Buradasınız

MEME KİTLELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE NÜKLEER TIP YAKLAŞIMI

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
In the developing countries, the incidence of breast cancer, which is the major public health problem, is rising in the population with changes more marked in younger women. Physical examination and many different diagnostic techniques are used to evaluate sings and symptoms of breast cancer. Mammography is the most effective method of detecting early breast cancer which is not clinically palpable. However, mammography gives “indeterminate” results especially in the breast with dens tissue. The only definitive means of confirmation of the lesion seen on mammography is histologic examination of tissue. A non-invasive technique to select those who would benefit most from breast biopsy and reduce the number of negative biopsies would clearly be of value. Scintimammography is a non-invasive technique employing various radionuclides to diagnose patients with breast cancer. Mammoscintigraphy done with Ga67, Tc99m-MDP and labelled somatostatin analogs are not routinely used for the evaluation of breast cancer while they have a historical value. F-18-FDG-PET study is more valuable than the other imaging techniques because of not only being eligible to show primary tumour but also axillary lymph nodes. However, high cost and lack of availability of PET in every nuclear medicine department restrict its use in this patient population. Tc99m-MIBI mammoscintigraphy, on the other hand, is continuing to save its value as a screening technique as it has high sensitivity and improves the specificity of mammography for the detection of breast cancer.
Abstract (Original Language): 
Benign ve malign meme lezyonlarının ayırıcı tanısı, uzun yıllardan beri, radyoizotop içeren teknikleri kullanan araştırmacıların ilgi konusu olmuştur. Daha önceki çalışmalar Teknezyum (Tc99m) perteknetat ve Galyum (Ga67) sitratın malign dokularda akümüle olduğunu göstermiştir.18 Daha yakın geçmişte ise Talyum (Tl201) ve Tc99m-metoksiisobütilizonitril’in (MIBI) palpe edilebilir meme kitlesi olan kadınlarda kanser teşhisinde kullanılabileceği gösterilmiştir.19,20 Dahası Tc99m-MIBI meme sintigrafisinin, mamografinin belirleyici olamadığı, palpe edilemeyen meme kitlelerinin değerlendirilmesinde de kullanılabileceği gösterilmiştir. 21 Fluor-18-fluorodeoksiglukoz-pozitron emisyon tomografi (F18-FDG-PET) çalışmaları da tümör görüntülemesinde ileri bir aşamayı oluşturmaktadır. Tc99m-MDP (metilendifosfonat) Meme Sintigrafisi Tc99m-MDP, çoğunlukla kemik metastazlarının saptanmasında kullanılmakladır. Fakat nöroblastoma, sarkoma ve yumuşak doku lenfomaları gibi meme tümörlerinde de iskelet sistemi dışında tutulduğu rapor edilmiştir.22 Piccolo ve çalışma grubunun, meme kanseri olan veya meme kanseri şüphesi bulunan 200 hastada yaptıkları araştırmada, Tc99m-MDP meme sintigrafisinin pozitif prediktiv değeri %98 ve negatif prediktiv değeri %81’den az bulunmuştur. 23 Başka bir çalışmada Tc99m-MDP meme sintigrafisinin, mamografinin belirsiz olduğu vakalarda benign lezyonların malign lezyonlardan ayırımında, özellikle 1cm’den büyük lezyon varlığında, başarılı bir metot olduğu gösterilmiştir. 