Buradasınız

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ VE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The research aims to find out statistically the differences between the learning styles of primary school teacher candidates and their attitudes towards teaching profession by analyzing various factors. 367 teacher candidates participated in the research carried out in Zonguldak Karaelmas University Eregli Education Faculty Department of Elementary Education. “Kolb’s Learning Style Inventory” was used to identify the learning styles. On the other hand, “Attitude Scale Towards Teaching” was used to identify the attitudes towards teaching. In research results, it appeared that the primary school teacher candidates have converger and assimilator learning styles and their learning styles show differences considering their genders and class level, but they make no differences in terms of the high school from which the candidates graduated and their academic achievement. According to the results, primary school teacher candidates have positive attitudes towards the teaching profession and although their attitudes have differences in terms of gender and academic achievement, the type of the high school they have graduated and the class level do not makeany difference. In addition, it apperared that there is a significant difference between the learning styles of the participants and their attitudes towards teaching profession.
Abstract (Original Language): 
Araştırma, sınıf öğretmenliği adaylarının öğrenme stilleri ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarını çeşitli değişkenler açısından inceleyip istatistiksel açıdan aralarındaki farklılığı bulmayı amaçlamaktadır. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü’nde gerçekleştirilen çalışmaya 367 öğretmen adayı katılmıştır. Öğrenme stillerini belirlemek için “Kolb’un Öğrenme Stilleri Envanteri” (KÖSE-III), öğretmenlik mesleğine yönelik tutumu belirlemek için ise “Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarında, sınıf öğretmenliği adaylarının, ayrıştırma ve özümseme öğrenme stiline sahip olduğu ve öğrenme stillerinin cinsiyet ve sınıf düzeylerine göre farklılık gösterip, mezun oldukları lise türü ve akademik başarılarına göre farklılık göstermediği ortaya çıkmıştır. Sınıf öğretmenliği adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik olumlu tutuma sahip olduğu ve tutumlarının cinsiyet ve akademik başarılarına göre farklılığa sahip olmasına rağmen mezun oldukları lise türü ve sınıf düzeyine göre farklılık göstermediği sonuçlar arasındadır. Ayrıca, katılımcıların öğrenme stilleriyle öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları arasında anlamlı farklılık görüldüğü ortaya çıkmıştır.

REFERENCES

References: 

