Buradasınız

Bazı Aktivatör ve Fungisit Uygulamalarının Cucumis sativus L. (Hıyar) Bitkisinde Verim-Kalite Üzerine Etkisi

The Effects of Certain Activator and fungicide Applictions on Cucumis Sativus L.

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
In the study, fungicides such as Anvil 50 SC (50 %Hexaconazole) and Forum Blu WP 40 (40% copper oxychlorur and 6% dimethomorph), and Crop-Set as a plant activator were applied to Cucumis sativus L. grown in greenhouses. Applications were repeated at 14-day intervals for five times at the recommended dose (RD), RDx2 and RDx3. The probable effects of the applications on the fruit (product) quality and productivity were investigated in the study. When the height and diameter measurements of fruits were conducted at certain times, it was observed that Crop-Set led to an increase in the number of fruits with the desired size and in the total number of flowers and fruits; and increased the product quality and productivity compared to the control group whereas fungicides had the opposite effects.
Abstract (Original Language): 
Çalışmada, Sera koşullarında yetiştirilen Cucumis sativus L. (Hıyar) bitkilerine Anvil 50 SC (% 50 Hexaconazole) ve Forum Blu WP 40 (% 40 Bakır oksiklorür ve % 6 dimethomorph) fungisitleri ile bitki aktivatörü olarak da Crop-Set uygulanmıştır. Uygulamalar üreticiye önerilen doz, önerilen dozun iki katı ve üç katı konsantrasyonlarda 14 gün arayla 5 kez tekrarlanmıştır. Yapılan uygulamaların meyve kalitesi ve verim üzerine olası etkileri araştırılmıştır. Belirli dönemlerde yapılan meyve boy ve çap ölçümlerinde Crop-Set'in istenen boyuta sahip meyve sayılarında, toplam çiçek ve meyve sayılarında kontrol grubuna göre artışa neden olduğu, ürün kalitesini ve verimini arttırdığı, fungisit uygulamalarının ise kontrol grubuna göre çiçek ve meyve sayılarında azalmaya neden olduğu, aynı zamanda ürünün kalitesini ve verimini olumsuz yönde etkilediği görülmüştür
30-42

REFERENCES

References: 

[1]
K
. Kazan, E. Gürel, S.Özcan, E.Gürel, M. Babaoğlu, Bitki Biyoteknolojisi II.
Genetik Mühendisliği ve Uygulamaları, Selçuk Ünv. Basımevi, 2001, p.456 .
[2]
M.A
. Sürmeli, Tarım ve Çevre Etkileşimi, Türkiye Çevre Vakfı Yayını, 1997, 25-31.
[3]
Ü
. Çömelekoğlu, B. Mazmancı, Türk J. Biol, 2000, 24: 461-466 .
[4] L.G. Copping, J.J. Menn, PestManagement Science, 2000, 56, 651-676.
[5] Anonymous, Biopesticides harpin.www.edenbio.com/tk/tkmain. whitepaper.html,
2004, [20]
L.G
. Copping, J.J. Menn, Pest Management Science, 2000, 56, 651-676.
[6]
N
. Akbudak, V. Şeniz, H. Tezcan, Effect of Harpin Protein on yield and fruit quality
of pepper grown in greenhouse conditions, III. Balkan Symposium Vegetables and
Potatoes, 2004,.
[7] Anonymous, 2002-2003 Hibrid Sebze Tohumları Kataloğu, Antalya Tarım A.Ş.,
2003
[8] Anonymous, 2000, http://www.improcrop.com/Improc (pty) Ltd. (Improcrop Dossier 2000 contents&vegetables)
[9] B.
Karavaş
, Fungisit, Bitki Aktivatörü ve Bitki Stimulantının Biber Bitkisinin (Capsicum annuum L.) Anatomik ve Morfolojik Yapısı Üzerine Etkileri, Yüksek Lisans Tezi, 2002, p. 106.
41
[10] P. Jameson, Cystokinins and auxins in plantpathogen interactions. An overview. Plant Growth Regulation. 2000, 32:369-380
[11]
A
. Güneş, M. Alpaslan, A. İnal, Bitki Beslenme ve Gübreleme, Ankara Ün. Ziraat Fak. Yayın No: 1514 Ders Kitabı: 2000, p. 199.
[12] C.P. Sharma, P.N. Sharma, C. Chattarjee, S.C. Agarwala, Plant Soil, 1991, 138:
139-142 .
[13]
İ
. Öztürk, Bazı Fungisit Uygulamalarının Lycopersicon esculentum Mill. (Domates) Bitkisinde Oluşturabileceği Morfolojik, Anatomik, Fizyolojik Değişikliklerin Belirlenmesi ve Verim Üzerine Etkileri, E.Ü. Fen Bilimleri Ens.
Doktora Tezi, 2004, s. 257.
[14] P. Adams, C.J. Graves, G.W. Winsor, Scientia Horticulturae, 1978, 9 (3): 199-205. [15] Anonymous, The effect of Crop-Set on total and marketable yield of Dark red norland variety potatoes. 1997a, Improcrop Ltd. Şti.
[16] Anonymous, The effect of Crop-Set on total and marketable yield of yukon gold variety potatoes. 1997b, Improcrop Ltd. Şti.
[17] U.R. Bishnoi, R.S. Payyavula, Effect of Plant activators on disease resistance and yield in tomato and canola, 4 th Internatonal Crop Science Congress, 2004. [18] P.C.S. Leao, D.J. Silva, E.E.G. Silva, Rev. Bras. Frutic., 2005, 27 (3): 418-421. [19] Anonymous, Improcrop Ltd. News. Second Edition ,1998, Vol:2, June.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com