24 Tl201 klorid Meme Sintigrafisi Tl201, 1970’lerden beri özellikle myokardial perfüzyon ajanı olarak sintigrafide kullanılmakla birlikte son on yılda tümör görüntülemesinde de büyük ilgi görmektedir.25 Tl201’in tümör dokusunda tutulumu, ilk olarak bronkojenik karsinomada tanımlanmıştır.26 Normal ve neoplastik hücrelerde yapılan hücre kültür çalışmalarında, Tl201’in tümör dokusundaki konsantrasyonunun, vaskülarite, sellülarite ve hücre membran değişiklikleri gibi faktörlere bağlı olduğu gösterilmiştir.27 Tl201’in hepatosellüler karsinoma, lenfoma, glioma, tiroid karsinomu, paratiroid adenomu, meme kanseri ve kaposi sarkomunda tutulum gösterdiği bilinmektedir. 28 Bardfeld ve grubunun, memede palpe edilebilir kitlesi olan veya mamografide lezyon tespit edilen hasta grubunda yaptığı bir çalışmada, Tl201 meme sintigrafisinin sensitivitesi %87, spesifitesi %86 olarak bulunmuştur.29 Tl201 karaciğer, kalp ve kas dokusunda normal fizyolojik tutulumu nedeniyle bu dokulara yakın yerleşimli lezyonların tespitini zorlaştırmaktadır. Ga67 sitrat Meme Sintigrafisi Ga67’nin neoplastik lezyonların görüntülenmesinde kullanımı ilk olarak 1969’da Edwars ve Hayes tarafından tanımlanmıştır.30 Ga67, plazmada %100’e yakın oranda plazma proteinlerine bağlı olarak taşınır.31 Transferrin, laktoferrin ve ferritinin Ga67’yi bağladığı, bazı durumlarda Ga67’nin, transferrin-Ga67 kompleksinden ferritine transfer edildiği gösterilmiştir. 32,33 Ga67’nin tümör dokusundaki akümülasyonunu etkileyen faktörler, artmış kapiller geçirgenlik, inflamatuar hücrelerin varlığı, Ga67 bağlayıcı proteinler ve pH’dır. Tümör hücre yüzeyindeki transferrin reseptörleri, transferrin- Ga67 kompleksinin hücre içine alımında etkilidir. 33 Ga67, lenfomalar başta olmak üzere bir çok tümör dokusunun görüntülenmesinde kullanılmaktadır. Ga67’nin fizyolojik ve patolojik durumlarda meme dokusunda tutulabildiği gösterilmiştir. Asimetrik veya ünilateral Ga67 akümülasyonu bir patolojik lezyonu göstermekle birlikte simetrik akümülasyon genellikle normal varyantları göstermektedir.34 Ga67 ile meme tümörünün görüntülemesi bazı durumlarda klinik olarak değerli olabilmekle birlikte bu CERRAHPAŞA TIP DERGİSİ Cilt (Sayı) 34 (4) 222 hastalığın rutin değerlendirilmesinde kullanımı önerilmemektedir.35 Somatostatin Reseptör Sintigrafisi İşaretli somatostatin analogları, nöroendokrin tümörlerin ve somatostatin reseptörü pozitif tümörlerin görüntülenmesinde yüksek potansiyele sahiptir.36 Stage I ve II’deki meme kanserlerinin %75’inin somatostatin sintigrafisi ile tespit edilebildiği ve somatostatin reseptörü pozitif meme kanserli hastaların 5 yıllık yaşam sürelerinin daha iyi olduğu gösterilmiştir.37 İnvasiz duktal kanserler invaziv lobüler kanserlere göre daha kolay görüntülenebilmektedir. Aynı zamanda kanser hücresi içeren ve palpe edilemeyen lenf nodları da görüntülenebilmiştir. Tc99m-MIBI ve İndium (In111) pentetreotid’in meme kanserinin evrelendirilmesinde karşılaştırıldığı bir çalışmada, kanserin evrelenmesi açısından bu iki radyofarmasötik arasında farklılık izlenmediği fakat fizyolojik karakteristikler ve maaliyet açısından Tc99m- MIBI meme sintigrafisinin daha tercih edilebilir olduğu rapor edilmiştir.38 Tc99m-MIBI Meme Sintigrafisi Tc99m-MIBI, ilk defa myokardial perfüzyon görüntüleme ajanı olarak tanıtılmıştır.39 Daha sonra tümör viabilitesinin ve tedaviye cevabın değerlendirilmesinde değerli olduğu gösterilmiştir. 