Buradasınız

“Kültür” ve “Medeniyet” Kavramları Etrafındaki Tartışmalar ve Atatürk’ün Düşünceleri

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
Concepts such as culture, civilization and modernization have aroused the attention of Turkish intelligensia since the end of the 19th century. Those concepts were sometimes directly taken from the West or their definition were reinterpreted by comparison with the local elements. Westernization efforts intensely continued following the establishment of the Republic of Turkey. This study aims to probe the emergence of the new perception of culture and civilization in the new state by presenting the ideas of Atatürk, in comparison to the ideas of the other intellectuals such as Ziya Gökalp
Abstract (Original Language): 
Kültür, medeniyet, çağdaşlaşmak gibi kavramlar XIX. yüzyılın sonlarından itibaren Türk aydınlarının ilgisini çekmiştir. Bu kavramlar bazen Batı’dan olduğu gibi alınmış, bazen de yerli unsurlarla karşılaştırılarak yeni yorumlar eklenmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuyla birlikte Batılılaşma çabaları en yoğun şekliyle devam etmiştir. Biz bu çalışmamızda başta Ziya Gökalp gibi düşünürlerin görüşleriyle karşılaştırarak Atatürk’ün bu konudaki fikirlerini ortaya koymak ve yeni devletle birlikte ortaya çıkan yeni kültür ve medeniyet algısını irdelemek amacındayız.

REFERENCES

References: 

Atatürk’ün Kültür ve Medeniyet Konusundaki Sözleri, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek
Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Yayını, Sayı 37, Ankara 1990.
BALTACIOĞLU İsmail Hakkı (1983) Atatürk. Türk Dili Aylık Dil ve Yazın Dergisi, Sayı
383.
BAYKARA Tuncer (1992) Osmanlılarda Medeniyet Kavramı ve Ondokuzuncu Yüzyıla Dair
Araştırmalar, Akademi Kitabevi, İzmir.
---------- (2003) Türk Kültürü, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul.
---------- (2006) Atatürk ve XX. Yüzyıl Türk Tarihi Araştırmaları, IQ Kültür Sanat
Yayıncılık, İstanbul.
BERKES Niyazi (1978) Türkiye’de Çağdaşlaşma, Doğu- Batı Yayınları, İstanbul.
ÇAYCI Abdurrahman (1992) Atatürk ve Kültür Alanında Çağdaşlaşma. Atatürkçü
Düşünce, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara,
s.821-831.
DEMİRKAN Selâhaddin (1972) Bir Milletin Yarattığı Lider Mustafa Kemâl Atatürk, Belge
Yayınları, İstanbul.
GÖKALP Ziya (1966) Türkçülüğün Esasları, Varlık Yayınları, İstanbul.
---------- (2007) Kitaplar 1, Haz. Şevket Beysanoğlu - Yusuf Çötüksöken - M.
Fahrettin Kırzıoğlu - Mustafa Koç - M. Sabri Koz, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul.
GÜVENÇ Bozkurt (1979) İnsan ve Kültür, Remzi Kitabevi, İstanbul.
HEYD Uriel (1980) Ziya Gökalp Türk Milliyetçiliğinin Temelleri, Çev. Cemil Meriç, Sebil
Yayınevi, İstanbul.
İLHAN Suat (1992) Atatürkçülük Kültür Unsurlarımızdan Birisidir. Atatürkçü Düşünce,
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, s.807-
819.
İNALCIK Halil (2007) Atatürk ve Demokratik Türkiye, Kırmızı Yayınları, İstanbul.
KAFESOĞLU İbrahim (1989) Türk Milli Kültürü, Boğaziçi Yayınları, İstanbul.
KARABULUT, Mustafa (2010) Paris’te Bir Türk ve Jön Türk Romanlarında Kültür ve
Medeniyete Bakış. Türk Dünyası Araştırmaları, Sayı 186, s.75-88.
KAYABALI, İsmail – ARSLANOĞLU, Cem Ender (1994). Kültür Savaşı ve Atatürk
İlkeleri. I. Uluslararası Atatürk Sempozyumu 21-23 Eylül 1987, Ankara, s. 455-464.
KAYNAR Reşat (1992) Atatürk’ün Kültür ve Eğitim Anlayışı. Atatürkçü Düşünce,
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, s.801-
805.
KUSHNER David (2009) Türk Milliyetçiliğinin Doğuşu 1876-1908, Çev. Şevket Serdar
Türet, Rekin Ertem, Fahri Erdem, Kesit Yayınları, İstanbul.
Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi Yıl 7 Sayı 122 13 (Bahar 2011)
MERİÇ Cemil (1994) Bu Ülke, İletişim Yayınları, İstanbul.
----------(2009) Umrandan Uygarlığa, İletişim Yayınları, İstanbul.
MEMİŞ, Ekrem (2003) Türk Kültür Tarihi, Çizgi Kitabevi, Konya.
SAFA, Peyami (1997) Türk İnkılâbına Bakışlar, Ötüken Neşriyat, İstanbul.
SAV, Ergun (2001) Atatürk ve İki Büyük Türk Düşünürü Namık Kemal- Ziya Gökalp, Bilgi
Yayınevi, İstanbul.
TURAN Şerafettin (2005) Türk Kültür Tarihi, Bilgi Yayınevi, Ankara.
TÜRKDOĞAN Orhan (1981) Atatürk’te Milli Devlet Anlayışı, Özdemir Basımevi,
İstanbul.
---------- (1996) Milli Kültür Modernleşme ve İslam, Birleşik Yayıncılık, İstanbul.
---------- (1998) Ziya Gökalp Sosyolojisinin Temel İlkeleri, Marmara Üniversitesi İlahiyat
Vakfı Yayınları No: 144, İstanbul.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com