Akkaya, N. (2009); “Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi”, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 35-42.
Atalay, C. (2005); “Öğretmen Liselerindeki Öğrencilerin Kişilik Özellikleri ve Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkiler”, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
Aysu, B. (2007); “Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutumlarının İncelenmesi”, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Bayhan, P. (2009); “İlköğretim Okulları Birinci Kademe Sınıf Öğretmenlerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları ile İş Doyumları Arasındaki İlişki”, Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
Baykara Pehlivan, K. (2008); “ Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sosyo-Kültürel Özellikleri ve Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları Üzerine Bir Çalışma”, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 4, 151-168.
Baykara Pehlivan, K. (2010); “Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stilleri ve Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları Üzerine Bir Çalışma”, İlköğretim Online, 2, 9, 749-763.
Bodur, M. (2006); “Eğitim Fakültesi Programlarının Farklı Lise Çıkışlı Öğrencilerin Öğretmenlik Tutumlarına Etkisi”, Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa.
Bulut, H. ve Doğan Ç. (2006); “Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutumlarının İncelenmesi”, Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 8, 1, 13-27.
Bulut, İ. (2009), “Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının Değerlendirilmesi (Dicle ve Fırat Üniversitesi Örneği)”, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, 13-24.
Çalışır, S. E. (2008); “Sınıf Öğretmenliği Programında Kullanılan Öğrenme Yöntemlerinin Öğrenme Stillerine Uygunluğunun Değerlendirilmesi (D. Kolb Örneği)”, Yüksek Lisans Tezi, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Manisa.
Çapa, Y. ve Çil N. (2000); “Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi”, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 18, s. 69-73.
Gözde ÇİĞDEM, Aysel MEMİŞ- Ç.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi: 40 (2011), 57-77
75
Çapri, B. ve Çelikkaleli Ö. (2008); “Öğretmen Adaylarının Öğretmenliğe İlişkin Tutum ve Mesleki Yeterlik İnançlarının Cinsiyet, Program ve Fakültelerine Göre İncelenmesi”, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 9, Sayı 15, s. 33-53.
Çetinkaya, R. (2007); “Türkçe Öğretmeni Adaylarının Yeterlilik Algıları ve Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları”, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
Çetinkaya, Z. (2009); “Türkçe Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi”, İlköğretim Online, Cilt 2, Sayı 8, s. 298-305.
Denizoğlu, P. (2008); “Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fen Bilgisi Öğretimi Öz-yeterlik İnanç Düzeyleri, Öğrenme Stilleri ve Fen Bilgisi Öğretimine Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi”, Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
Derman, A. (2007); “Kimya Öğretmeni Adaylarının Öz Yeterlik Algıları ve Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları”, Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.
Dunn, R. ve Shea T.C. (1991); “Learning Style and Equal Protection: The Next Frontier”, The Clearing House, Cilt 65, Sayı 2, s. 93-96.
Duran, O. (2009); “Anadolu Öğretmen Liselerinde Öğrenim Gören Son Sınıf Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları”, Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
Erdoğan, Ş. (2008); “Fizik Derslerindeki Başarılı ve Başarısız Öğrencilerin Öğrenme ve Düşünme Stillerinin Karşılaştırılması”, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.
Ertekin, E. (2005); “Öğretme ve Öğrenme Stilleri Üzerine Bir Çalışma”, Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.
Eş, Ü. (2010); “Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının ve Öğretmenlik Mesleğini Tercih Etme Nedenlerinin İncelenmesi”, Yüksek Lisans Tezi, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde.
Geisert, G. ve Dunn R. (1991); “Effective Use of Computers: Assignments Based on Individual Learning Style”, The Clearing House, Cilt 64, Sayı 4, s. 219-225.
Gencel, İ. E. (2006); “Öğrenme Stilleri, Deneyimsel Öğrenme Kuramına Dayalı Eğitim, Tutum ve Sosyal Bilgiler Program Hedeflerine Erişi Düzeyi,” Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
Gürsoy, T. (2008); “Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi”, Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.
Güven, M. ve Kürüm D. (2008); “Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stilleri ile Eleştirel Düşünme Eğilimleri Arasındaki İlişki”, İlköğretim Online, Cilt 1, Sayı 7, s. 53-70.
Gözde ÇİĞDEM, Aysel MEMİŞ- Ç.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi: 40 (2011), 57-77
76
Hoşgörür, V., Kılıç Ç. ve Dündar H. (2002); “Kırıkkale Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Programı Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutumları”, M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, Sayı 16, s. 91-100.
Jones, C., Reichard C. ve Mokhtari K. (2003); “Are Students’ Learning Styles Discipline Specific?”, Community Collage Journal of Research and Practice, Cilt 27, s. 363-375.
Karasar, N. (1999); Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
Karahan, H. (2005); “Ortaöğretim Kurumlarında Görev Yapan Coğrafya Öğretmenlerinin Diğer Öğretmenlerle Öğretmenlik Tutumları Açısından İncelenmesi”, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
Karakış, Ö. (2006); “Bazı Yüksek Öğrenim Kurumlarında Farklı Öğrenme Stillerine Sahip Olan Öğrencilerin Genel Öğrenme Stratejilerini Kullanma Düzeyleri”, Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
Kesim Ayarcı, R. (2007); “Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının, Öğretmenlik Mesleğine Karşı İlgi, Tutum ve Beklenti Düzeyleri”, Yüksek Lisans Tezi, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Manisa.
Kılıç, E. ve Karadeniz Ş. (2004); “Cinsiyet ve Öğrenme Stilinin Gezinme Stratejisi ve Başarıya Etkisi”, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 24, Sayı 3, s. 129-146.
Koç, D. (2007); “İlköğretim Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri: Fen Başarısı ve Tutumu Arasındaki İlişki (Afyonkarahisar İl Örneği)”, Yüksek Lisans Tezi, Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyankarahisar.
Köğce, D., Aydın M. ve Yıldız C. (2009); Birinci ve Dördüncü Sınıf Matematik Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutumlarının Karşılaştırılması,http://oc.eab.org.tr/egtconf/pdfkitap/pdf/566.pdf , (Erişim Tarihi: 24.04.2009).
Kural, H. (2009); “Öğrencilerin Öğrenme Stillerinin Fen ve Teknoloji Dersi Akademik Başarılarına ve Sosyo-Demografik Özelliklerine Göre İncelenmesi”, Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.
Morgan, C. T. (1993); Psikolojiye Giriş, (Çev.: Sirel Karakaş), Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara.
Öksüz, Y. (2005); “Öğrenme ile İlgili Temel Kavramlar ve Öğrenmenin Biyolojik Temelleri,” Gelişim ve Öğrenme, (Ed.: Prof. Dr. Kurtman Ersanlı, Yrd. Doç. Dr. Ersin Uzman), Lisans Yayıncılık, İstanbul.
Peker, M. (2003); “Kolb Öğrenme Modeli”, Milli Eğitim Dergisi, Sayı 157.
Saraç, N. E. (2007); “İlköğretim ve Ortaöğretim Matematik Bölümü Öğretmen Adaylarının Çoklu Zeka Alanlarının Belirlenmesi ve Matematik ile Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutumlarının İncelenmesi”, Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir.
Gözde ÇİĞDEM, Aysel MEMİŞ- Ç.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi: 40 (2011), 57-77
77
Sözer, E. (1996); “Üniversitelerde Öğrenim Gören Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları”, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 6, Sayı 2, s. 7-21.
Sütcü, M. A. (1997); “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerinin Öğretmenlik Tutumları (Ankara İlinde Bir Araştırma)”, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Şahin Taşkın, Ç. ve Hacıömeroğlu G. (2010); “İlköğretim Bölümü Öğretmen Adaylarının Mesleğe Yönelik Tutumları: Nicel ve Nitel Verilere Dayalı Bir İnceleme”, İlköğretim Online, Cilt 2, Sayı 9, s. 922-933.
Şen, B. (2006); “Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Tutumları ile Öğrenme ve Ders Çalışma Stratejileri Arasındaki İlişki”, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
Usta, İ. (2008); “Öğrenme Stillerine Göre Düzenlenen Beyin Temelli Öğrenme Uygulaması”, Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.
Yong, F. L. ve McIntyre J. D. (1992); “A Comparative Study of The Learning Style Preferences of Students with Learning Disabilities and Students Who Are Gifted”, Journal of Learning Disabilities, Cilt 25, Sayı 2, s. 124-132.
Yüksel, S. (2004); “Tezsiz Yüksek Lisans Programının Öğrencilerin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarına Etkisi”, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı 17, s. 355-379.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com