40 Bu radyotraserin meme kanseri tepsitinde kullanımı ilk olarak Aktolun ve çalışma grubu tarafından tanımlanmıştır.20 Tümör hücrelerindeki tutulumu daha çok transmembran potansiyeline, hücre içindeki mitokondri sayısına ve multidrug rezistans genlerin varlığına bağıdır.41 Yoğun meme dokusu olan hastaların alındığı bir çalışmada Tc99m-MIBI meme sintigrafisi ve mamografi karşılaştırılmış meme sintigrafisinin sensitivitesinin mamografininkinden %10 ve spesifitesinin %45 daha iyi olduğu gösterilmiştir.42 Taillefer ve arkadaşlarının düzenlediği ve klinik muayenede şüpheli kitlesi ve/veya normal olmayan mamografi sonucu bulunan 65 kadının Tc99m-MIBI meme sintigrafisi ile incelendiği çalışmada, meme kanserinin tespitinde Tc99m-MIBI meme sintigrafisinin sensitivitesi %91.5 ve spesifitesi ise %94.4 olarak bulunmuştur.43 Aksiller lenf nodu tespitinde Tc99m-MIBI sinigrafisinin sensitivitesi % 81.3 ve spesifitesi %90 olarak hesaplanmıştır. Meme kitlesi ve/veya normal olmayan mamografi sonucu olan 246 kadının meme sintigrafisi ile değerlendirildiği çok merkezli başka bir çalışmada, sintigrafinin sensitivitesi %71, spesifitesi %69 mamografinin sensitivitesi %91, spesifitesi %42 olarak bulunmuştur.44 Palpe edilebilen ve edilemeyen meme kitlelerinde meme sintigrafisi ve mamografi ile değerlendirildiği başka bir çalışmada mamografinin negatif veya şüpheli olduğu vakaların değerlendirilmesinde meme sintigrafisinin daha duyarlı bir metot olduğu sonucuna varılmıştır.45 Meme sintigrafisi, yoğun dokulu memelerde, meme kanserinin erken safhada teşhisinde yardımcı bir metod olup, cerrahinin planlanmasında ve hastanın biyopsi öncesinde değerlendirilmesinde kullanılabilecek non-invaziv bir yöntemdir. Tc99m-MIBI sintigrafisi palpe edilebilir meme kitlesi olan hastalarda benign patolojilerin malign patolojilerden ayırt edilmesinde de ek bilgiler sağlamaktadır.46 (Şekil 2). Şekil 2. Şekil 1’deki hastanın supin pozisyonda anterior (A) ve pron pozisyonda sağ lateral (B) ve sol lateral (C) Tc99m-MIBI meme sintigrafisi 10. dakika erken görüntüleri. Sağ meme alt iç kadranda şüpheli Tc99m-MIBI tutulumu. Hastanın biyopsi sonucu invaziv duktal karsinom olarak değerlendirilmiş ve modifiye radikal mastektomi uygulanmıştır. F-18-FDG-PET Onkolojik çalışmalarda, dokunun metabolik özelliğinin tanımlanmasına yönelik görüntüleme metotları, günümüzde giderek daha fazla kabul görmektedir.47,48 Radyoaktif işaretli glikoz analoğunun kullanımı ile F-18-FDG-PET Ekim-Aralık 2003 NÜKLEER TIP; ERDOĞAN 223 çalışması, vücutta bölgesel glikoz metabolizmasının üç boyutlu görüntülenmesini sağlamaktadır. İntravenöz enjeksiyondan sonra, kullanılan traser doku tarafından alınır ve hekzokinaz tarafından fosforilasyon ile intrasellüler olarak tutulur. Bu dokunun eksojen glukoz tüketimini gösterir.49 Kanser hücrelerinde de glikolizin arttığı bilinmektedir.50,51 Meme kanseri olduğu bilinen vakalarda metabolik görüntüleme yöntemi ile tümör dokusunun tanımlanması hastalığın yaygınlığının preoperatif belirlenmesinde kullanılabilir. F-18- FDG-PET yanlızca primer tümörü tanımlamakla kalmayıp aynı zamanda bölgesel lenf nodu tutulumu ve uzak metastaz varlığını da gösterebilmektedir.52,53 Diğer görüntüleme metotları ile karşılaştırıldığında, bölgesel lenf nodu tutulumunun tespitinde en yüksek diagnostik duyarlılığı gösteren metot F-18-FDG-PET’- dir.52 Ayrıca rekürrens ve metastatik meme kanserinin tanınmasında tüm vücut F-18-FDGPET görüntülemesinin sensitivitesi %93, spesifitesi %79 olarak gösterilmiştir.54 