Buradasınız

Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Radyo

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
Radio is seen as one of the most important inventions of mankind since the beginning of the 20th Century and called “the magic box” in the entire world. Even though it could be considered that radio has been losing its popularity against the rapid technological development of the 21st Century, it is still popular and widely used. Radio has been used for several purposes such as the instrument of information, entertainment, propaganda and so forth. Several states facilitated the radio as the easiest way to get in touch with the society rather than the newspapers and the magazines. Particularly, radio was used as the means of propaganda in times of the World War II. At the same time, the authorities also enjoyed the power of radio in Turkey from the beginning of the 1920’s. The radio was a crucial instrument for construction of the new regime and introduction of the governmental policies.The radio as a public institution was under the state control for several years and the programmes broadcasted with political, social and cultural content were all simply served for the introduction of the new order.
Abstract (Original Language): 
Radyo, XX. yüzyılın baslarından itibaren insanlıgın en büyük icatlarından biri olarak görülmüs ve hemen hemen her toplumda sihirli kutu olarak tanımlanmıstır. XXI. yüzyılın önü alınamayan teknolojik gelismeleri karsısında saltanatını kaybedecegi düsünülse de böyle olmadıgı radyonun hâlâ yaygın biçimde dinlendigi görülmektedir. cat edildiginden bu yana radyo çesitli amaçlarla, enformasyon, eglence, propaganda vb. kullanılmıstır. Pek çok devlet, insanlara ulasmanın en kısa ve kolay yollarından biri olan ve bu yüzden kısa süre içinde gazete ve derginin yerini alan radyodan yararlanma yoluna gitmistir. Özellikle kinci Dünya Savası yıllarında radyonun en fazla propaganda amacıyla kullanıldıgı görülmüstür. Türkiye’de de 1920’li yılların sonlarından itibaren dinleyicisiyle bulusan radyonun gücünden yararlanıldıgı görülmektedir. Kurulan yeni devletin politikasını benimsetmesinde, rejimin yerlestirilmesi çabasında radyo önemli bir araç olmustur. Uzun süre devlete baglı bir kurum olan radyoda yapılan sosyal, siyasal ve kültürel içerikli yayınlarla yeni düzenin benimsetilmesi gayreti açıkça görülmektedir.

REFERENCES

References: 

