hayatı”, 38. Uluslar arası Tıp Tarihi Kongresi Bildiri Kitapları, Ankara 2005,
C. III, s. 891-897.
ŞEKER, Mehmet (1995), “Evliya Çelebi Seyahatnamesine Göre
Turgutlu ve Sosyal Hayatı”, Turgutlu Sosyo-Ekonomik Tarihi Sempozyumu
(Bildiriler), Hz. Namık Açıkgöz, Turgutlu 4-5 Eylül 1995, s. 60-70.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com