F-18-FDGPET görüntülemesinin kemoterapiye cevabın takibinde yüksek derecede değere sahip olduğu gösterilmiştir.55-58 Multisentrik meme kanseri, meme koruyucu tedavi için önemli bir kısıtlayıcı faktördür. Multisentrik meme tümörü tespitinin F-18-FDG-PET görüntülemesi ile arttığı bildirilmiştir.59 F-18-FDG-PET çalışmasının, mamografi, USG ve magnetik rezonans görüntülemesi (MRI) çalışmalarına göre, tümör dokusunda metabolik aktivitenin artmasından kaynaklanan, daha yüksek pozitif prediktif değeri vardır. Şu da belirtilmelidir ki F-18-FDG-PET çalışması, mamografinin diagnostik değerini düşürmekte olan meme dokusu yoğunluğundan etkilenmez. Aynı zamanda F-18-FDG-PET çalışması, meme cerrahisinden, radyasyon tedavisinden, veya meme implantı varlığından etkilenmez. Aynı zamanda MRI’da yanlış pozitif izlenen displastik dokular F-18-FDG-PET ile doğru negatiftir. Yanlış pozitif F-18-FDG-PET bulguları abse, yumuşak doku enfeksiyonları tüberküloz ve sarkoidozda rapor edilmiştir.60, 61 Fakat meme inflamasyonu önemli bir problem yaratmaz. Görüntüleme çalışmalarının amacı hastalığı erken safhada tespit etmektir. Fakat meme görüntülemesinde F-18-FDG-PET çalışması için en büyük kısıtlayıcı faktör, küçük meme karsinomlarını tespit etmedeki yetersizliğidir (pT1a ve pT1b)62 Bu yetersizlik, meme kanseri açısından asemptomatik kadınların taranmasında kullanımı sınırlamaktadır. Sonuç olarak, mamografi asemptomatik kadınların meme kanseri yönünden incelenmesinde tercih edilen tarama metodudur. Fakat, özellikle yoğun dokulu memelerin değerlendirilmesi güçlük arz etmektedir. Semptomlu hastalarda diğer görüntüleme metotları malignensinin tespitinde ve biyopsi önerilecek hastanın seçiminde önemli rol oynamaktadır. Ga67, Tc99m- MDP ve işaretli somatostatin analogları ile meme sintigrafisi tarihi öneme sahiptir. Fakat günümüzde meme kanserinin görüntülenmesinde rutin olarak kullanılmamaktadırlar. Tl201 meme sintigrafisininde meme tümörünün görüntülenmesinde başarı ile kullanıldığını gösteren çalışmalar olmakla birlikte, Tl201’in tümör hücresinde washout ve redistrübisyon özelliğinden ve aynı zamanda düşük foton enerjisi olması nedeniyle optimal bir ajan değildir. F-18-FDGPET çalışması sadece primer tümörü değil, aynı zamanda bölgesel lenf nodu tutulumu ve uzak metaztazların varlığını gösterebilmesi, multisentrik meme tümörünü tespit edebilmesi, meme dokusu yoğunluğundan, meme cerrahisinden, radyasyon tedavisinden ve meme implantı varlığından etkilenmemesi nedenleri ile diğer görüntüleme metotlarına göre daha üstündür. Fakat, yüksek maliyeti ve her nükleer tıp merkezinde uygulanamıyor olması, bu hasta grubunda kullanımını sınırlamaktadır. Tc99m- MIBI meme sintigrafisi, meme kanserinin tespitinde, özellikle yoğun dokulu memelerde, mamografinin sensitivitesini yükseltmektedir. Tc99m-MIBI sintigrafisi palpe edilebilir meme kitlesi olan hastalarda benign patolojilerin malign patolojilerden ayırt edilmesinde de ek bilgiler sağlamaktadır. Meme kanserinin erken evrede teşhisinde yardımcı bir metot olup, cerrahinin planlanmasında ve hastanın biyopsi öncesinde değerlendirilmesinde kullanılabilecek yüksek sensitiviteye sahip, non-invaziv bir yöntemdir. Bu nedenlerle Tc99m-MIBI meme CERRAHPAŞA TIP DERGİSİ Cilt (Sayı) 34 (4) 224 sintigrafisi, şüpheli meme kanseri vakalarının incelenmesinde duyarlı bir görüntüleme metodu olarak değerini korumaya devam etmektedir.