Arsiv Kaynakları ve Resmi Yayınlar
BCA, 030.10.129.929.1.
BCA, 030.10.129.929.17.
BCA, 490.01.3.13.15.
BCA, 490.01.3.14.4.
BCA, 030.10.24.138.16.
BCA, 030.10.129.929.9
BCA, 030.01.106.664.1.
BCA, 030.01.17.98.30.
BCA, 490.01.1391.619.2.
BCA, 490.01.1039.997.1.
BCA, 051.V.33.4.31.43.
BCA, 051.V.33.4.33.23.
BCA, 030.01.102.630.7.
TBMM Zabıt Ceridesi, : 1, C: I, 1.11.1934.
TBMM Zabıt Ceridesi, : 1, C: I, 1.11.1935.
Kitap ve Makaleler
AHISKA Meltem (2005) Radyonun Sihirli Kapısı Garbiyatçılık ve Politik Öznellik, Metis
Yayınları, stanbul.
ALEMDAR Korkmaz - KAYA Rasit (1993). Radyo- Televizyonda Yeni Düzen Dünya
Deneyi ve Türkiye’deki Arayıslar, Nobel Yayın Dagıtım, Ankara.
Anadolu’muzun Kıyafetlerine Dair, Radyo, Cilt I, Sayı 2, 15 Sonkanun 1942.
ATAY Falih Rıfkı (1942) Güzel Türkçemiz Saati, Radyo, Cilt I, Sayı 3 (15 Subat).
Baslarken, Radyo, Cilt I, Sayı 1, 15 Birincikanun 1941.
BELGE Burhan (1942) Radyo ve Gazete, Radyo, Cilt I, Sayı 4 (15 Mart).
BENDERL Vecdi (1953) Radyo Nesriyatını Begenmiyoruz, Radyonun Sesi, Sayı 9 (25
Nisan).
1935 Senesine Bir Bakıs, Radyo Programı, Yıl 1, No 1, 11 kincikanun 1936.
Breslau Radyosunda Ulvi Cemal ve Cemal Residin Eserleri, Radyo Programı, Yıl 1, No 13,
4 Nisan 1936.
ÇINARLI Mehmet (1977) Musikimiz ve TRT, Hisar Aylık Fikir ve Sanat Dergisi, Cilt
XVII, Sayı 160 (Nisan).
Eglence Yerlerinin flâsına Dogru!, Radyo Haftası, Cilt I, Sayı 8, 15 Temmuz 1950.
Evin Saati, Radyo, Cilt I, Sayı 3, 15 Subat 1942.
Geçen Hafta Nelerden Hoslanmadık, Radyo Haftası, Cilt I, Sayı 8, 15 Temmuz 1950.
Harp ve Radyo, Radyo, Cilt I, Sayı 3, 15 Subat 1942.
Cumhuriyet Tarihi Arastırmaları Dergisi Yıl 8 Sayı 98 15 (Bahar 2012)
HCR S. Sezen (1945) Radyo Konusmaları, leri Yurt Aylık Kültür Dergisi, Cilt I, Sayı 5-6
(Agustos-Eylül).
zmir Radyosu ve Türkiye’de Televizyon, Radyo Haftası, Cilt I, Sayı 8, 15 Temmuz 1950.
KAM Rusen Ferit (1941) Mehterler, Radyo, Cilt I, Sayı 1(15 Birincikanun).
KAM Rusen Ferit (1942). Mehterlere Dair, Radyo, Cilt I, Sayı 3 (15 Subat).
Kitap Saati, Radyo, Cilt I, Sayı 3, 15 Subat 1942.
Konservatuvar Tiyatro Mektebi, Radyo, Cilt I, Sayı 1, 15 Birincikanun 1941.
KÖSEMHAL Mahmut R. (1942) Opera, Radyo, Cilt I, Sayı 4 (15 Mart).
KURUOGLU Huriye (2006) Propaganda ve Özgürlük Aracı Olarak Radyo, Nobel Yayın,
Ankara.
Mektep Nesriyatı, Radyo, Cilt I, Sayı 3, 15 Subat 1942.
Meshur Bestekârlar, Radyo Programı, Yıl 1, No 13, 4 Nisan 1936.
MÜNR Hikmet (1953) Radyonun Sesi Üzerine, Radyonun Sesi, Sayı 1 (28 Subat).
Müzik Hareketleri, Radyo, Cilt I, Sayı 3, 15 Subat 1942.
NAD Yunus (1936) Memleketi Genel lerleyis Yolunda Yürütecek Vasıta: Kuvvetli Bir
Radyo, Radyo Programı, Yıl 1, No 3 (25 kincikanun).
Ögretilen Mars ve Türkülerden, Radyo, Cilt I, Sayı 3, 15 Subat 1942.
ÖKTEM mran (1942) Aile Hayatında Kaynanalara Düsen Vazifeler, Radyo, Cilt I, Sayı
8 (15 Temmuz).
P. A. (1936) Modern Türkiye ve Radyo, Radyo Programı, Yıl 1, No 1 (11 kincikanun).
PELSTER Habil Âdem (1936) Üniversiteden Naklen Radyo ile Nesredilen Recep
Peker’in nkılâp Dersleri, Radyo Programı, Yıl 1, No 13 (4 Nisan).
Radyo Programı, Radyo Programı, Yıl 1, No 12, 28 Mart 1936.
Radyoda Çocuk Kulübü, Radyo, Cilt I, Sayı 3, 15 Subat 1942.
Radyoda Yabancı Dillerle Yaptıgımız Nesriyat, Radyo, Cilt I, Sayı 4, 15 Mart 1942.
Radyomuzda Çocuk Saati, Radyo, Cilt I, Sayı 1, 15 Birincikanun 1941.
Radyomuzda Halk Musikî Çalısmaları, Radyo, Cilt I, Sayı 3, 15 Subat 1942.
Rauf Yekta, Radyo, Cilt I, Sayı 3, 15 Subat 1942.
SARPER Selim (1942) Ankara Radyosu Milletin Emrinde, Radyo, Cilt I, Sayı 3 (15
Subat).
SOM Can (2008) Parazitli Demokrasi Demokrat Parti’nin Radyo Davası, Cumhuriyet
Kitapları, stanbul.
Siir Saati, Radyo, Cilt I, Sayı 3, 15 Subat 1942.
TUNCEL Bedrettin (1942) Mizah ve Nasrettin Hoca, Radyo, Cilt I, Sayı 3 (15 Subat).
TÖR Vedat Nedim (1942) Radyonun Büyüsü, Radyo, Cilt I, Sayı 4 (15 Mart).
TÖZEM Kemal (1941) Radyofonik Tiyatro, Radyo, Cilt I, Sayı 1 (15 Birincikanun).
Ziraat Takvimi Saati, Radyo, Cilt I, Sayı 3, 15 Subat 1942.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com