219-225

REFERENCES

References: 

1. Ursin G, Benstein L, Pike MC. Breast cancer. Cancer
Surv. 1994; 19-20: 21-264.
2. Cotton RE. Disease of the breast. Fourth edition. Black
Well scientific publication. 1993; 51-59.
3. Parkin DM. Cancer in developing countries. Cancer Surv.
1994; 19-20: 519-561.
4. Van Dam PA, Van Goethem MLA, Kersschot E, et al.
Palpable solit breast masses: retrospective single and
multimodality evaluation of 201 lesions. Radiology 1988;
166: 435-439.
5. Nemoto T, Natarajan N, Smart CR. Patterns of breast
cancer detection in the United States. J Surgy Oncol
1982; 21: 183-185.
6. Wolfe JN. Analysis of 462 breast carcinoma. A J R 1974;
121: 846-849.
7. Fletcher SW, Black W, Harris R. Report of the
international workshop on screening for breast cancer. J
Natl Cancer Inst 1993; 85: 1644-1656.
8. Tabar L, Duffy SW, Krusemo UB. Detection method,
tumor size and node metastases in breast cancer
diagnosed during a trial of breast cancer screening. Eur J
Cancer Clin Oncol 1987; 23: 959-962.
9. Sickles EA. Breast masses: Mammographic evaluation.
Radiology 1989; 173: 297-303.
10. Kopans DB, Feig SA. False positive rate of screening
mammography. N Eng J Med 1998; 339: 562-564.
11. Kopans DB. The positive predictive value of
mammography. Am J Roentgenol 1992; 158: 521-526.
12. Bird RE, Wallace TW, Yankaskas BC. Analysis of
cancer missed at screening mammography. Radiology
1992; 184: 613-617.
13. Mann BD, Giuliano AE, Bassett LW, et al.Dilayed
diagnosis of breast cancer as a result of normal
mammograms. Arch Surg 1983; 118: 23-25.
14. Kopans DB, Meyer JE, Lindfold KK. Whole breast
ultrasound imaging: four year follow up. Radiology 1985;
157: 505-507.
15. Griffith CN, Kern WH, Mikkelsen WP. Needle aspiration
cytologic examination in the managment of suspicious
lesions of the breast. Surg Gynecol Obstet 1986; 162:
142-144.
16. Kagali VA. The role and limitations of frozen section
diagnosis of a palpable mass in the breast. Surg Gynecol
Obstet 1983; 156: 168-162.
17. Layfield LJ, Glasgow BJ, Gramer H. Fine needle
aspiration in the management of breast masses. Path Ann
1989; 24: 23-62.
18. Cancroft ET, Goldsmith SJ. Technetium-99mpertechnetate
scintigraphy as an aid in the diagnosis of
the breast masses. Radiology 1973; 106: 441-444.
19. Waxman AD, Ramanna L, Memsic LD, et al. Thallium
scintigraphy in the evaluation of mass abnormalities of
breast. J Nucl Med 1993; 34: 18-23.
20. Aktolun C, Bayhan H, Kır M. Clinical experience with
Tc99m-MIBI imaging in patients with malignant tumor;
preliminary results and comparison with Tl201. Clin Nucl
Med 1992; 17: 171-176.
21. Jackson VP, Hendric RE, Kerg SA, et al. Imaging of the
radiographically dense breast. Radiology 1993; 198: 297-
301.
22. Garty I, Friedman A, Sandler MP, Kedar A.
Neuroblastoma : imaging evaluation by sequential Tc99m
MDP, I-131-MIBG and Ga-67-citrate studies. Clin Nucl
Med 1989; 14: 515-522.
23. Piccolo S, Lastoria S, Mainolfi C, et al. Technetium 99m
methylene difosphanate scintimamography to image
primary breast cancer. J Nucl Med 1995; 36: 718-24.
24. Piccolo S, Lastoria S. Scintimamography with 99m Tc
MDP in the detection of primary breast cancer. Q J Nucl
Med 1997; 41: 225-230.
25. Lebowitz E, Greene MW, Greene R, et al. Thallium-201
for medical use. J Nucl Med 1975; 16: 151-155.
26. Belfer AJ, Cox PH, Van WB. Thallium 201 chloride
uptake in tumors, a possible complication in heart
scintigraphy. Br J Radiol 1976; 49: 767-771.
27. Ando A, Ando I, Katayama M, et al. Biodistribution of
Tl-201 in tumor bearing animals and inflammatory lesion
induced animals. Eur J Nucl Med 1987; 12: 567-572.
28. Senga O, Hanamura N, Teari N, et al. Clinical evaluation
of the Tl-201 chloride scintigraphy for breast tumors.
Kaku Igaku 1985; 22: 1021-1028.
29. Badfelt PA, Cancroft ET, Atkins HL, et al. Usefulness of
Tl-201 scintigraphy in breast cancer diagnosis. Radiology
1994; 300: 193P.
30. Edward CL, Hayes RL. Tumor scanning with 67 gallium
citrate. J Nucl Med 1969; 10: 103-105.
31. Hayes RL, Rafter JJ, BYRD BL. Studies of the in vivo
entry of gallium 67 into normal and malignant tissue. J
Nucl Med 1981; 22: 325-332.
32. Hoffer PB, Huberty J, Kyaham-Bashi J. The associated of
gallium 67 and lactoferrin. J Nucl Med 1977; 18 :713-
717.
33. Weiner RE, Schrieber GJ, Hoffer PB. In-vitro transfer of
gallium 67 from transferrin to ferritin. J Nucl Med 1983;
24: 608-614.
Ekim-Aralık 2003 NÜKLEER TIP; ERDOĞAN
225
34. Kim YC, Brown ML, Thrall JH. Scintigraphic patterns of
Ga-67 uptake in the breast. Radiology 1977; 124: 169-
172.
35. Clarke SEM. Tumor imaging. Clinical Nuclear Medicine.
Ed. Maisey MM, Britton KE, Gilday DL. Second edition.
London, Chapman-Hall Medical,1992; 426-459.
36. Kwekkeboom DJ, Krenning EP. Somatostatin receptor
imaging. Semin Nucl Med 2002; 32: 84-91.
37. Van Eijck CHJ, Krenning EP, Bootsma A, et al.
Somatostatin-receptors scintigraphy in primary breast
cancer. Lancet 1994; 343: 640-643.
38. Chiti A, Agresti R, Maffioli LS, et al. Breast cancer
staging using technetium-99m sestamibi and indium-111
pentetreotide single-photon emission tomography. Eur J
Nucl Med 1997; 24: 192-196.
39. Marzullo P, Sambuceti G, Parodi O. The role of sestamibi
scintigraphy in the radioisotopic assessment of
myocardial viability. J Nucl Med 1992; 33: 1925-1930.
40. Hassan IM, Sehweil A, Constantinides C, et al. Uptake
and kinetics of Tc9-9m hexakis 2-methoxy isobutyl
isonitrile in benign and malignant lesions in the lungs.
Clin Nucl Med 1989; 14: 333-340.
41. Palmedo H, Biersack HJ, Lastoria S, et al.
Scintimammography with technetium-99m
methoxyisobutylisonitrile: results of a prospective
European multicentre trial. Eur J Nucl Med 1998; 25:
375-385.
42. Khalkhali I, Cutrone J, Mena I, et al. The usefulness of
scintimammography in patients with dense breasts on
mammogram. J Nucl Med 1995; 36: 52P.
43. Taillefer R, Robidoux A, Lambert R, et al. Tc99m
sestamibi prone scintimammography to detect primary
breast cancer and axillary lymph node involvement. J
Nucl Med 1995; 36: 1758-1765.
44. Mekhmandarow S, Sandbank J, Cohen M, et al.
Technetium-99m-MIBI scintimammography in palpable
and nonpalpable breast lesions. J Nucl Med 1998; 39: 86-
91.
45. Lumachi F, Marzola MC, Zacchetta P, et al. Breast
cancer detection with 99m-Tc-sestamibi scintigraphy,
mammography, and fine-needle aspiration cytology:
comparative study in 64 surgically treated patients. Ann
Surg Oncol 1999; 6: 568-571.
46. Burak Z, Argon M, Memiş A, et al. Evaluation of
palpable masses with Tc99m MIBI: a comparative study
with mammography and ultrasonography. Nucl Med
Comm 1994; 15: 604-612.
47. Rigo P, Paulus P, Kaschten BJ, et al. Oncological
applications of positron emission tomography with
fluorine-18 fluorodeoxyglucose. Eur J Nucl Med 1996;
23: 1641-1674.
48. Weber WA, Avril N, Schwaiger M. Relevance of
positron emission tomography (PET) in oncology.
Strahlenther Onkol 1999; 175: 356-373.
49. Som P, Atkins HL, Bandoypadhay D, et al. A fluorinated
glucose analog, 2-fluoro-2-deoxy-D-glucose (F-18):
Nontoxic tracer for rapid tumor detection. J Nucl Med
1980; 21: 670-675.
50. Warburg O, Wind F, Neglers E. The metabolism of
tumors. London, Arnold Constable, 1930; 254-270.
51. Warburg O. On the origon of cancer cells. Science 1956;
123: 309-321.
52. Avril N, Schelling M, Dose J, et al. Utility of PET in
breast cancer. Clin Pos Imag 1999; 2: 261-271.
53. Avril N, Dose J, Janicke F, et al. Assessment of axillary
lymph node involvement in the breast cancer patients
with positron emission tomography using radiolabeled 2-
(fluorine-18)-fluoro-2-deoxy-D-glucose. J Natl Cancer
Inst 1996; 88: 1204-1209.
54. Moon DH, Maddahi J, Silverman DH, et al. Accuracy of
whole body fluorine-18-FDG PET for the detection of
recurrent or metastatic breast carcinoma. J Nucl Med
1998; 39: 431-435.
55. Wahl RL, Zasadyn K, Helvie M, et al. Metabolic
monitoring of breast cancer chemohormonotherapy using
positron emission tomography: initial evaluation. J Clin
Oncol 1993; 11: 2101-2111.
56. Jansson T, Westlin JE, Ahlstrom H, et al. Positron
emission tomography studies in patients with locally
advanced and/or metastatic breast cancer: A method for
early therapy evaluation? J Clin Oncol 1995; 13: 1470-
1477.
57. Bassa P, Kim EE, Inoue T, et al. Evaluation of
preoperative chemotherapy using PET with fluorine-18-
fluorodeoxyglucose in breast cancer. J Nucl Med 1996;
37: 931-938.
58. Schelling M, Avril N, Nahrig J, et al. Positron emission
tomography using F-18 fluorodeoxyglucose for
monitoring primary chemotherapy in breast cancer. J Clin
Oncol 2000; 18: 1689-1695.
59. Scheidhauer K, Scharl A, Pietrzyk U, et al. Qualitative F-
18 FDG positron emission tomography in primary breast
cancer: Clinical relevance and practicability. Eur J Nucl
Med 1996; 23: 618-623.
60. Tahara T, Ichiya Y, Kuwabara Y, et al. High [18-F]-
fluorodeoxyglucose uptake in abdominal abcesses: A
PET study. J Comput Assist Tomogr 1989; 13: 829-831.
61. Lewis P, Salama A. Uptake of fluorine-18-
fluorodeoxyglucose in sarcoidosis. J Nuc Med 1994; 35:
1647-1649.
62. Avril N, Rose CA, Schelling M, et al. Breast imaging
with positron emission tomography and fluorine-18-
fluorodeoxyglucose: Use and limitaitons. J Clin Oncol
2000; 18: 3495-3502.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com